Foto av et ulykkessted med flere nødetater og personer til stede

Norsk koordineringssenter for blodberedskap - Nokblod

Tidleg blodoverføring er anbefalt ved behandlinga av pasientar med livstruande bløding. Norsk koordineringssenter for blodberedskap arbeidar for å betre den nasjonale blodberedskapen i Noreg. Nokblod er lokalisert til Helse Bergen.

For information in English>> 

Målsettinga med eit nasjonalt koordineringssenter for blodberedskap​:

 • ​​Sikre Noreg adekvat tilgang på blod og blodproduktar ved krise og krig.
 • Etablere ei​t felles system som varetek Forsvarets totale behov for blodprodukta​r.​
 • Bet​re beredskap ved større sivile katastrofar og/eller terrorangrep, og bet​​re blodberedskap ved geografisk isolerte verksemder.

Nokblod har ein interregional koordineringsfunksjon for blodberedskap med fokus på oppgåver i både fred, krise og krig. Desse omfattar samhandling, logistikk, kurs og opplæring, rådgivning, kvalitet, innovasjon, forskning og utvikling:

 • Med og mellom regionale representantar, representantar frå Forsvaret og landets selvstendige blodbankar
 • Ved støtting av kompetansebygging, kurs og opptrening rundt blodberedskap i nasjonalt og internasjonalt samarbeid 
 • Ei koordinerande rolle ved førespurander om blodleveranse nasjonalt og internasjonalt
 • Bistå blodbankane i rekruttering av blodgivarar 
 • Bistå i etablering av og drift ved vandrande blodbankar og nødblodgiverkorps

 

Informasjonsfilm om vandrande blodbank i Alta.

Kontaktinformasjon

For førespurnader til Norsk koordineringssenter for blodberedskap:

nokblod@helse-bergen.no 55972461

Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssjukehus

En kvinne med briller

Torunn Oveland Apelseth

Leiar v/ Norsk koordineringssenter for blodberedskap:

torunn.oveland.apelseth@helse-bergen.no 55972492 / 94842045

Seksjonsoverlege v/ Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssjukehus 

Representantar frå Helse Bergen:
 • Overlege, Geir Strandenes
 • Spesialbioingeniør, Hanne Braathen
 • Spesialbioingeniør, Svein Sondre Valvik Lindgaard
 • Overlege, Kristin Gjerde Hagen
 • Bioingeniør, Idunn Lindal Haug
 • Sjukepleiar, Ingvild Støldal
 • Sjukepleiar, Vita Vaiciulionyte
 • Biokjemikar, Turid Helen Felli Lunde

 

Representantar frå Forsvaret:
 • Forsvarets sanitet
 • Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Forsvarsmateriell
 • Saniteten i Sjøforsvaret
 • Hæren
 • Heimevernet

Representantar regionalt:
Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus (Ullevål): Farshid Ezligini 
 
Helse Midt-Norge, St. Olavs hospital: Lene Haugnæss
 
Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge: Mirjana Grujic Arsenovic
 
Helse Vest, Haukeland universitetssjukehus: Max-Hendrik Wathne Gelink

Ønskjer du å få nyheitsbrev frå Norsk koordineringssenter for blodberedskap?

Meld deg på her: Påmelding til Nokblod nyheitsbrev 

Nordic Blood Preparedness meeting, Nov. 20 - 21, 2024

The Norwegian Directorate of Health, the Western Norway Regional Health Authority and the Norwegian Center for Blood Preparedness cordially invite you to join the Nordic Blood Preparedness meeting November 20.-21. 2024 at Solstrand Hotel & Bad, Norway. 

Møte Nordisk blodberedskap
Flere blod poser på hyller

Undervisningsmateriell

Her finn du materiell og info om kurs, undervisning og opplæring som er i regi av Nokblod.

Kurs og opplæringsmateriell
En gruppe mennesker i røde uniformer

Aktuelle saker

  Tørka blodplasma prosjekt

  Helse Bergen er tildelt 15 millionar frå Innovasjon Norge til eit prosjekt som skal utvikle teknologi for lokal produksjon av tørka plasma i blodbankane. Dette gir Helse Bergen ei unik moglegheit til å produsere tørka blodplasma som kan distribuerast til ambulansar, luftambulansen, lokalsjukehus, Forsvaret og kommunehelsetenesta.
  Les meir om prosjektet Tørka blodplasma
  En hånd holder en pose med blodplasma
  Sist oppdatert 20.06.2024