Prøvetaking

Det er viktig å bruke riktig prøvetakingsutstyr under prøvetakinga. Blod må takast på riktig prøverøyr for den aktuelle analysen.

I Handbok i blodprøvetaking finn du informasjon om:

  • Blodprøvetaking
  • Pasientførebuing
  • Pasientidentifikasjon og merking av prøvar
  • Prøvar som blir avviste
  • Prøvebehandling
  • Rekkefølgje på røyr til blodprøvetaking
  • Smittefare

Fagprosedyrer publisert i Helsebiblioteket.no

Venøs prøvetaking

Kapillær prøvetaking

Sentralt venekateter

 

Hormon kan ha døgnvariasjon, syklusvariasjon og ha kort haldbarheit etter prøvetaking.

Riktig pasientførebuing, prøvemateriale og behandling av dette er viktig for å få eit representativt resultat.

Sjå faner under «Labteknisk» i Analyseoversikten for meir informasjon om den enkelte analyse.

Mikrobiologisk diagnostikk er svært avhengig av riktig prøvetaking. Val av utstyr og transportmedium avheng av kva slags agens ein leiter etter. Informasjon om val av transportmedium, finst under kvar enkelt analyse i Analyseoversikten.

Informasjon om mikrobiologisk prøvetaking finst under Prøvetaking og rekvirering.

 

Sist oppdatert 05.11.2023