Mål 10

Laboratorie- og radiologitenester sørger for at pasientane får presis diagnostikk og effektiv behandling

Dei medisinske støttetenestene må vere tilpassa behovet i spesialist- og primærhelsetenesta.

Mannlig helsepersonell sitter ved skjerm, Foto

Riktig bruk av laboratorietenester og bildediagnostikk er ein heilt sentral del av det høgspesialiserte pasienttilbodet. Det bidreg til rett diagnostikk og til å gjere gode behandlingsval. Undersøkingar og analysar gjort i støttetenestene er viktige i vurderinga av kva pasientar som vil ha nytte av nye metodar i behandlinga. Samtidig er kloke val viktig for å motverke overdiagnostikk og overbehandling.

I organiseringa av laboratorietenestene og det bildediagnostiske tilbodet må vi ta i bruk dei teknologiske mogelegheitene. Felles regionale fagsystem som Sectra, digitalt mediearkiv og digital patologi vil kunne auke samhandlinga, og gjere det mogleg å dra nytte av kompetanse på tvers av einingar, lokalt og regionalt, og mellom private og offentlege. Det er nødvendig å avklare spørsmål knytt til desentralisering og sentralisering for å utvikle tilbodet vidare med god bruk av ressursane og til det beste for pasientane.

Tiltak for å nå dette målet utarbeidast i nivå 2- einingane sin handlingsplanar, både i fleire av dei kliniske einingane, i Laboratorieklinikken og i Radiologisk avdeling. Vidare finn ein tiltak i arealdelplanen (PDF)​, kompetansedelplanen (PDF)​ og Teknologidelplan (PDF) for å nå målet.

Senter for medisinsk visualisering

Senteret jobbar for styrka kompetanse og forsking knytt til utstyr som magnettomografi (MRI), klinisk og preklinisk positronemisjonstomografi (PET) og computer tomografi (CT).
Les meir om senteret
En drage med vinger

Mohn forskingssenter for regenerativ medisin

Forskingssenteret jobbar for å utvikle nye behandlingar innan celleterapi for å reparere eller erstatte vev eller celler som er skada av sjukdom eller ulykker.
Les meir om regenerativ medisin
Kvinne med stetoskop peker på stor touch screen med menneskemodeller og vitenskapelig informasjon i futuristisk stil.

Haukeland universitetssjukehus i 2035 | MÅLA VÅRE

    Sist oppdatert 07.09.2023