Informasjon til pasienter og pårørende

Alle pasienter i registeret har rett til når som helst å be om innsyn, endring og sletting av opplysninger. Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, er databehandlingsansvarlig for registeret og har ansvar for å sikre at dine opplysninger behandles lovlig, i samsvar med den europeiske personvernforordningen og helseregisterloven.

Registeret vil inneholde følgende opplysninger om deg:

  • Generelle opplysninger: navn, fødselsnummer, adresse og kjønn
  • Helseopplysninger: diagnose, operasjonsår, opplysninger om implantat og metode mv. 
  • Pasientrapporterte opplysninger om livskvalitet, smerte og fornøydhet (PROM)

Du har full rett til innsyn i hva som er registrert om deg. Dersom du mener at opplysningene om deg er uriktige, kan du be om å få disse korrigert. Du kan når som helst reservere deg mot at opplysningene om deg behandles.
Du kan også kreve at opplysningene blir slettet fra registeret. Det vil ikke ha noen betydning for den behandlingen du vil få om du velger å trekke deg. Du kan gjøre bruk av dine rettigheter ved å ta direkte kontakt med registeret, se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Utlevering av opplysninger fra registeret vil bare skje i tilfeller der det er i samsvar med formålet til registeret.
 
Navn og fødselsnummer erstattes med en koblingsnøkkel når data utleveres slik at personopplysninger ikke kan spores direkte tilbake til deg.
 
Helse Bergen HF har oppnevnt personvernombud som skal bidra til å sikre at personopplysninger behandles lovlig, og at dine rettigheter til personopplysningsvern blir ivaretatt.
 
Du kan kontakte personvernombudet dersom du har generelle spørsmål om dine rettigheter til personopplysningsvern på telefon 55975558, eller på e-post: personvernombudet@helse-bergen.no​
 
Dersom du mener at dine rettigheter til personopplysningsvern er krenket har du rett til å kontakte Datatilsynet eller Statens Helsetilsyn.

Sist oppdatert 20.03.2024