Pasientrettar ved reise

Har du vore til behandling, kan du søke om å få stønad til reisa. Treng du tilrettelagt transport for å kome til behandling, kan du ha rett til å få ei rekvirert reise.

pasientreise. Foto.


Du kan få stønad til pasientreisa når du reiser til eller frå behandling som blir dekka av det offentlege. 

Som regel får du dekka utgifter med eit fast beløp per kilometer, uavhengig av kva for eit transportmiddel du bruker. Du må betale eigendel for reisa om du ikkje har frikort. 
Reisa må vere lenger enn ti kilometer kvar veg, og koste meir enn lokal minstetakst med offentleg transport. ​For reiser over 300 kilometer får du dekka utgifter tilsvarande billigaste offentlege transport på strekninga, i staden for standardsats per kilometer.

Du må søke om å få dekka utgifter i etterkant av reisa.
Du kan søke digitalt eller på papir.

Les meir om pasientreiser og hvordan du søker på helsenorge.no/pasientreiser

Logg inn for å finne dine pasientreiser

Om du ikkje kan reise med offentleg transport, køyre sjølv eller bli køyrt, anten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport.
Å reise med rekvisisjon betyr at du får tilrettelagt transport av helseføretaket, og transporten blir organisert av Avdeling for pasientreiser. Du betaler kun ein eigendel kvar veg,  dersom du ikkje har fritaksgrunn eller frikort. 
Du kan ha rett på rekvirert transport for heile eller deler av reisa.​

  • ​Det er behandlaren din som avgjer om du har behov for rekvirert reise av helsemessige årsaker og kan rekvirere reise på dette grunnlaget.
  • Det er helseføretaket ved Avdeling for pasientreiser som hjelper deg ved behov for rekvirert reise av trafikale årsaker.
Ta kontakt med oss på telefon 05515 om du har spørsmål om ei tilrettelagt pasientreise.

​​​​​Ved å logge deg inn på helsenorge.no, finn du oversikt over, og informasjon om, framtidige rekvirerte pasientreiser. Du kan også endre, bekrefte og avbestille enkelte reiser digitalt. 
Dersom du ikkje kan eller ønsker å benytte den digitale tenesta kan du kontakte Avdeling for pasientreiser på tlf. 05515, så vil vi hjelpe deg.​

​Då ønsker vi at du melder i frå til oss.​

Du kan sende ei tilbakemelding til vår postadresse eller på e-post via e-dialog (for sikker sending av e-post via ID-porten).​ Merk sendinga med "pasientreiser".

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for pasientreiser
Postboks 1400
5021 Bergen​


Dersom noko skulle oppstå i forkant eller under reisa ønsker vi at du kontaktar oss så fort som mogleg på tlf. 05515.

Sist oppdatert 25.08.2022