Forsking

Kompetansesenteret bidreg til styrking og utvikling  av kunnskapsgrunnlaget innan habilitering og rehabilitering. Dette går føre seg ved planlegging og gjennomføring av eiga forsking, deltaking i forskingsprosjekt som andre har initiert, og gjennom etablering og samarbeid i regionale og nasjonale forskingsnettverk.

Forsking i habilitering

Habilitering er eit tverrfagleg kunnskapsområde der forskinga framleis står svakt. Det er behov for å styrkje kunnskapsgrunnlaget og etablere samarbeid om forsking på tvers av fag, einingar, tenestenivå og sektor.
Forsking i habilitering
Foto. Et barn som kjører en dukkevogn
Sist oppdatert 07.09.2021