Pasientinformasjon ved SmerteReg

SmerteReg er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Forskrift for medisinske kvalitetsregistre regulerer hvordan SmerteReg drives.

En person som holder en tablett

Hovedformålet med registeret er å øke kvaliteten på tjenesten akuttsmerteteamene yter pasienter ved norske sykehus.​ Videre ønsker vi å bruke data fra registeret til å komme frem til relevante kvalitetsindikatorer for god smertebehandling på norske sykehus og å utvikle nasjonale retningslinjer knyttet til behandling av pasienter med akutte smertetilstander.

Ved henvisning til smerteteam på sykehus, vil opplysninger om deg bli registrert i SmerteReg. Eksempler på informasjon i registeret er:

  • ​Generelle opplysninger: navn, fødselsnummer, adresse, kjønn. Folkeregisteret vil bli brukt for å sikre korrekte personopplysninger
  • Helseopplysninger: Når, hvor, hvorfor og hvordan smertebehandlingen din har foregått. Dette inkluderer blant annet opplysninger om hvilke medikamenter du har brukt og hvilken videre behandling som er anbefalt
  • Pasientrapporterte helseopplysninger (PROM og PREM)
    • Opplysninger om ulike aspekter og utfordringer knyttet til det å ha smerter, bruk av sterke smertestillende medikamenter og nedtrapping av disse
    • Opplysninger om fornøydhet med behandlingen som du har mottatt av smerteteamet

Data som registreres i SmerteReg (PDF)

Opplysninger i registeret brukes til både kvalitetsforbedring og forskning. 

Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling er et nasjonalt kvalitetsregister som er reservasjonsbasert, det vil si at opplysninger om din smertebehandling kan registreres uten ditt samtykke. 

  • ​Du kan når som helst og uten å oppgi grunn reservere deg mot oppføring i registeret og kreve at opplysningene blir slettet. 
  • Du kan også be om innsyn i hva som er registrert om deg. 
  • Dersom du mener at opplysningene om deg er uriktige, kan du be om å få disse korrigert. Dette får ingen konsekvens for behandlingen du mottar. 

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling 55 97 55 60

Dersom du ønsker å reservere deg, kan du gjøre dette enten ved å selv reservere deg på helsenorge.no, eller ved å kontakte Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling på telefon 55 97 55 60 og / eller fylle ut reservasjonsskjema på papir.

Fremgangsmåte for reservasjon på helsenorge.no

Prosedyre for gjennomføring av reservasjon på Helsenorge (PDF)
​Reservasjonen registreres umiddelbart

Reservasjonsskjema på papir

Skjema - Reservasjonsrett til pasient - NORSK (PDF)​​

Skjema - Patient rights: Reservation - ENGLISH  (PDF)

Ved skriftlig forespørsel vil reservasjonen behandles innen 30 dager. Du vil motta et skriftlig svar når reservasjonen er gjennomført.

Har du spørsmål om dine rettigheter​ knyttet til personvern kan du kontakte personvernombudet i Helse Bergen HF på telefon 55 97 50 00 eller på epost postmottak@helse-bergen.no

Mer informasjon finner du også ved å lese personvernerklæringen for Helse Bergen 

Etter at du eller din behandler har fått hjelp av smerteteamet, vil du få tilgang til flere elektroniske spørreskjema. Ved å svare på disse, gir du SmerteReg svært nyttig informasjon om hvordan du opplever behandlingen som iverksettes / gis av smerteteamet. 

Vi vil spørre deg om hvordan du selv oppfatter din psykiske helse under innleggelsen og om dine erfaringer i forbindelse med nedtrapping av sterke smertestillende medikamenter. Din tilbakemelding er viktig for å kunne utvikle og forbedre tjenesten til nytte for fremtidige pasienter. Dersom du ikke ønsker å svare, kan du se bort fra henvendelsen. 

Informasjon  om utfylling av spørreskjema til Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (SmerteReg)  (PDF)​​​

Spørreskjema for pasienter

Det vil ikke være mulig å identifisere deg i rapporter fra SmerteReg. Utlevering av ​opplysninger fra registeret til forskere vil bare skje i form av avidentifiserte oversikter. Det vil si at alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennbare opplysninger. Kun autorisert personell har mulighet til å finne tilbake til ditt navn og fødselsnummer. For forskningsformål kan det være aktuelt å knytte sammen informasjon fra registret med relevante opplysninger fra sykejournal og fra sentrale registre i Norge.

Sist oppdatert 22.11.2022