Håp til dei som treng det mest, når det gjeld som mest

New treatment strategies for the Difficult to treat anxiety patients

Det beste innan psykologi kombinert med det mest lovande innan farmakologisk behandling. Her presenterer vi den største pågåande nasjonale behandlingsstudien innan psykisk helse.

Kvinne med solen bak seg. Foto

​For de​i fleste som blir ramma av alvorleg angst eller tvangsliding (OCD) er konsekvensane svært alvorlege, og Verdas helseorganisasjon (WHO) har anslått at OCD åleine er blant dei 10 viktigaste årsakene til at folk blir uføre.

OCD er kjenneteikna ved påtrengjande tankar og bild​e som vekkjer ubehag, og som pa​sienten forsøker å dempe ​gjennom å utføre ​tvangshandlingar.

Rammar tidleg

Tidlegare trudde ein at dette var ein sjeldan liding, men no veit vi at ho rammar 1-2% av befolkninga. Ho rammar i tillegg tidleg. Meir enn 50% er ramma før fylte 18 år, og  minst 75%  før fylte 25 år.

Lidinga har lite spontanbetring og skal vi klare å utvikle nye behandlingar til denne hardt ramma pasientgruppa, er vi avhengig av forsking.​ 

Dette fordi dei fleste blir ramma i ung alder, dei ramma opplever stort funksjonstap og fordi lidinga som regel held fram livet ut om ein ikkje har tilgang til verksam behandling.

Gjennom etablerte behandlingsmetodar er det vist at rundt 60-70% av dei som er ramma kan oppnå betydeleg og varig betring. Dette inneber at 30-40% ikkje oppnår dette. Ein ny studie gir no håp til dei som ikkje har oppnådd betring gjennom dagens metodar, eller har opplevd eit tilbakefall.

Stor etterspurnad etter firedagarsformatet

I studien får alle pasientar tilbod om systematisk og terapeutassistert eksponeringsterapi i eit firedagarsformat utvikla ved OCD-teamet i Helse Bergen, der heile behandlinga blir gjort i løpet av berre fire påfølgande dagar.

Meir enn 350 pasientar har til no fått behandling med firedagarsformatet, og resultata er svært lovande. OCD-teamet i Helse Bergen får dagleg førespurnadar frå pasientar over heile landet som ønsker tilnærminga, også frå Danmark og Sverige.

Les meir om studien?

 

Meir informasjon om studien 

Studien starta i januar 2016. Behandlarteamet i Bergen har gitt opplæring i 4-dagars formatet til ei rekkje andre terapeutar, og deltek sjølv i alle behandlingsgruppene. Førebels har det blitt inkludert pasientar frå Oslo, Kristiansand, Trondheim, Bærum, Telemark, Bergen og Møre og Romsdal. Pasientane er svært nøgde - og står i kø for å vere med.​​

Internasjonalt er studien eineståande og gjort mogle​g fordi Noreg som første land i verda har gjennomført eit nasjonalt løft for å sikre at alle skal ha tilgang til kvalitetssikra behandling. Dette inneber at det er etablert 30 spesialiserte OCD-team som tilbyr det som i dag er den mest effektive behandlingsmetoden. Gjennom desse teama er det mogleg å rekruttera ei stor mengd pasientar som har fått tilbod om og gjennomført ​behandling, men som ikkje har komme i mål.​

Studien blir finansiert av Noregs Forskingsråd og blei prioritert av alle regionale helseføretak over det som vert kalla Nasjonale Satsinger (NASATS).

Studien blir leia frå Helse Bergen. Samarbeidspartnarar er Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus, St. Olavs Hospital og Sjukehuset i Møre og Romsdal.

Det er internasjonalt stor interesse for arbeidet, og parallelt med behandlingsstudien blir det gjennomført studiar knytte til hjerneavbilding (fMRI) og genetikk, i samarbeid med leiande ekspertar.

Gjennom basalforsking veit vi at både når vi lærer å bli redd for noko, og når vi blir trygge igjen, er det avgjerande at reseptorar (NMDA) i eit område i hjernen som heiter amygdala, fungerer optimalt. 

Om desse cellene blir sette ut av spel, vil det ikkje bli etablert ei endring, og viss NMDA-reseptorane får «eit puff» vil endringa sitja.

Ein låg dose av medikamentet D-Cykloserine (DCS) aukar aktiviteten i desse reseptorane, og bidreg til at ei etablert endring blir stabilisert.

Sidan den psykologiske behandlinga i seg sjølv gir betring for dei fleste, vil drahjelpa berre vere viktig for dei som treng det mest – når det gjeld som mest.

I studien undersøker vi om pasientar som ikkje har hatt nytte av behandlinga, eller som har fått tilbakefall, kan få hjelp av dette medikamentet når fastlåste mønster skal bli snudde.

I studien blir pasientane tilfeldig fordelt til enten å ta imot dette medikamentet eller placebo. Føremålet er å forsterke og stabilisere effekten av læringa som skjer gjennom den psykologiske behandlinga. DCS er altså ikkje eit medikament pasientane skal bruke over tid; det blir berre gitt dei to dagane som er sette av til eksponeringstrening.

Noregs forskingsråd (NFR) om studien
«A project of very high international level and of great international interest.»

«The project is in the forefront of its field and will contribute to scientific innovation as well as generate important new knowledge.»


 

 

 

Følgande fem helseføretak er prosjekteigarar i denne studien: Helse Bergen, Oslo universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Sørlandet sykehus og Helse Møre og Romsdal.

​​​​​Alle OCD-teama på vaksensida er samarbeidspartnarar, og interesserte pasientar kan ta kontakt med desse​​​. Om du lurer på noko, kontakt gjerne prosjektleiar Gerd Kvale.

Oversikt over stadar der den nasjonale studien blir gjennomført og annen informasjon om studien

En mann som smiler til kameraet

Gerd Kvale
Hovudansvarleg, professor og psykologspesialist

gerd.kvale@helse-bergen.no

Telefon 916 38 681

En mann med kort hår

​Bjarne Hansen
Nestleiar, psykologspesialist og førsteamanuensis


 

En mann med briller

Anders Lund
Ansvarleg for studiemedisinen, professor og psykiatar


 

 

Studien blir gjennomført i​ samarbeid med dei frems​te internasjonale forskingsmiljøa på feltet, og vil kunne vere​ av stor betydning for behandlinga av pasientar med andre angstlidingar.

En person som gjør en håndbevegelse

​Odile A. van den Heuvel
Associate Professor
Vrije Universiteit, Amsterdam

An expert in the field of neuroimaging in OCD and leads the international OCD Brain Imaging Consortium (OBIC) and the worldwide ENIGMA-OCD working group

En mann som smiler til kameraet

​Jonathan S. Abramowitz
Professor
University of North Carolina, Chapel Hill

The editor in Chief of the OCD-specific journal JOCRD, expert in OCD anxiety and clinical psychology.

En mann som smiler til kameraet

​Michael Davis
Professor Emeritus
Emory University, Atlanta

Was the first researcher to describe the relationship between basic fear learning and NMDAreceptors/DCS.

En mann som smiler til kameraet

​Joseph A. Himle
Professor
University of Michigan

Has over the years contributed to Norwegian OCD research and is an expert in the treatment of anxiety and OCD.

En mann med skjegg og briller

​Lars-Göran Öst
Professor emeritus
Karolinska Institutet

Has established one-session treatment paradigms for specific phobias, and is an expert on anxiety disorders.

Et nærbilde av en person som smiler

​Michelle Craske
Professor
University of California, Los Angeles

The editor in chief of Behaviour Research and Therapy and president of the Association for Behavioral and Cognitive Therapies and a leading expert in anxiety disorders.

En mann med skjegg

Martin E. Franklin
Associate Professor
University of Pennsylvania

Has been principal investigator (PI) in large OCD multi-center studies on child and adolescent OCD.

En mann med briller
​Jim Crowley
Associate Professor
University of North Carolina, Chapel Hill

 

En mann som smiler til kameraet

​Ole Andreassen
Professor
Oslo universitetssykehus


 

Et nærbilde av en person som smiler

Kitty Dahl
Forskar / Seksjonsleiar
RBUP Helse Øst


 

En mann med grønt hår

Gunnar Morken
Professor
St. Olavs Hospital


 

En mann som smiler til kameraet

​Ketil Ødegaard
Professor
Haukeland universitetssjukehus


 

En mann med skjegg

​Vegard Ø. Haaland
Forskingsleiar
Sørlandet sykehus


 

En mann som smiler til kameraet

​Hans M. Nordahl
Professor
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)


 

En mann med briller

​Egil Martinsen
Professor
Oslo universitetssykehus


 

En mann som smiler til kameraet

​Egil Olsen
Brukarrepresentant


 

En mann med briller

​Arne Strand
Brukarrepresentant
Leiar i Ananke


 

 

Samling av logoer fra samarbeidspartnerne. Grafisk illustrasjon

 

Nyttige lenker  

Den norske OCD-foreningen Ananke

Om tvangslidingar - helsenorge.no

Nasjonal implementering av behandling for tvangslidelse

Eksterne nyhende om OCD-teamet 

Studie - Endringar i hjernen under terapi

Sjølv om vi har god forståing av korleis ei tvangsliding kan utvikla seg og haldast ved like, er det framleis mykje vi ikkje veit om korleis hjernen omarbeider informasjon som har tilknyting til tvangsliding. I denne studien ønsker vi ved hjelp av hjerneskanning (MR) å studere kva som skjer i hjernen som følgje av behandlinga
Les meir om hjerneavbildingsstudien
En person som arbeider på en datamaskin

Er OCD arveleg?

Samtidig som OCD er ei liding som let seg behandle, så er det mykje som tyder på at vi er fødd med ulik sårbarheit for å utvikle ei tvangsliding. Vi har eit forskingsprosjekt der vi ønsker å belyse kva slags genetiske faktorar som er forbunde med tvangs- og angstlidingar.
Les meir om genetisk kartlegging av tvangsliding
En maskin med blått lys

Våre publikasjonar

Gjennom å forske på OCD kan vi få verdifull kunnskap som kan hjelpe andre pasientar i framtida. Her finn du lenker til utvalde publikasjonar frå forskingsarbeidet ved OCD-teamet.
Sjå oversikt publikasjonar
En person som sitter ved et skrivebord som holder et papirfly
Sist oppdatert 09.03.2018