Behandling

Behandlinga bør starte umiddelbart om ein mistenker ein anafylaktisk reaksjon. Tilkall hjelp om nødvendig. Fjern om mulig utløysande årsak.

Start med å undersøke pasientens medvitssgrad, sirkulasjon og respirasjon.

Adrenalin til intramuskulær injeksjon skal alltid være førstevalg ved mistenkt anafylaksi. Standard styrke er Adrenalin 1 mg/mL.
Eingongsdose til vaksne: 0,5 mL (0,5 mg)
Eingongsdose til barn: 0,1 mL/10 kg kroppsvekt (inntil 0,5 mL)

Adrenalin skal settas intramuskulært. Føretrekka injeksjonssted er på utsida av låret, omtrent midt på den store lårmuskelen. Dosen kan gjentakst etter 5-15 minutt.

Ved anafylaksi og blodtrykksfall kan man leggje pasienten på rygg og heve beina for å auke tilbakestrømminga av blod til hjartet. Om pasienten er tungpusta eller kastar opp, skal det forsøkast å få han/ho i mest mogeleg komfortabel stilling, samtidig som luftvegane blir halden fri. Er pasienten medvitslaus utan normal respirasjon skal ein starte hjerte-lungeredning etter standard retningslinjer.

Annen medisinsk behandling inneber tilførsel av oksygen og etablering av intravenøs tilgang for å kunne gje væske og medikament. Væskebehandling med krystalloidar (Ringer-acetat eller 0,9% NaCl) må startast om pasienten faller i blodtrykk, og dels store væskemengder kan bli naudsynt. Andre medikament som kan vere aktuelle ved anafylaksi er antihistaminar, glukokortikoidar og beta2-agonistar.

Personer som har hatt anafylaksi eller alvorlige allergiske reaksjonar tidlegare kan ha fått føreskreve adrenalin til egen administrasjon i form av autoinjektor. Ein skal alltid få utskreve minst to autoinjektorar, då det kan vere behov for fleire doser i forbindelse med ein akutt episode.

Alvorlege anafylaktiske reaksjonar krev rask og omfattande medisinsk behandling på staden, og hurtig transport til sjukehus har høg prioritet. Også pasientar som ser ut til å komme seg etter initial alvorlig reaksjon bør innleggas til observasjon på sjukehus.

Etter et anafylaktisk anfall bør alle pasientar tilvisas til vidare utreiing hjå spesialist med allergologisk kompetanse.

Sist oppdatert 30.05.2023