Veiledet selvhjelp via internett ved legemiddelavhengighet. En pilotstudie.

Studier har dokumentert effekten av veiledet selvhjelp via internett ved problematisk bruk og avhengighet av ulike rusmidler. En australsk studie viser at internettbasert behandling kan hjelpe personer som er blitt avhengig av vanedannende legemidler til å trappe ned og slutte med slike.

​Vi ønsker å teste gjennomførbarheten av et tilsvarende behandlingsprogram med utgangspunkt i en behandlingsmodell som benyttes ved legemiddelavhengighet i ansikt til ansikt behandling ved Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssykehus. ​

Forskningsspørsmål

Er veiledet selvhjelp via internett for legemiddelavhengighet gjennomførbart for selvhenviste pasienter, og egner prosjektet seg for en større studie?
Hvilke faktorer bidrar/ bidrar ikke til gjennomførbarhet av behandling?
Hvordan opplever deltakerne veiledet internettbehandling?

Forskningsobjekter/utvalg

Inklusjonskriterier: Selvhenviste personer (kvinner og menn) 20 år og eldre med langvarig bruk/avhengighet av vanedannende legemidler mot angst, smerter og søvnproblemer. Langvarig bruk defineres som daglig bruk i mer enn 3 måneder. Deltakerne må ha tilgang til PC med internettilkopling. Samarbeid med fastlege nødvendig.
Eksklusjonskriterier: a) personer med alvorlige alkoholproblemer eller som bruker illegale rusmidler, omfattende lese-og skrivevansker b) personer som har behov for annen behandling eller med alvorlige psykiske lidelser c) personer med kognitiv svikt/demens.
Rekruttering: Gjennom avisannonse vil vi rekruttere mellom 8-12 deltakere.

Metode

Design: Pre-post design med 3 måneders oppfølging etter avsluttet behandling. Både kvantitativ og kvalitativ metode vil bli benyttet for å undersøke gjennomførbarheten av behandlingsprogrammet og deltakernes opplevelser av behandlingen.
Datainnsamling: Målinger vil bli gjennomført før behandling starter (T1), ukentlig underveis i behandlingsforløpet (T2), etter avsluttet behandling (T3) og etter 3 måneder (T4). Internasjonalt anerkjente spørreskjema vil bli benyttet. Kvalitative intervju med hver enkelt deltaker.

Intervensjon

Behandlingsmanualen er en kombinasjon av kognitiv atferdsterapi der øvelser i oppmerksomt nærvær (mindfulness) inngår som et sentralt element, og systematisk gradvis nedtrapping av det vanedannende legemiddelet. Skriftlig nedtrappingsplan settes opp i samarbeid med fastlege. Behandlingen som går over 8-12 uker retter seg både mot selve legemiddelavhengigheten og det underliggende symptombildet (søvnproblemer, smerter og angst). Manualen består av 8 moduler på mellom 5 og 16 sider med tekst, illustrasjoner og lydfiler (knyttet til øvelser i oppmerksomt nærvær). Modulene blir lagt inn på nettplattformen SurveyXact som deltakerne får tilgang til via et personlig passord. Deltakerne mottar en ny modul når de​n forutgående er fullført. Nettplattformen vil inkludere selvhjelpsmateriell, selvrapporteringsskjema, ukentlig monitorering av nedtrappingsplan, øvelser og hjemmeoppgaver. 
Terapeutkontakt/veiledning er sekundært til selvhjelpsprogrammet. Deltaker og terapeut har ukentlig kontakt per telefon (begrenset til 10 minutter).


Gjennomføringsplan

Pilotstudien er et samarbeid mellom Det psykologiske fakultet og Avdeling for rusmedisin. Studien gjennomføres i regi av Institutt for klinisk psykologi.
Pilotstudien er godkjent av REK.
Tidsplan: Planlagt oppstart av datainnsamling er februar 2016. 
Plan for publikasjoner: Resultatene fra pilotstudien vil bli publisert i fagfellevurderte tidsskrift. Det er også aktuelt å formidle resultatene til allmennbefolkningen, f.eks. som kronikk i dagspressen.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Linn-Heidi Lunde, Avdeling for rusmedisin/Institutt for klinisk psykologi

linn.heidi.lunde@helse-bergen.no

linn-heidi.lunde@uib.noSist oppdatert 19.09.2016