Endringer over tid hos personer i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Rusmiddelavhengighet karakteriseres av gjentatte behandlingsforsøk og omtrent 50-60 % får tilbakefall til rusmiddelmisbruk innen seks måneder. Tilbakefalls- og overdoserisiko var to argumenter for å innføre LegemiddelAssistert Rehabilitering (LAR) i Norge, som ble landsdekkende i 1998.

​LAR er en medikamentell behandling til opioidavhengige, der pasienten enten får buprenofin eller metadon som et deltiltak i et helhetlig og omfattende rehabiliteringsforløp. LAR er en langvarig, evidensbasert substitusjonsbehandling med veldokumenterte positive effekter i henhold til reduksjon av illegal opiatbruk, kriminalitet, prostitusjon samt bedring av fysisk helse. 

Rusavhengighet er i mange tilfeller en vedvarende lidelse, der mestringsstrategier endrer karakter underveis i livsløpet. At rusavhengigheten vedvarer gjør at helsevesenet har økt fokus på brukermedvirkning, der pasientenes livskvalitet over tid blir et viktig utfallsmål. En mer komplett forståelse av hvordan LAR virker, forutsetter derfor økt kunnskap om hvordan livskvaliteten til pasienter under LAR endres over tid i behandling. Et delmål i den sammenheng er å få kunnskap om hvilke hendelser og faktorer som virker inn i LAR-pasienters liv og hvilken effekt disse forholdene har over lengre tid. 


Mål

Hovedmålsettingen med dette prosjektet er å undersøke hvordan det går med personer som er nye i LAR, dvs. de som startet for første gang, med ønske om å besvare følgende forskningsspørsmål; 

  • Hvilke eksponeringsvariabler/prediktorer påvirker LAR-pasienters livskvalitet over tid? Beskrivelse av livskvalitet, utvikling og variasjon over tid.
  • Hvilke sosiale karakteristika har pasienten med seg ved oppstart i LAR og hvordan utvikles/endres disse over tid? 
  • Hvordan kan karakteristika ved sosiale levekår predikere suksesskriterier i LAR? Hva er det som gjør at det går bra med noen i LAR? Predikasjon av utviklingsforløp i LAR. 


Metode

De som får godkjent oppstart i LAR Helse Bergen i 2013 og 2015/2016 blir forespurt om å delta. Hver tredje måned registreres opplysninger sammen med deltagerne om temaene; rusmiddelbruk siste 30 dager, rusbehandling, viktige hendelser, sosial status, somatiske og psykiske lidelser og egen aktivitet.  Det innhentes også opplysninger om hvordan det var før LAR-behandlingen startet. Opplysningen hentes inn ved bruk av Kvalitetsregister for behandling av ruslidelse. 

Det unike ved dette prosjektet er at det er tett på hele behandlingsforløpet, ved gjentagende registreringer hver tredje måned i en to årsperiode, og at fokus er rettet mot livskvalitet.​


Kontaktperson

Siv-Elin Leirvåg Carlsen

Sist oppdatert 19.09.2016