Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler

Gynekologiske fistler hos voksne (uro-vaginal eller enterovaginal fistel) er sjeldne komplikasjoner etter fødsel, kirurgi, stråleterapi, traumer, infeksjon og unntaksvis medfødte tilstander. Behandlingstjenesten omfatter utredning, rådgiving ved valg av behandlingsmetode og kirurgi ved fistler fra kvinnelige kjønnsorganer til urinveier, tarm, hud eller bukhule.

En gynekologisk fistel er en unaturlig åpning mellom vagina eller livmor på den ene siden, og urinveier eller tarm på den andre siden. Fistelen fører til vedvarende ukontrollert lekkasje av urin eller avføring.

I utviklingsland er gynekologiske fistler en fryktet komplikasjon etter manglende eller for sen fødselshjelp. I Norge er tilstanden sjelden og har ofte andre årsaker som for eksempel operasjon, tarmsykdom, bestråling eller kreft. Enkelte ganger oppstår likevel skaden i forbindelse med svangerskap og fødsel. For å gi et best mulig og likeverdig behandlingstilbud er behandlingen av slike fistler sentralisert til senteret ved Seksjon for generell gynekologi ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

Ved Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler tar vi imot 20-30 pasienter i året. Pasientene kommer fra alle deler av landet, og blir utredet og behandlet i ett eller flere trinn avhengig av årsak.

Kompetansen bygger på mangeårig interesse og erfaring fra inn- og utland, men hviler også på forskning og nettverk. Senteret har knyttet til seg spesialkompetanse i indremedisin, tarmkirurgi og urinveiskirurgi.

Vi tar imot 20-30 pasienter i året som kommer fra hele landet. Disse blir utredet og behandlet i ett eller flere trinn alt etter årsak og tilstand. Vi prioriterer pasientene og vil kunne ta imot den enkelte til undersøkelse innen få dager eller uker - avhengig av tilstand.

Kvinner med påvist eller sterk mistanke om gynekologisk fistel; passasje mellom urinvegar/vagina/uterus eller tarm/vagina/uterus/perineum bør tilvisast for vurdering og behandling.

Kardinalsymptom er nyoppstått urin- eller avføringslekkasje, evt. luftlekkasje, frå vagina etter operasjon eller fødsel. Fistlar oppstått etter strålebehandling eller som ledd i inflammatorisk tarmsjukdom kan også tilvisast for vurdering. Urinlekkasje eller avføringsinkontinens utan annan påvisbar årsak kan tilvisast for undersøking.

Perianalfistlar (fistlar frå anus til perineum utan forutgåande gynekologisk/obstetrisk sjukdom eller skade) reknast ikkje som gynekologisk fistel og behandlast primært av gastrokirurgar.

Ved påvist gynekologisk fistel vil Nasjonal  behandlingstjeneste for gynekologiske fistler vurdere kva for ein behandling som tilrådast den enkelte pasient. Kvinner som blir rekna for å ha behov/nytte av vaginal fistelplastikk skal få tilbod om slik behandling ved behandlingstenesta, medan evt. støttande/supplerande behandling ( som f. eks. enterostomi, kateterdrenasje, medikamentell behandling) blir gitt i samarbeid med heimesjukehus. Abdominal fistelprosedyre (reinplantasjon av ureter eller fistel frå høge tarmavsnitt) vil vanlegvis bli operert ved urologisk eller gastrokirurgisk avdeling.

Ved urinveisfistel diagnostisert kort tid (<14 dagar) etter operasjon; ring og diskuter moglegheit for umiddelbar innlegging, legg inn blærekateter ved hevertprinsipp.

Ved tarmfistel diagnostisert kort tid (<14 dagar) etter fødsel/operasjon; ring og diskuter moglegheit for umiddelbar innlegging, alternativt enterostomi ved primærsjukehus.

Sjekkliste for tilvising

 • Kva slags symptom har kvinna; lekkasje av urin eller avføring?
 • Kor tid starta symptoma?
 • Kva er mogeleg årsak til fistelen; inflammasjon, operasjon/fødsel eller strålebehandling?
  Send med evt operasjonsnotat, kopi av tidlegare utgreiing og behandling.
 • Kva finn du ved gynekologisk undersøking?
 • Ved urinlekkasje utan at fistel frå blæra er sett; ver vennleg å bestille og sende med resultat av CT-urinvegar med kontrast.
 • Har kvinna andre sjukdommar som har innverknad på undersøking i narkose / operasjon?
 • Legg ved kopi av medikamentliste.

Som illustrasjonen viser har 70 % av våre pasienter fistel mellom nedre del av skjeden og endetarmen, mens 4 % berører høyere deler av skjede og tarm. Resten har fistel mellom urinblære og skjede (22 %), eller mellom urinrør og skjede (4 %). 

Tegningen viser hvor i underlivet fistler oppstår og prosentvis fordeling.

Illustrasjon. Gjengitt med tillatelse fra Egeland og medarbeidere, Tidsskriftet Den norske legeforening 2007;127:417-20.

Kontakt

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus
Kvinneklinikken
Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler
Postboks 1400
5021 Bergen

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Glasblokkene, blokk 6

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Behandling av gynekologiske fistler

Gynekologiske fistler er en unormal åpning fra blære eller tarm til underlivet; skjede, livmor eller perineum (hudområdet mellom skjedeopninga og endetarmsopninga.
Les meir om behandlinga