Eksteriør inngangsparti Psykiatrisk akuttmottak. Foto

Psykiatrisk akuttmottak

Psykiatrisk akuttmottak (PAM) gir akutt psykiatrisk hjelp til personar over 18 år. Tilbodet i PAM består av akutt allmennpsykiatrisk vurdering, diagnostisering, behandling og pleie.

Opphaldet i PAM er av kort varigheit (1 til 5 dagar). Etter eit opphald i PAM blir pasienten overført til andre sjukehusavdelingar eller utskriven med oppfølging frå eit distriktspsykiatrisk senter eller frå kommunehelsetenesta. PAM tar imot både pasientar som frivillig ønskjer behandling og pasientar som er underlagt tvungent psykisk helsevern.

Våre einingar

Psykiatrisk akuttmottak (PAM) består av seksjonane PAM1, PAM2 og Psykiatrisk ambulanse. Avdelinga skal gi raske og faglege vurderingar som kan danne grunnlag for vidare hjelp, samt starte behandling eller andre tiltak der det er nødvendig. PAM skal vere lett tilgjengeleg for andre instansar som har behov for råd og rettleiing.

Psykiatrisk ambulanse skal sørgje for at psykisk sjuke får eit tilbod om transport til behandling som er prega av respekt og likeverd. 

Psykiatriambulansen er operativ alle dagar frå klokken 10.00-21.00. Transporttilbodet er eit samarbeid mellom Akuttmedisinsk avdeling og Psykiatrisk klinikk. Mens bil og sjåfør er knytt til Akuttmedisinsk avdeling, er psykiatripersonellet på ambulansen knytt til PAM.

Ambulansepersonell foran ambulanse og inngangsparti ved psykiatrisk akuttmottak.Foto

På sengepostane (PAM1/PAM2) har vi i oppgåve å ta imot, ta vare på og behandle menneske i den akutte fasen av ein psykisk liding. Vi tar imot både pasientar som er hos oss frivillig og som er her på tvang etter lov om psykisk helsevern. Postane er lukka, noko som betyr at utgangsdøra er låst. 

På sengepostane får du tildelt behandlar og miljøkontakt. Vi jobbar tverrfagleg. Hos oss treff du psykologar, psykiatarar, sjukepleiarar, vernepleiarar, hjelpepleiarar og assistentar. PAM har også knytt til seg sosionom og prest.

Kvinnelig ansatt i ekspedisjon ved psykiatrisk akuttmottak. Foto

Kontakt

Telefon

Forløpskoordinator akutt/korttid Margit Seldal Aarseth

55 95 84 73

Forløpskoordinator akutt/korttid Nina Jensen Kristiansen

55 95 85 92

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Psykiatrisk klinikk Psykiatrisk akuttmottak Postboks 1400 5021 Bergen

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Sandviksleitet 1

Sjukehuset i Sandviken

Sandviksleitet 1

5036 Bergen

​Samtlege nordgåande rutebussar går forbi sjukehuset i Sandviken. Busstoppet heiter ​Gamle Bergen.

Reiseplanleggar på Skyss si nettside

​​Parkering for pasientar og pårørande i Sandviken er den store parkeringsplassen foran sjukehusbygningane.  

Prisar
Kl. 08.00-17.00 Kr 15,- per påbegynte 20 minutt. Maks kr 250,- per døgn
Kl. 17.00-21.00 Kr 10,- per påbegynte 30 minutt
Kl. 21.00-08.00 Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr 40,- per natt

Dr. Martens
Besøkande til avdelingar som held til i bygget Dr. Martens kan få parkeringsoblat for den tida de skal besøke nokon. Ta kontakt med tilsette på avdelinga de skal besøke for å få dette.


 

Praktisk informasjon

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.