foto av fotavtrykk av nyfødt

FNs berekraftsmål

FNs berekraftsmål er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheit og stoppe klimaendringar innan 2030. Det er til saman 17 mål innanfor kategoriane klima og miljø, økonomiske og sosiale forhold. Målet til Helse Bergen er å levere pasientens helseteneste på ein berekraftig måte.

  Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
   
  I eierskapsmeldinga (Meld. St. nr 8 (2019-2020) Statens direkte eigarskap i selskap – Bærekraftig verdiskaping (eigarmeldinga) presenterer regjeringa sine forventningar til statlege selskap. Staten si eigarutøving skal bidra til å nå staten sine mål som eigar på ein berekraftig og ansvarleg måte. Staten forventar mellom anna at selskapa er leiande i sitt arbeid med ansvarlig verksemd og gjennomfører aktsemdsvurderingar i tråd med anerkjente metodar for å identifisere og handtere risikoen verksemda påfører samfunn, menneske, miljø og klima. 

  • Pasientbehandling
  • Utdanning av helsepersonell
  • Opplæring av pasientar og pårørande
  • Forsking
   
  Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaka ein mest mogleg heilskapleg og samla styringsbodskap.

  Spesialisthelsetenesta skal vere leiande i arbeidet sitt med miljø og berekraft, og fremje god helse gjennom miljøvennleg drift.

  I 2019 blei den første nasjonale rapporten for spesialisthelsetenesta sitt arbeid med samfunnsansvar publisert. Med denne rapporten blei det også for første gong utarbeidd eit felles klimarekneskap for helseføretaka. 

  Helse- og omsorgsdepartementet ønskjer at det blir bygt vidare på det gode arbeidet som er gjort, og at den felles klimarekneskapen og den nasjonale rapporten utviklast vidare og blir publisert årleg. Helse Vest RHF ber helseføretaka om å vidareutvikle arbeidet med ansvarleg verksemd og klimarekneskap.

  Sjå styringsdokument frå Helse Vest RHF til Helse Bergen HF 

  FNs berekraftsmål er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheit og stoppe klimaendringane innan 2030.

  berekraft alle ikonene

  Utviklingsplan 2022-2035 er det overordna strategiske dokumentet for Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Den er strategien vår, peikar retning og viser korleis vi må jobbe for å dekke befolkninga sitt behov for spesialisthelsetenester framover.

  Eit av måla i utviklingsplanen er det nasjonale klima- og miljømålet for spesialisthelsetenesta: CO2-utslippa våre er redusert med 40 prosent innan 2030 og vi har tiltak som gjer oss klimanøytrale innan 2045

  Dette målet tar opp i seg fleire av dei 17 berekraftsmåla til FN.

  Helse Bergen har sett seg fire overordna miljømål. Måla er baserte på miljøpolitikken og kartleggina av miljøaspekta i Helse Bergen.

  Miljømåla

  • Ha miljøbevisste medarbeidarar
  • Redusere utslepp av miljøskadelege stoff til jord, luft og vatn
  • Redusere miljø- og klimapåverknad frå anskaffingar
  • Redusere forbruk av naturressursar

  Helse Bergen skal kontinuerleg arbeide for miljø- og klimaforbetringar av sjukehusdrifta, ved å:

  • arbeide aktivt innanfor dei områda som gir størst miljøgevinst, og arbeide for eit klimanøytralt sjukehus i 2045
  • informere og mobilisere medarbeidarar og samarbeidspartnarar til miljøansvarleg åtferd 
  • sette strengare miljøkrav enn myndighetenes minimumskrav der det er teknisk og økonomisk mogeleg, og følge opp samsvarskrava frå interessepartane
  • ta i bruk tekniske og organisatoriske løysingar som er positive for det ytre miljø
  • sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om organisasjonens miljøpolitikk 

  Samfunnsansvar i Helse Bergen

  I denne årlege utgreiinga om berekraft er temaet korleis vi tar samfunnsansvar gjennom å arbeide for at vår verksemd i minst mogeleg grad skal ha negativ påverknad på menneske, miljø og samfunn.
  Les den årlege utgreiinga
  Hender i gressplen som danner et hjerte

  Grønt sjukehus

  Grønt sjukehus har eksistert sidan 2008 og har sørga for nasjonalt fokus og samarbeid innanfor klima og miljø i dei fire helseregionane.
  Les meir om samarbeidet
  Eksteriør bilde av Sentralblokka på Haukeland sett fra Kvinneklinikken. Foto
  Sist oppdatert 30.06.2023