Regional sikkerheitspost

Vi gir tilbod til menneske med alvorlege sinnslidingar som kan vere til fare for andre eller er for ressurskrevjande for det ordinære helsevesenet. Hovudfokus er å gjere pasientane i stand til å motta behandling på eit lågare omsorgsnivå, og å redusere atferdsavvik, i særleg grad farleg atferd. Regional sikkerhetspost held til i bygg 21 Sandviken Seksjonsleiar: Seksjonsleder Bente Grey

Regional sikkerheitspost tar imot pasientar frå helseregion Vest.
Inntakskriterium
Inntakskriterium for innlegging av pasientar til Regional sikkerheitsseksjon

  • Pasientar med alvorleg psykisk liding som er så ressurskrevjande med omsyn til vald/ truslar at dei ikkje kan behandlast sikkert på lågare omsorgsnivå/ lokale sikkerheitsavdelingar.
  • Pasientar kan vere innlagt etter Psykisk helsevernlova og/ eller straffeprosesslova. 

Kontakt

Slik finn du fram

Sikkerhetspsykiatri, Sandviken