Naltrekson eller buprenorphin-nalokson mot tilbakefall av opioidmisbruk etter utskriving fra institusjon

Optimal Prevention of Overdose Deaths and Opioid Relaps Following Discharge: A Multi-Center RCT.

​​​Langtidsvirkende naltrekson (opioidantagonist) i injeksjonsform kan bidra til å redusere antall overdoser og gi redusert tilbakefallsrate hos opioidavhengige. Medikamentet utprøves for første gang i en multisenterstudie i (Vest) Europa, og dersom utfallet av studien er positivt, vil legemiddel-assistert avholdenhet kunne vurderes som et behandlingsalternativ for opioidavhengige i Norge.

Langtidsvirkende naltrekson hindrer heroin og andre opioider tilgang til reseptorene i hjernen slik at mulighetene for ruseffekt og overdose blokkeres. Dette er viktig for pasienter med høy overdoserisiko, som pasienter nylig utskrevet fra avgiftning, tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller fengsel. Langtidsvirkende naltrekson har fire ukers virketid og vil derfor beskytte mot rus og overdose på opioider selv om deltakeren skulle gå på en «sprekk».

Hva går studien ut på?

I studien blir voksne opioidavhengige fordelt tilfeldig til å påbegynne enten langtidsvirkende naltrekson eller buprenorphin-nalokson, Suboxone, i 12 uker etter utskriving fra kontrollert miljø i rusbehandling eller kriminalomsorgen. Suboxone er det anbefalte førstevalget i LAR i dag. Etter 12 uker kan deltakerne fritt velge hvilket medikament de ønsker i de påfølgende 36 ukene. Deltakerne følges opp med ukentlige urinprøver og månedlige intervju. Studien varer totalt 48 uker.

Fremdrift i prosjektet

Inklusjon av pasienter ble avsluttet i juni 2015 og totalt 166 pasienter er inkludert. Alle pasienter vil ha fullført første del av studien i september (12 ukers randomisert periode) og i løpet av mars 2016 vil siste pasient ha fullført hele studien. Dataene fra studiens første del vil være klare i løpet av januar/februar 2016.

Studien gjennomføres ved følgende sykehus: Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold.
Prosjektperiode 2012 – 2016.
Helse Vest finansiert Ph.d-prosjekt​

Kontaktinforamsjon​

Kontaktperson
Arild Opheim
Seksjon FoU Avdeling for rusmedisin
Haukeland universitetssykehus​


Sist oppdatert 06.11.2017