Behandling

Habilitering - Autismespekterforstyrrelser hos voksne

Autismespekteret er bredt og omfatter flere ulike diagnoser som er beslektet med hverandre. Barneautisme, atypisk autisme og Asperger syndrom hører til i en diagnosegruppe kalt gjennomgripende utviklingsforstyrrelse eller autismespekterforstyrrelser.

Autismespekterforstyrrelser er en funksjonsnedsettelse forårsaket av en medfødt gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og kjennetegnes av vansker med gjensidig kommunikasjon, sosialt samspill og ensidig og gjentakende repertoar i atferd, interesser og aktiviteter. Personens mentale evnenivå varierer.

Avvikene vurderes i forhold til personens mentale modningsnivå. Symptombildet vil være forskjellig avhengig av alder, kjønn og tilstedeværelse av tilleggsvansker. Det er viktig å være oppmerksom på store individuelle forskjeller hos mennesker med en diagnose innen autismespekteret.

Tilvising og vurdering

For å få hjelp fra Habiliteringsavdelinga må vi få henvisning fra spesialisthelsetjenesten, lege eller andre med henvisningsrett.

Les mer i Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

For å gjøre en god vurdering av henvisning for autismevurdering er det viktig at henviser beskriver aktuell problemstilling med vekt på:   

  • Utviklingshistorie
  • Evne til gjensidig sosial interaksjon og kommunikasjon
  • Om pasienten har begrenset, stereotypt og repetivt repertoar av interesser og aktiviteter
  • Beskrive i hvilke situasjoner en ser dette og hvordan det arter seg
  • Legg ved kopier av relevante utredninger / spesialistvurderinger dersom disse er tilgjengelig.

Les mer om henvisning til Habiliteringsavdelinga i Helse Bergen

Før

For å kunne avklare en diagnose innen autismespekteret må vurderingen bygge på en grundig utredning. Vi har behov for informasjon om medisinske forhold, evnenivå, ferdigheter i kommunikasjon, sosialt samspill og fungering i det daglige, og hvordan utviklingen har vært gjennom oppveksten. Dette innebærer kontakt med pårørende.

Vanlig utredningstid er fra 2 til 6 måneder, i noen tilfeller lengre. Dersom det fremkommer tilleggsproblematikk kan det være aktuelt med ytterligere observasjon og utredning.

Før første time sender vi ofte ut et brev til pasient med spørsmål om samtykke til å innhente opplysninger fra andre instanser pasienten har vært i kontakt med tidligere. Aktuelle steder kan være PPT, sykehus og skoler.

Utredning kan foregå både i våre lokaler i Olav Bjordalsveg 29 i Bergen og ambulant i pasientens nærmiljø. Både pasient og nærpersoner som kjenner pasienten godt deltar i utredningsarbeidet. Utredningen består av intervju og ulike kartleggingsskjema. For noen er det også aktuelt med observasjoner på skole, arbeidsplass eller lignende.

Under

Behandlingen Habiliteringstjenesten gir for denne tilstanden er å gi råd om anbefalte tiltak til pasienten, pårørende og eventuelt det kommunale hjelpeapparatet/andre som bistår pasienten. Aktuelle tiltak er råd og veiledning om tilrettelegging av pasienten sine omgivelser, strukturering av samhandling og kommunikasjon.

For pasienter som får diagnosen innen autismespekteret er individuell eller gruppebasert informasjon/opplæring om autismespekterforstyrrelsen en del av behandlingsforløpet.

Informasjon om resultater fra utredning blir oppsummert i en rapport. Pasienten og evt. nærpersoner får vanligvis informasjon om resultatet og råd om tilrettelegging gjennom et tilbakemeldingsmøte. Det kan gjøres avtale om veiledning/rådgivning til pårørende og ansatte i kommunehelsetjenesten, boligpersonell, NAV, skole, arbeidsplass og lignende. 

Rapport fra utredning sendes til henviser og andre som pasient eller verge samtykker til at den skal sendes til.

I noen tilfeller er det er det aktuelt å samarbeide med og/eller henvise tilleggsproblematikk til andre avdelinger i spesialisthelsetjenesten.


Etter

Personer med diagnose innen autismespekteret har ofte behov for sammensatte tjenester og rett til en individuell plan (IP). IP beskriver målsettinger og satsingsområder for hjelp, støtte og tiltak som skal bidra til bedret funksjon og livskvalitet. IP skal også klargjøre ansvarsforhold. Hvis personen ikke allerede har IP, har spesialisthelsetjenesten ansvar for å initiere det og bidra sammen med kommunal koordinator slik at personen sikres tjenester fra nødvendige instanser.

Hos pasienter med en autismediagnose vil behandling og oppfølging variere. Habiliteringsavdelinga kan bidra til kompetanseheving hos det lokale hjelpeapparatet, slik at pasienten får tilpasset hjelp og støtte ut i fra sine behov.

Behovet for spesialisthelsetjenester varierer mye. I noen situasjoner har pasient, familien og kommunale tjenesteytere behov for noen få veiledningstimer for å få hjelp med konkrete problemstillinger knyttet til autismetilstanden. I andre tilfelle kan hjelpebehovet strekke seg over lengre tid.

Når pasienten er godt nok ivaretatt i nærmiljøet skal spesialisthelsetjenesten avslutte behandling og oppfølging. Det skal alltid skje skriftlig med en oppsummerende rapport som sendes til pasient og henviser (vanligvis fastlege). Dersom det oppstår nye problemstillinger som krever bistand fra spesialisthelsetjenesten kan pasienten henvises på nytt.

Kontakt

Olav Bjordals veg 29, Breistein Habiliterings­avdelinga for vaksne

Kontakt Habiliterings­avdelinga for vaksne

Oppmøtestad

Utredning vil foregå i Habiliteringsavdelinga for vaksne sine lokaler i Hetleveien 7D i Bergen og/eller ambulant i Helse Bergen sitt foretaksområde.
Foto:Breistein

Olav Bjordals veg 29, Breistein

Olav Bjordals veg 29

5111 Breistein

Transport

​Frå Bergen sentrum/Nordhordland:

Kjør E 39.

Avkjørsel i lyskryss ved Shell stasjon på Haukås, Fv 567 mot Breistein.

Kjør 550 m og sving til venstre, inn på Olav Bjordals veg.

Kjør 100 m og sving til høyre, inn til Olav Bjordals veg 29.

Buss nr. 37 Breistein går frå Åsane Terminal til Breistein.
Den stopper i Breisteinvegen – Busstopp Vestlandsheimen
Det er 450 meter å gå til Olav Bjordals veg 29. Sjå kart.

Finn reisetider på Skyss.no, Skyss App på mobil eller ring Skyss på telefon 55 55 90 70.

Praktisk informasjon

​Det er gratis parkering hos oss.

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.