Forsking i habilitering

Habilitering er eit tverrfagleg kunnskapsområde der forskinga framleis står svakt. Det er behov for å styrkje kunnskapsgrunnlaget og etablere samarbeid om forsking på tvers av fag, einingar, tenestenivå og sektor.

I 2009 leia kompetansesenteret prosess for utarbeiding av Forskingsprogram for habilitering i Helse Vest. Programmet peika ut fleire tematiske satsingsområde for framtidig forsking innan habilitering i regionen. I 2016 disputerte Rolf Horne for ph.d. graden ved UIB med avhandlinga «Like barn leikar best», som var forankra i det tematiske området «Organisering».

Programmet er forankra i spesialisthelsetenesta i regionen, og det er eit mål at forskinga skal gå føre seg i samarbeid på tvers mellom fag, einingar, nivå, sektorar og brukarar. 

Forskingsprogram (PDF)

​Etablering av Regionalt forskingsnettverk for habilitering er eit av tiltaka i Forskingsprogram for habilitering i Helse Vest. Nettverket vert drifta av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Frå 2012 er tiltak i nettverket fulgt opp gjennom Norsk akademi for habiliteringsforskning.

Norsk akademi for habiliteringsforskning er basert på samarbeid mellom representantar for habiliteringsverksemder i spesialisthelsetenesta og ved universitet og høgskoler i Norge. Forløpar for «akademiet» var Nasjonalt forskningsnettverk innen (barne)habilitering som ble grunnlagt ved Oslo universitetssykehus i 2010. Frå 2012 har leiing av nettverket gått på omgang mellom helseregionane for periode på 2 år av gangen.

I 2018 og 2019 er det Helse Midt-Norge som har leia netterket. I 2016 og 2017  Helse Sør-Øst, 2014 og 2015 Helse Nord og 2012 og 2013 Helse Vest. For2020 og 2021 vil det vere Helse Vest som leiar nettvereket igjen.

Program for den årlege forskingskonferansen planleggjast i samarbeid mellom representantar for regionane.

Forskingsnettverket har følgjande målsettingar:

  1. Skape ein nasjonal møteplass der pågåande forsking innan habilitering kan bli presentert og synliggjort.
  2. Vere ein arena for kontakt mellom fagpersonar som driv med forsking innan habilitering.
  3. Vere kontaktpunkt mellom nasjonale og internasjonale forskingsmiljø
  4. Vere pådrivar for formidling av forskingsresultat
  5. Stimulere til prosjektutvikling og prosjektsamarbeid gjennom årlege møter i forskingsnettverket​

Sist oppdatert 26.08.2023