Forskningsprosjekt i NorArtritt

I NorArtritt registreres data om pasienter med kroniske artrittsykdommer, deriblant revmatoid artritt (leddgikt), psoriasisleddgikt og ankyloserende spondylitt (Bechterews sykdom). Her kan du lese mer om hvordan man bruker data fra kvalitetsregisteret i forskning.

Forskning og kvalitetsforbedringsprosjekter som benytter NorArtritt-data:​​

Kirurgiske inngrep i ledd var tidligere en viktig del av behandlingen ved leddgikt, men har vært mindre i bruk de siste årene. Dersom ledd blir ødelagt av revmatisk betennelse er det behov for kirurgiske inngrep i form av avstiving, fjerning av leddhinne eller innsetting av protese. Utbredelsen av disse inngrepene kan derfor brukes som mål på hvor høy sykdomsaktivitet pasientene har hatt, og i hvilken grad en har klart å hemme denne. 

Tone Wikene Nystad disputerte 24. mai 2019 med en avhandling som dreide seg om bruken av ortopediske inngrep hos pasienter med revmatoid artritt, psoriasisleddgikt og Bekhterevs sykdom. Arbeidet er basert på data fra flere kilder, bl.a. NorArtritt og Nasjonalt register for leddproteser og inkluderte fire forskningsartikler.

Det er kjent at det er økt risiko for hjerte- og karsykdom (RR 1,5-2) hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom som revmatoid artritt. Vi vet mindre om hvordan dette har utviklet seg over tid, og om behandling av grunnsykdommen har hatt innvirkning på risiko for hjerte- og karsykdom. 

Christian Lillebø Alsing har fått doktorgradsstipend fra Helse Vest for å arbeide med sitt forskningsprosjekt som undersøker om bedre behandling av revmatoid artritt har redusert overhyppigheten av hjerte- og karsykdom sammenlignet med den generelle befolkningen. I dette arbeidet brukes data fra NorArtritt samt fra flere ulike lokale og nasjonale hjerte- og karregistre. Det skal inngå 3 artikler i prosjektet hvorav en er publisert og en er i sluttfasen.

Prosjektets mål er undersøke effekten av biologisk behandling på forekomst og tilbakegang av kardiovaskulær endeorganskade blant pasienter med revmatoid artritt.

Prosjektleder for JointHeart er postdoktor Helga Midtbø, ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Prosjektet er et samarbeid med Revmatologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og Universitet i Bergen. PhD student Anja Linde ved Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus/Universitetet i Bergen er også medarbeider i prosjektet.

Formålet med dette prosjektet var å se om forekomsten av covid-19 smitte eller sykdom var annerledes blant pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom enn i resten av befolkningen. Man så på om pasientene fikk mer alvorlig sykdom og om det var forhold ved pasientens sykdom, f.eks. diagnose, sykdomsaktivitet og behandling, som påvirket dette. 

I prosjektet ble det benyttet data vedrørende pasienter inkludert i Norsk kvalitetsregister for artrittsykdommer (NorArtritt) som ble koblet mot data i MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer) vedrørende covid-19, samt data fra Norsk pandemiregister vedrørende sykehusinnleggelser for covid-19. Artikkelen ble publisert i Tidsskrift for den norske legeforening i oktober 2021.

I prosjektet benyttes data fra NorArtritt for å kvalitetssikre diagnosen revmatoid artritt, registrert av kirurg som årsak til innsetting av leddprotese. Data fra NorArtritt sammenstilles med data fra NRL for å undersøke graden av samsvar diagnosen. Formålet er å sikre at oppgitt diagnose som årsak til protese er korrekt. Dette har betydning for bruk av data f.eks. ved bruk i forskningsprosjekter der man ønsker å analysere resultatene av leddproteseoperasjoner hos pasienter med revmatoid artritt. 

Formålet med prosjektet er å undersøke følgende utfall: 

  • ​Forekomsten av sjeldne nevrologiske hendelse etter oppstart med biologiske sykdomsmodifiserende anti-revmatisk behandling 
  • Insidensen av alvorlige infeksjoner blant pasienter som starter med biologisk- eller målrettet syntetisk sykdomsmodifiserende antirevmatisk behandling 
  • Betydningen av tid til remisjon og oppnåelse av remisjon for utvikling av komorbiditet (tilleggs- og følgetilstander) 
  • Utvikling av demens hos eldre med inflammatorisk leddsykdom 

Leder av forskningsprosjektet er Sella Aarrestad Provan, MD, PhD, ved Diakonhjemmet sykehus. I prosjektet benyttes data fra flere ulike datakilder, deriblant Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret, og Norsk reseptregister, i tillegg til NorArtritt.​

Formålet med prosjektet er å kartlegge hvilken innvirkning inflammatorisk leddsykdom og tilhørende behandling har på mannlig fertilitet, med mål om å bedre håndteringen av- og informasjonen til menn i denne pasientgruppen som ønsker å bli fedre. Data fra NorArtritt og Folkeregisteret kobles med data fra Medisinsk fødselsregister for å identifisere fødsler med far i pasient- eller sammenligningsgruppen. En prosjektgruppe bestående av eksperter innenfor de relevante fagfeltene arbeider med prosjektet og det søkes om midler til å gjennomføre et doktorgradsarbeid basert på dataene. Første artikkel er under arbeid og skal ferdigstilles våren 2023. 

I prosjektet sammenliknes forekomst av komorbiditet og irreversibel leddskade ved psoriasisleddgikt hos samiske- versus ikke-samiske pasienter. Prosjektets formål er å bedre behandlingen til samiske pasienter med psoriasisartritt (PsA) og å redusere sykdomsaktivitet, komorbiditet og irreversible leddskader. Studiens leder er Gro Østli Eilertsen som er overlege og førsteamanuensis ved UNN / UiT og gruppen har mottatt midler for gjennomføring av et doktorgradsprosjekt. 

Deltagelse og registrering i NorArtritt

NorArtritt skal fremskaffe gode data vedrørende pasienter med kroniske artrittsykdommer for å kvalitetssikre og forbedre behandling og oppfølgning av pasientene. Her finner du veiledning til registrering i registeret og skjema for deltakelse.
Les meir om kvalitetsregisteret
Gruppebilde, flere generasjoner kvinner. Foto

Kroniske inflammatoriske leddsykdommer

Kroniske inflammatoriske (betennelsesaktige) leddsykdommer er en samlebetegnelse på tilstander karakterisert ved kronisk ikke-infeksiøs betennelse i ledd og / eller ryggsøyle.
Les mer om sykdommene
Hendene til eldre mann på tastatur. Foto
Sist oppdatert 28.09.2022