Tildeling av prosjektmidler til fagutvikling

RFM Helse Vest utlyser midler til økonomisk støtte til enkeltprosjekt i Helseregion Vest. Støtte blir gitt på bakgrunn av søknader fra enheter i spesialisthelsetjenesten eller andre virksomheter som gir spesialiserte tjenester til personer med autismespektertilstander, ADHD eller Tourettes syndrom.

Publisert 17.02.2023
Sist oppdatert 20.06.2024
Lyspære som illustrerer nye ideer

I januar ble det lyst ut prosjektmidler til støtte for fagutvikling knyttet til RFM sine målgrupper. 

Les mer om hvilke prosjekter som har fått tildelt midler i 2023


Oppfordring om å søke prosjektmidler fra RFM Helse Vest

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom skal stimulere til
kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til voksne/barn/unge med nevnte diagnoser.

RFM utlyser midler til økonomisk støtte på inntil kr. 50.000 til enkeltprosjekt i Helseregion Vest. 
 

Frist for søknad er 15. mars 2023. Prosjektperioden er inneværende år (2023)


Eksempelvis kan det gis støtte til: 

 • Fagutviklingsprosjekt forankret i klinikk eller avdeling. 
 • Samarbeidsprosjekter med brukerorganisasjoner. 
 • Kompetansehevingstiltak for grupper av fagpersoner der det forutsettes at det er en plan for hvordan kunnskapen skal formidles og implementeres. 
 • Tiltak som bidrar til å spre kompetanse og kunnskap eller øke samhandling og samarbeid med andre klinikker/avdelinger eller kommune.
Tiltak/prosjekter som imøtekommer ett eller flere av følgende punkter, vil bli prioritert.

 • ​Bidrar til å øke kompetanse og samhandling når det gjelder overgangen barn/voksen og/eller overganger og samhandling mellom ulike tjenester eller tjenestenivå.
 • Bidrar til å knytte tjenester, som habilitering, somatikk, psykiatri og rusfeltet, tettere sammen.

​Prosjekt må være innenfor Regionalt fagmiljø sitt mandat, og ha som mål at feltet får ny eller økt kunnskap og kompetanse. Søknad om økonomisk støtte blir vurdert individuelt.

Søknad må gi opplysninger om:

 • tittel på prosjektet
 • ansvarlig enhet/organisasjon og prosjektansvarlig
 • prosjektleder, deltagere og samarbeidspartnere
 • målet med prosjektet
 • kort fremstilling av prosjektet (bakgrunn, metode og forventet resultat)
 • fremdriftsplan og budsjett
 • plan for formidling av resultat
Utgifter som kan dekkes er frikjøp av medarbeidere, utgifter til kompetanseheving og ekstradriftsutgifter til prosjektgjennomføring. En kan ikke søke støtte til ekstra lønn/overtid,etterutdanning eller investering i utstyr. 

Ved spørsmål ta kontakt med RFM Helse Vest ( 55 95 61 95 / 97 17 49 43 ) eller send mail til unni.sagstad@helse-bergen.no​

Søknad om støtte sendes til:

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest
v/ seksjonsleder Unni Sagstad
Haukeland Universitetssjukehus
Kronstad DPS
Postboks 1400
5021 Bergen 

- eller pr. mail til post.rfm@helse-bergen.no