Slik blir Glasblokkene

Bygginga av Glasblokkene går for fullt. Bli med inn og sjå det nye sjukehuset for barn, unge og kvinner slik det er idag - og slik det vil bli ved opninga i 2023.

illutrasjon glasblokkene.

Glasblokkene slik dei vil sjå ut ved opninga i 2023. Illustrasjon: Beauty & the Bit.

Med sine totalt 79.000 kvadratmeter er Glasblokkene det største byggeprosjektet på Haukeland sidan Sentralblokka stod ferdig i 1983. 

- Bygginga går heilt etter planen til tross for Korona-situasjonen. Det betyr at vi jobbar mot planlagd opning i 2023. Då vil barn og unge få eit  sjukehus med alt frå sengepostar og poliklinikkar, operasjonssalar og mottak, radiologiske tenester og laboratorium. Her skal Kvinneklinikken ta i mot framtidas barn og dei fleste av kvinnene som i dag vert utgreia og behandla i det gamle bygget nokre steinkast unna, seier Helge Bergmann, leiar for arbeidet med Glasblokkene. 


helge bergmann

- Bygginga går heilt etter planen. Det betyr at vi jobbar mot planlagd opning i 2023. Då vil barn, unge og kvinner få eit komplett sjukehus med alt frå sengepostar og poliklinikkar, operasjonssalar og mottak, radiologiske tenester og laboratorium, seier Helge Bergmann, leiar for arbeidet med Glasblokkene.

Besøk nettsida til Glasblokkene

 

Omfattande organisasjonsutviklingsprosjekt 

På byggeplassen er det no dagleg meir enn 200 menneske i arbeid. På det meste kan ein vente minst det dobbelte. I tillegg pågår det også eit omfattande organisasjonsutviklingsprosjekt med mange aktivitetar for å klargjere organisasjonen til å ta i bruk dei nye bygga. 

- Vi skapar meir enn nye bygg. Vi jobbar for å organisere oss betre rundt pasientane. I dag er barn og unge spredd over store delar av sjukehuset. I Glasblokkene er det ekspertane som skal kome til pasientane. Svært mange tilsette er saman med brukarar involvert i arbeidet med å lage eit heilskapleg, tilpassa og samanhengande tilbod for pasientar og deira familier, seier Bergmann. 

bygget reiser seg.foto

Omlag 50 000 kvadratmeter er i ferd med å reisast i nedre del av Haukelandsbakken. Her får barn, unge og kvinner eit komplett sjukehus - og ei av Bergens beste utsikter.

Heisekranar.foto

Heisekranene bygger bru mellom dagens og framtidas sjukehus. Ved opninga er i 2023 vil Sentralblokka og Glasblokkene bindast saman med både bru og tunnelar.

inngangsparti.foto

Dette blir inngangspartiet til Glasblokkene. Her vil ein finne den felles, døgnopne resepsjonen for første og andre trinn. Poliklinikkane er samla her i denne inngangsetasjen.

hovedtrappa.foto

I inngansetasjen vil ei stor trapp gje rom for både sitteplassar, transport og panoramautsikt over byen.

fra akuttmottak.foto

Glasblokkene sett frå området ved akuttmottaket i Sentralblokka. Her vil også ambulansar kjøre inn til mottaket i Glasblokkene.

kristian brandseth.foto

- Alt går etter plan. Vi veit nøyaktig kva vi skal vere om eit år og tre år, smiler leiar for byggeprosjektet, Kristian Brandseth.

digtal byggeplass.foto

DIGITAL BYGGEPLASS: Helse Bergen har stort fokus på digitalsamhandling og bruk av bygningsinformasjons modeller (3D-modeller). Dette innebærer blant annet at 3D-modeller presenteres på nettbrett og blir brukt at entreprenørene ute på byggeplassen. I tillegg gir det brukerne av bygget mulighet til å bli kjent med bygget i form av virtuelle befaringer.

4 tårn og 9 etasjar 

Tilsette og pasientar har allerede tatt i bruk trinn 1 der psykisk helsevern for barn og unge er blant bebuarane. Her finn ein også Energisenteret for barn og unge, sjukehusskulen, mange kontorar og ein rekke andre tenester. I trinn to vert innhaldet endå meir mangfaldig. 


  • 1: Hovudinngangen til Glasblokkene ligg her. Når du kjem inn døra finn du innsjekk og hovudresepsjon. Dette er også poliklinikk-etasjen, det dei ulike poliklinikkane vil ligge i dei ulike tangentane. Det vil ligge ein kafé her, det er venteareal, ulike leikerom, mellom anna med faste installasjonar, auditorium og laboratorium.  
  • 2 – 6: I etasjane over ligg dei ulike sengepostane. Pasientane vil bu på einerom/familierom eller multifunksjonsrom. Kvinneklinikken vil ha sin fødevirksomhet i blokk 5 (tårnet nærast Sentralblokken) og gynekologisk virksomhet i blokk 6, mens barna vil være i blokk​ 7 og 8. 
  • U3: Denne underetasjen ligg under jorda. I Haukelandsbakken vil det bli personalinngang med gjennomgang til Sentralblokka via ein ny kulvert. Inngangen ligg i nærleiken av det nye bybanestoppet. I tillegg til areal for sengevask, sampakking av utstyr og ventilasjon/tekniske rom er denne etasjen avsett til garderobar og uthenting av personaltøy.
  • U2: Dette er operasjonsetasjen for kvinner og barn, og seks av dei 12 operasjonssalane i Glasblokkene ligg i her. Her er det også planlagt for 22 nyfødtintensivplassar og 12 overvakingsplassar. I tillegg er det fem fødestuer for kompliserte fødslar, inkludert eit kontaktsmitte-isolat. Det er også ein del kontor/stillerom og støttefunksjoner som MTU-verkstad og reinhaldslager.
  • U1: I denne etasjen finn ein operasjonsareala for barn med prepol-område. Mottaket i Glasblokkene ligg her, og ambulanseinngangen kjem opp mellom Sentralblokka og Glasblokkene. Radiologiske undersøkingar vil skje i denne etasjen som mellom anna er ustyr med ein ny MR-maskin. Det er også forskingsareal i denne etasjen. 

Fakta om Glasblokkene

  • Utanom bygginga av Sentralblokka, er bygginga av det nye sjukehuset det største prosjektet på Haukeland nokon sinne. 
  • Arealet til det nye sjukehuset vil vere omlag 79 000 kvadratmeter når alt står ferdig (trinn ein: omlag 29 000 kvm., trinn to: omlag 50 000 kvm).
  • Samla investeringskostnadar utgjer om lag 5,4 milliardar kroner​. 
  • Sjå nettsida til GlasblokkeneSist oppdatert 13.06.2022