Pågåande studiar og publikasjonar

Kunnskapsbasert behandling + kvalitetsutvikling + forsking = sant

Vi er opptatte av å undersøke om behandlinga som vi gir er til nytte på kort og lengre sikt (kvalitetsutvikling), samt å legge til rette for klinikknær forsking som kan bidra til at enno fleire kan få hjelp.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fleirtalet av dei som søkjer hjelp hos oss vil få eit tilbod om å bli med i eit av forskingsprosjekta våre. For å sikre best mogeleg kvalitet på forskinga, er det viktig at så mange som mogleg av dei som er aktuelle deltar. ​

Fagleg samarbeid

For å sikre at vi er fagleg oppdaterte, og bidrar til at forskinga vår når ut internasjonalt, samarbeider med dei fremste fagpersonane på tvangslidingar mellom anna i USA, Nederland og Sverige. 

Studien blir gjennomført i​ samarbeid med dei frems​te internasjonale forskingsmiljøa på feltet, og vil kunne vere​ av stor betydning for behandlinga av pasientar med andre angstlidingar.

Portrett Odile van den Heuvel. Foto

​Odile A. van den Heuvel
Associate Professor
Vrije Universiteit, Amsterdam

An expert in the field of neuroimaging in OCD and leads the international OCD Brain Imaging Consortium (OBIC) and the worldwide ENIGMA-OCD working group

Portrett Jonathan S. Abramowitz. Foto

​Jonathan S. Abramowitz
Professor
University of North Carolina, Chapel Hill

The editor in Chief of the OCD-specific journal JOCRD, expert in OCD anxiety and clinical psychology.

Portrett Michael Davis. Foto

​Michael Davis
Professor Emeritus
Emory University, Atlanta

Was the first researcher to describe the relationship between basic fear learning and NMDAreceptors/DCS.

Portrett Joseph Himle. Foto

​Joseph A. Himle
Professor
University of Michigan

Has over the years contributed to Norwegian OCD research and is an expert in the treatment of anxiety and OCD.

Portrett Lars-Gøran Øst. Foto

​Lars-Göran Öst
Professor emeritus
Karolinska Institutet

Has established one-session treatment paradigms for specific phobias, and is an expert on anxiety disorders.

Portrett Michelle Craske. Foto

​Michelle Craske
Professor
University of California, Los Angeles

The editor in chief of Behaviour Research and Therapy and president of the Association for Behavioral and Cognitive Therapies and a leading expert in anxiety disorders.

Portrett Martin E. Franklin. Foto

Martin E. Franklin
Associate Professor
University of Pennsylvania

Has been principal investigator (PI) in large OCD multi-center studies on child and adolescent OCD.

Portrett Jim Crowley. Foto
​Jim Crowley
Associate Professor
University of North Carolina, Chapel HillVåre publikasjonar

Gjennom å forske på OCD kan vi få verdifull kunnskap som kan hjelpe andre pasientar i framtida. Vi ønsker å legge til rette for klinikknær forsking som kan bidra til at endå fleire får hjelp. Publikasjonslista blir oppdatert med jamne mellomrom.

Sjå oversikt publikasjonar

Den nasjonale OCD-studien

Håp til dei som treng det mest - når det gjeld som mest. Gjennom etablerte behandlingsmetodar er det vist at rundt 60-70 prosent av dei som er ramma av alvorleg angst- eller tvangsliding, kan oppnå betydeleg og varig betring. Det betyr at mellom 30 og 40 prosent oppnår ikkje dette. Ein ny studie gir no håp til dei som ikkje har oppnådd betring gjennom dagens metodar, eller som har opplevd eit tilbakefall.
Meir om den nasjonale OCD-studien
En person med håret som blåser i vinden

Genetisk kartlegging av tvangsliding

Er OCD arveleg? Samtidig som OCD er ei liding som let seg behandle, så er det mykje som tyder på at vi er fødd med ulik sårbarheit for å utvikle ei tvangsliding. Vi har eit forskingsprosjekt der vi ønsker å belyse kva slags genetiske faktorar som er forbunde med tvangs- og angstlidingar.
Les meir om genetisk kartlegging av tvangsliding
En maskin med blått lys

Studie - Endringar i hjernen etter behandling

Sjølv om vi har god forståing av korleis ei tvangsliding kan utvikla seg og haldast vedlike, er det framleis mykje vi ikkje veit om korleis hjernen omarbeider informasjon som har tilknyting til tvangsliding og kva for endringar som skjer som følgje av behandling. I denne studien ønsker vi ved hjelp av hjerneskanning (MR) å studere kva som skjer i hjernen som følgje av behandlinga.
Les meir om hjerneavbildingsstudien
En person som arbeider på en datamaskin
Sist oppdatert 02.10.2017