Behandling, MUSIKKTERAPI VED PSYKISKE LIDELSER OG/ELLER RUSPROBLEMER

Musikkterapi

Musikkterapi inneber at du saman med ein musikkterapeut utforskar dei moglegheitene musikken gir til å arbeide med utfordringar på ein god måte. Du møter til jamlege timar med ein musikkterapeut, aleine eller i gruppe. Vi legg til rette terapien både for deg som har mykje musikkerfaring, og for deg som har lite eller ingen erfaring med å musisere.
Musikk er ein aktivitet som bygger på den medfødde evna vi har til å kommunisere gjennom lyd og bevegelse. Derfor gir musikken tilgang til sosialt samvær, kommunikasjon og uttrykk av følelsar. Nokre gonger kan psykiske lidingar og/eller rusproblem gjere at ein mister litt av kontakten med og tilgangen til musikk. Å arbeide med ein musikkterapeut kan vere ein moglegheit til å finne tilbake til musikken, og gjennom det også arbeide med andre utfordringar. 

Musikkterapi bør starte i ein så tidleg fase som mogleg med sikte på å auke livskvalitet og fremme motivasjon, medvit rundt følelsar og sosialt samspel.  

Eit musikkterapitilbod kan i stor grad bli «skreddarsydd» til dei behova og interessene du har, både når det gjeld val av aktivitet (lytting eller aktiv musisering), format (individuelt eller i gruppe) og orientering (bevisstgjering av følelsar eller erfaring med samspel og fellesskap). Terapien kan nokre gonger bli supplert med musikalsk eigenaktivitet, mellom terapitimar og/eller etter avslutta terapiforløp.  

Musikkterapi reduserer 

 • depressive symptom 
 • angst 
 • negative symptom ved psykose 

Musikkterapi betrar 

 • generell psykisk helsetilstand 
 • motivasjon, medvit rundt følelsar og sosialt funksjonsnivå 
 • livskvalitet 

Tilvising og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetenesta treng du tilvising. Fastlegen er den som oftast tilviser til utgreiing og behandling i spesialisthelsetenesta, men det finst også andre helsepersonell som kan tilvise. Spesialisthelsetenesta vil då på bakgrunn av Helsedirektoratets prioriteringsrettleiar «Psykisk helsevern for vaksne» eller «tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)» avgjere om du har krav på behandling i spesialisthelsetenesta. 

Før

Musikkterapi krev ingen førebuingar. 

Under

Musikkterapi blir utført av terapeutar med godkjent utdanning innan musikkterapi. Brukarinvolvering og samarbeid blir lagt vekt på.  Ein kvalifisert musikkterapeut møter deg ut frå dine eigne musikalske interesser og føresetnader og skal bidra til å skape trygge rammer i den musikalske samhandlinga, slik at denne ikkje blir emosjonelt overveldande. 

Musikkterapi er ein prosess der oppleving av meining og relasjon er viktig, mens musikalske ferdigheiter og det musikalske produktet kan ha mindre betydning. For nokre er likevel det å lære, øve og meistre ein del av terapiprosessen. Nokre vel også å framføre eigen musikk, for musikkterapeuten, for ei gruppe eller for eit utvalt publikum. 
 
Musikkterapi blir tilbydd over tid, individuelt eller i gruppe, og blir nokre gonger supplert med musikalsk eigenaktivitet mellom terapitimane. Samarbeidet tar ofte utgangspunkt i ein utprøvingsperiode der du får erfaring med ulike arbeidsmåtar (f.eks. lytting, samspel, song, songskriving, innspeling, improvisasjon og samtale). 

Timane blir vanlegvis gjennomført med éin eller fleire musikkterapitimar i veka, og har vanlegvis best effekt når forløpet varer over tid, ofte om lag 20 timar eller meir. Individuelle timar varer gjerne 45–60 minutt, mens gruppetimar kan variere i lengde frå 45–90 minutt, avhengig av gruppa. 

Musikkterapi bør starte i ein så tidleg fase som mogleg med sikte på å auke livskvalitet og fremme motivasjon, medvit rundt følelsar og sosialt samspel. 

Etter

Musikkterapi kan bli følgt opp etter utskriving frå klinikken, slik at musikk kan bli ein kvardagsressurs heime og i lokalsamfunnet, med lågterskeltilbod som kor, band, musikkafé, eller annan bruk av musikk i dagleglivet.  

Rammer for oppfølgingstilbod etter utskriving frå klinikken kan variere mykje, avhengig av tilgjengeleg kompetanse og ressursar der du bur. 

Ver merksam

I musikkterapi kan du ofte tidleg, nokre gonger i første time, merke at det musikalske samværet verkar inn på opplevinga di av motivasjon og mening. 

Å bli trygg i det mellommenneskelege og musikalske samspelet kan likevel ta tid, der du ofte kan merke endringar etter nokre timar, mens god effekt av eit musikkterapitilbod gjerne krev eit noko lengre forløp, ofte 20 timar eller meir. 

Undervegs vil du kunne merke endringar i sjølvbilde og medvit rundt følelsar, noko som gjerne blir opplevd som positivt, men som i periodar også kan vere utfordrande. 

Musikkterapi gir ikkje biverknader i vanleg forstand, men i visse situasjonar kan musikk bli opplevd som frustrerande og/eller utfordrande. I nokre fasar av ein musikkterapiprosess kan musikken for eksempel bli opplevd som kaotisk eller vekke vanskelege følelsar. Det er viktig at du deler erfaringane med musikkterapeuten og får nødvendig støtte og hjelp undervegs. Det inngår i musikkterapeutens utdanning og kompetanse å vere bevisst på slike utfordrande opplevingar og situasjonar. 

Det er også viktig at du og musikkterapeuten er bevisst på at visse former for kvardagsbruk av musikk kan ha negative helsekonsekvensar: 

 • Dersom du er deprimert, kan repetitiv musikklytting nokre gonger gi ei oppleving av å sitte fast i dei tunge følelsane. 
 • Dersom du har eit rusproblem, kan visse former for musikkbruk vere forbunde med suget etter rus. 
 • I desse tilfella kan det vere ein viktig del av musikkterapiprosessen å arbeide med eigen musikkidentitet og musikkbruk. 


Kontakt

Glasblokkene Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Kontakt Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU)

Oppmøtestad

Våre einingar held til på forskjellige plassar. Sjå din oppmøtestad ved å klikke på lenka til eininga i oversikta underliggande einingar. 

Klinikken sin administrasjon held til i Glasblokkene, blokk 1, 3. etasje.

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Transport

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Det er to HC-parkeringsplassar ved Glasblokkene. ​På grunn av byggearbeid er det elles begrensa med parkeringsplassar.

Besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire HC-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Praktisk informasjon

I Glasblokkene 5-8 er det ein hovudresepsjon i 1. etasje som betener alle pasientar, pårørande og besøkande til Glasblokkene. Hovudresepsjonen er betent alle dagar frå kl. 07.00 - 21.00. Helg og heilagdager er resepsjonen betent frå 08.00 - 21.00. 


Her kan du få hjelp til innsjekk, å finne fram, bestille tolk, transport og mykje meir. 


I tillegg til hovudresepsjonen er det ein ekspedisjon i tilknyting til mottaket i U1. Denne har ope alle kvardagar kl. 07.00 - 22.30, og frå 08.00 til 22.30 i helg/heilagdagar


Resepsjonsarealet som finst i trinn 1 vil frå september 2023 bli gjort om til base for vektarar frå hospitaldrift, og bemannast med vektar 24/7. Her er vektar tilgjengeleg for pasientar og besøkande for enklare førespurnadar og spørsmål.

I innkallingsbrevet ditt står det kor du skal møte på sjukehuset. Dei aller fleste får også ein SMS for ankomstregistrering same dag som timen er. Du kan velge å velge å sjekke inn via SMS på mobilen, eller på sjølvbetjeningsautomat i Glasblokkene.

Dei pasientene som treng eller ønsker det, får hjelp hjelp i resepsjonen.

Når pasienten har sjekka inn, enten via mobil eller på automat, får du SMS med referansekode som viser kva ven​​tesone de tilhører. Du vil alltid få ein SMS for innkalling til rom/sted. 


Når timen er over og oppgjøret tatt, får pasientene mulighet til å betale egenandel mm. via Vipps, eller å få tilsendt regning i posten eller nettbanken. 


Her vert det lagt inn informasjon om kor dei ulike ventesonene er. 

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Du treng ikkje å sitte utanfor behandlingsrommet å vente. Både vaksne og barn kan vente både ute og inne. I inngangsetasjen er det leikerom, lounge, kafé og fleire opphaldsareal. Det er også eit stort leikerom til venstre for den store trappa i U1.  


Ventesonene nær behandlingromma er godt merka. Du vil få SMS om å gå til ventesona når det nærmar seg timen.  

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Pasientbiblioteket på Haukeland er til for pasientar og pårørande. Her er utlån av bøker, både tekst- og lydbøker, filmar, musikk og tidsskrift. Biblioteket har også mange aviser til utlån, mellom anna alle lokalavisene i distriktet.
For dei som ikkje kan komme seg til biblioteket, har vi et tilbod med boktraller med eit utval frå biblioteket som blir trilla rundt til avdelingane.

Pasientbiblioteket finn du i foajeen i Sentralblokka på Haukeland. Kom innom for ein prat, lån ei bok eller slå deg ned i salongen med ei avis.