foto av fotavtrykk av nyfødt

FNs berekraftsmål

FNs berekraftsmål er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheit og stoppe klimaendringar innan 2030. Det er til saman 17 mål innanfor kategoriane klima og miljø, økonomiske og sosiale forhold. Målet til Helse Bergen er å levere pasientens helseteneste på ein berekraftig måte.

 • FNs berekraftsmål nummer 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Grafikk
  Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Helse Bergen kjøper inn mange varer og tenester kvar dag. Gjennom arbeidet til Sykehusinnkjøp HF og systematisk kontroll av våre byggeprosjekt, arbeider vi for at alle skal ha anstendige arbeidsforhold.

 • FNs berekraftsmål nummer 12 - Ansvarleg forbruk og produksjon. Grafikk
  Ansvarleg forbruk og produksjon

  Spesialisthelsetenesta har ein stor innkjøpsmakt og skal vere ein pådrivar for miljøvennleg innkjøp og sirkulær økonomi.

 • FNs berekraftsmål nummer 3: God helse og livskvalitet. Grafikk
  God helse og livskvalitet

  Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste.

 • FNs berekraftsmål nummer 4: God utdanning. Grafikk
  God utdanning

  Ei av hovudoppgåvene til sjukehuset er utdanning av helsepersonell. Sjukehuset har eit nært samarbeid med høgskular og universitet. Utdanning og kompetanseheving av tilsette er eit viktig mål for oss.

 • FNs berekraftsmål nummer 7: Rein energi til alle. Grafikk
  Rein energi for alle

  Helse Bergen arbeider kontinuerleg for best mogeleg utnytting av energien. Det er etablert ei energigruppe som tildeler midlar til ulike ENØK-tiltak.

 • FNs berekraftsmål nummer 17: Samarbeid for å nå måla. Grafikk
  Samarbeid for å nå måla

  Helse Bergen samarbeider med mange ulike aktørar og på ulike område både i sjukehus-norge, og utanfor sjølve kjerneverksemda.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
 
I eierskapsmeldinga (Meld. St. nr 8 (2019-2020) Statens direkte eigarskap i selskap – Bærekraftig verdiskaping (eigarmeldinga) presenterer regjeringa sine forventningar til statlege selskap. Staten si eigarutøving skal bidra til å nå staten sine mål som eigar på ein berekraftig og ansvarleg måte. Staten forventar mellom anna at selskapa er leiande i sitt arbeid med ansvarlig verksemd og gjennomfører aktsemdsvurderingar i tråd med anerkjente metodar for å identifisere og handtere risikoen verksemda påfører samfunn, menneske, miljø og klima. 

 • Pasientbehandling
 • Utdanning av helsepersonell
 • Opplæring av pasientar og pårørande
 • Forsking
 
Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla styringsbodskap.

Spesialisthelsetenesta skal vere leiande i arbeidet sitt med miljø og berekraft, og fremje god helse gjennom miljøvennleg drift.

I 2019 blei den første nasjonale rapporten for spesialisthelsetenesta sitt arbeid med samfunnsansvar publisert. Med denne rapporten blei det også for første gong utarbeidd eit felles klimarekneskap for helseføretaka. 

Helse- og omsorgsdepartementet ønskjer at det blir bygt vidare på det gode arbeidet som er gjort, og at den felles klimarekneskapen og den nasjonale rapporten utviklast vidare og blir publisert årleg. Helse Vest RHF ber helseføretaka om å vidareutvikle arbeidet med ansvarleg verksemd og klimarekneskap.

Sjå styringsdokument frå Helse Vest RHF til Helse Bergen HF 

FNs berekraftsmål er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheit og stoppe klimaendringane innan 2030.

berekraft alle ikonene

Utviklingsplan 2022-2035 er det overordna strategiske dokumentet for Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Den er strategien vår, peikar retning og viser korleis vi må jobbe for å dekke befolkninga sitt behov for spesialisthelsetenester framover.

Eit av måla i utviklingsplanen er det nasjonale klima- og miljømålet for spesialisthelsetenesta: CO2-utslippa våre er redusert med 40 prosent innan 2030 og vi har tiltak som gjer oss klimanøytrale innan 2045

Dette målet tar opp i seg fleire av dei 17 berekraftsmåla til FN.

Samfunnsansvar i Helse Bergen

I denne årlege utgreiinga om berekraft er temaet korleis vi tar samfunnsansvar gjennom å arbeide for at vår verksemd i minst mogeleg grad skal ha negativ påverknad på menneske, miljø og samfunn.
Les den årlege utgreiinga
Hender i gressplen som danner et hjerte

Grønt sjukehus

Grønt sjukehus har eksistert sidan 2008 og har sørga for nasjonalt fokus og samarbeid innanfor klima og miljø i dei fire helseregionane.
Les meir om samarbeidet
Eksteriør bilde av Sentralblokka på Haukeland sett fra Kvinneklinikken. Foto
Sist oppdatert 30.06.2023