Mål 7

I poliklinikkane får pasientane koordinerte, føreseielege og fleksible tenester

Dagbehandling og det polikliniske pasienttilbodet er venta å ha den sterkaste veksten fram mot 2035.

Poliklinisk konsultasjon med pasient og lege. Foto

Vi vil få stadig fleire pasientar i forløp når levealderen aukar og det kjem fleire behandlingsmoglegheiter. Omfanget av spesialistvurderingar og polikliniske kontrollar er for høgt i nokre einingar. Vi må redusere uønskt variasjon i tilbodet. Det blir viktig å ha tilstrekkeleg kapasitet i sjukehuset, at løysingane er fleksible for pasientane og det må leggast til rette for digitale løysingar som effektiviserer drifta av poliklinikkane. 

Vi skal samarbeide med dei tillitsvalde for å finne løysingar slik at poliklinikkareal og kostbart utstyr blir brukt fleire timar i døgnet. Dette vil betre tilgjengelegheita på tenestene våre slik at pasientane sine ønske om meir fleksibilitet blir møtt. Meir langsiktig planlegging er bra for både pasientane og medarbeidarane. Det gir tryggleik for pasientane og kan redusere meirarbeid i poliklinikkane. Samordning av aktivitetar og ressursar bidrar til å sikre heilskapleg pasientbehandling og at medarbeidarane får brukt kompetansen sin godt.

Digitale skjema, andre former for digital dialog og datafangst frå medisinsk-teknisk utstyr har eit stort potensial i poliklinikkane. Det er stor tru på at digitale hjelpemiddel og kommunikasjon vil bli viktig for effektiv poliklinikkdrift framover. På grunnlag av dette vil vi kunne vurdere kven som treng å kome til fysisk konsultasjon. Særleg pasientar med langvarig sjukdom vil kunne ha stort utbytte av å overvake eigen sjukdom på denne måten.

Tiltak for å nå målet må utarbeidast i nivå 2- einingane sine handlingsplanar. Kompetansedelplanen (PDF), arealdelplanen (PDF)​ og teknologidelplanen (PDF) vil også ha konkrete tiltak for forbetring og vidareutvikling av den polikliniske verksemda. Også Program Alle møter, Program Glasblokkene​ og Program Sentralblokka har tiltak som bidrar til å nå dette målet. ​

  • Gjennomsnittleg ventetid er i høve til nasjonal målsetting
  • Vi har ingen fristbrot
  • Alle pasientar får tildelt time innan 10 dagar for første konsultasjon
  • Prosentdel assisterte og individuelle video- og telefonkonsultasjonar aukar
  • Digital samhandling med pasient og eigenobservasjon aukar
  • Fleire poliklinikkar har utvida opningstid
  • Kartlegging av ressursbruk i poliklinikkar viser rett bruk av kapasiteten
  • Pasienterfaringar (intern lenke) viser at pasientane er fornøgde med tilbodet i poliklinikkane
  • ForBedringsundersøkelsen​ (intern lenke) viser gode resultat for arbeidsmiljø og pasientryggleik 

Haukeland universitetssjukehus i 2035 | MÅLA VÅRE

Sist oppdatert 07.09.2023