Bjørgvin DPS døgnbehandling

Bjørgvin DPS har fire sengeposter (seksjonar), der alle er lokalisert på Tertnes. Dei har ulike funksjonar og gir tilbod til pasientar med ulike behov for behandling. Ein av seksjonane (C1) er ein allmennpsykiatrisk sengepost som for det meste tek imot pasientar frå akutteininga på sjukehuset og frå dei to allmennpsykiatriske poliklinikkane på Tertnes og Knarvik.

Utsikt frå pasientrom på Tertnes, Bjørgvin DPS, kvinne på altan. Foto

Mål med behandlinga

 

Målet her er å gje behandling og kartlegge kva som skal til for at pasientane så snart som råd er skal kunne reise heim og klare seg utanfor institusjonen. Før utskriving kan det være aktuelt at pasienten går frå døgnopphald til dagopphald og er heime om kvelden og natta. Etter utskriving vil det vere aktuelt med vidare oppfølging frå poliklinikkane.

Vi har også ein korttidspost (C3) som i all hovudsak gir tilbod om opphald i 1-3 veker. Dei fleste som får opphald her har ein behandlar i rehabiliteringspoliklinikken og har psykoseliding.

Opphaldet

Opphaldet her er som oftast planlagt, til dømes når det er behov for å endre medisinering og dette ikkje kan gjerast heime. Det er også vanleg at pasientar kjem inn til eit korttidsopphald for å hindre ei negativ utvikling av sjukdommen og hindre innlegging i sjukehuset.

Seksjonen har også ei brukarstyrt seng. Det vil seie at nokre pasientar har fått ein avtale om at dei sjølve kan ringe og be om innlegging. Her kan dei så vere innlagt i inntil fem dagar. Den andre sengeposten C4 har eit meir langsiktig perspektiv. Desse har og tett kontakt med rehabiliteringspoliklinikken, og inntak vert styrt frå den. Her kjem det pasientar som i tillegg til medisinsk behandling treng strukturerte treningsopplegg for å meistre kvardagen betre.

Mange av pasientane her er utan fast bustad når dei vert innlagt, og ein viktig del av arbeidet vert då å finne kva som vil være rett tilbod i kommunen før utskriving. Dette er prosessar som tek tid, men vi arbeider heile tida for at opphaldet ikkje skal verta lenger enn det som er nødvendig. Vi tek også inn pasientar som har eigen bustad, til utgreiing og trening for at dei skal kunne klare seg betre utanfor institusjon.

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Alle sengepostane ved Bjørgvin DPS finn du på Tertnes i Åsane.

Tertnesveien 37

Tertnesveien 37

15. mai 2024 innføres parkeringssystemet UNUM – VestPark ved Bjørgvin DPS og AFR Tertnes.

Det er 2 timer gratis parkering på hverdager mellom kl. 08:00 – 17:00. Videre takst ut over de 2 gratis timene følger Helse Bergen HF-standard.

Det er tilrettelagt for lading av bil ved AFR Tertnes.

Prisar for parkering

Kvardager:
Kl. 08-17: Kr 15,- per påbegynte 20 minutt. Maks kr 250,- per døgn (samanhengande parkering).
Kl. 17-21: Kr 10,- per påbegynte 30 minutt.
Kl. 21.00-08.00 Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr. 40,- per natt.

Laurdag og søndag: 
kl. 08-21: Kr 15,- per påbegynte 60 minutt. Maks 105,- per dag. 
Kl. 21-08: Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr 40,- per natt
(samanhengande parkering).

Gratis parkering for mopedar, motorsyklar og mopedbilar på oppmerka plassar ved hovedinngang til Bjørgvin DPS.

Praktisk informasjon

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

​Alle er velkommen til kantina vår i Bygg B. 
Opningstider måndag - fredag klokken 10.30 til 13.00.

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Sjå korleis vi har det på Bjørgvin DPS

Vi held til på Tertnes nord for Bergen sentrum. Her er vi lokalisert i tre bygg; A, B og C. Er du nysgjerrig på korleis vi har det på Bjørgvin? Her kan du sjå bilde frå både innsida og utsida.
Sjå foto frå Bjørgvin DPS
En bygning med en gresshage