Tillitsvalde

I Helse Bergen er det 27 arbeidstakarorganisasjonar under hovudsamanslutningane Akademikerne, Unio, LO, YS og SAN.

​​​​​​​​Avdelingstillitsvald

I kvar arbeidstakarorganisasjon er det avdelingstillitsvalde. Talet på avdelingstillitsvalde varierer etter kor mange medlemmer organisasjonen har i føretaket og om medlemmene jobbar på same eller mange forskjellige plassar.

 

Føretakstillitsvald

Kvar arbeidstakarorganisasjon har òg ein eigen føretakstillitsvald.  Han eller ho er den som representerer organisasjone​n i all kontakt, drøfting og samarbeid med administrerande direktør, Personal- og organisasjonsavdelinga og anna sentral administrasjon i føretaket. Dette kan vere faste, regelmessige møte eller ad hoc møte etter behov.
 
Dei organisasjonane som har mange medlemmer har ei ordning der dei føretakstillitvalde arbeider med desse oppgåvene i heil- eller deltidsstilling, tilsett og lønna av Helse Bergen. Nokre av desse føretakstillitsvalde er også lønna av føretaket for å ivareta koordinering og felles sakshandsaming for si hovudsamanslutning, til dømes for heile Unio i Helse Bergen.
 

Føretakstillitsvalde i Helse Bergen

 
Akademikerne
Leder: Bjarte Bruntveit
Nestleder: Tone Wikene Nystad
Econa - Jeaneth Eide Knudsen
Juristforbundet - Christer Kleppe
Leger i vitenskapelige stillinger - Christian Alexander Vedeler
Norsk psykologforening - Bjarte Bruntveit
Norsk overlegeforening - Tone Wikene Nystad
Samfunnsviternes forening - Morten Fjeldstad
Tekna - Turid Helen Felli Lunde
Yngres legers forening - Andreas Benneche
Den norske tannlegeforening - Saeedeh Bagheri Helland
Nettside til fagforeningen: Akademikerne

 
LO
Leder: Irene Hopsdal
Fagforbundet - Irene Hopsdal
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger,
sosionomer og vernepleiere - Jonny Ottesen
Nettside til fagforeningen: LO - Landsorganisasjonen

 
YS
Leder: Robert Bergersen Skaar
Delta - Robert Bergersen Skaar

 
Unio
Leder: Karen-Anne Stordalen
Akademikarforbundet - Kristine Fonnes Griffin
Den norske kirkes presteforening - Helge Alsa
ker Solheim   
Det norske maskinistforbund
- John Arve Handal Andersen
Forskerforbundet - Robert Skar
Norsk Ergoterapeutforbund - John Wrigglesworth
Norsk Fysioterapeutforbund - Hilde Holmefjord​
Norsk Radiografforbund - Trond Martin Øvreaas
Norsk Sykepleierforbund - Karen-Anne Stordalen
Utdanningsforbundet - Liga Liepina
Nettside til fagforeningen: Unio

 
SAN
Leder: Vigdis Fjeld
Den Norske Jordmorforening - Stine Sporsheim
NITO - Vigdis Fjeld​
Norges farmaceutiske forening


Sist oppdatert 07.02.2022