Behandling

Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt)

Når du etter et hjerneslag regnes som medisinsk stabil, kan det bli søkt om videre spesialisert rehabilitering.

Tilbudet retter seg mot medisinsk komplekse pasienter med store motoriske og kognitive funksjonsnedsettelser inkludert språkforstyrrelser. De fleste pasientene blir overført direkte fra annen sykehusavdeling.Tilvising og vurdering

Henvisning kommer i hovedsak fra andre sykehusavdelinger. Det kan søkes om opphold seinere i rehabiliteringsforløpet dersom det oppstår spesielle problemstillinger som ikke kan løses i kommunene.

 1. Pasienten sitt namn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, ev. namn på føresette.
 2. Tilvisaren sitt namn, adresse og telefonnummer.
 3. Pasienten sin diagnose og beskriving av korleis plagene påverkar dagleg funksjon knytt til arbeid, utdanning og fritid (fysisk, psykisk og sosialt).
 4. Andre tilhøve som kan påverke rehabiliteringsevna (komorbiditet, inkludert psykiske lidingar og rusmiddelproblem).
 5. Legg ved oppdatert oversikt over legemiddel i bruk.
 6. Opplysingar om trygd- og arbeidsstatus.
 7. Vurder om pasienten har behov for tolk.
 8. Dersom aktuelt, gje opplysingar om smittestatus som krev isolasjon på sjukehus (t.d. MRSA, ESBL, VRE).
 9. Angje problemstillinga med bakgrunn for tilvisinga så konkret som mogleg. Kva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringa?Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt.
 10. Kva tiltak er prøvd ut lokalt i 1. linjetenesta?
  - Kva effekt hadde tiltaka?
  - Kva slag eigenaktivitet/eigentrening gjer pasienten i det daglege?
 11. Har pasienten ein individuell plan?
 12. Er pasienten vurdert av spesialist? Legg i så fall ved epikrisa.
 13. Har pasienten tidlegare motteke rehabiliteringsopphald/poliklinikk/dagtilbod i spesialisthelsetenestene (offentleg/privat) for same tilstand/diagnose?
  - Dersom ja, kva tilbod?
 14. Kva har lokale oppfølgingstiltak bestått av i etterkant av rehabiliteringsopphaldet?
 15. Kva har tilkome av nye funksjonstap etter ev. rehabiliteringsopphald i spesialisthelsetenesta og/eller lokale oppfølgingstiltak?

Epikrise frå siste opphald leggast ved.   
      

                   

      
      

Før

For å kunne gi et behandlingstilbud rettet mot dine behov og mål utføres en kartlegging rettet mot følgende områder:

 • Medisinske forhold
 • Motorisk funksjon
 • Kognitiv funksjon
 • Språk og kommunikasjon
 • Ernæring
 • Sosiale og miljømessige faktorer
Under

Behandling og opplæring foregår i trygge og tilrettelagte omgivelser. Hensikten er å øke selvhjelpsferdigheter, og fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre egne liv.

Lengde på tidligrehabiliteringsopphold varierer - gjennomsnittlig liggetid ved avdelingen er 30 dager.

Ved innleggelse vil du møte det tverrfaglige teamet som skal bistå i rehabiliteringen. Teamet består av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevropsykolog, sykepleier, hjelpepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, musikkterapeut, logoped og sosionom.

Det gjennomføres en kartlegging av din helsetilstand, og ut fra den settes det mål for oppholdet og en rehabiliteringsplan utarbeides. Vårt ønske er at du skal bli så selvstendig som mulig ut fra skadens omfang.

Det vil være et stort spekter av metoder og muligheter som tas i bruk for å tilrettelegge rehabiliteringen best mulig for deg.

I tidligrehabiliteringen tilstreber vi å sikre balanse mellom å hjelpe deg med å dekke grunnleggende behov, og det å hjelpe deg fram mot å bli mest mulig selvhjulpen. Derfor vil mange dagligdags oppgaver som for eksempel personlig stell og forflytning også være den del av treningen.

Det blir tidlig i behandlingsforløpet tatt kontakt med din hjemkommune for å planlegge videre rehabiliteringsforløp samt informere om nytilkommet hjelpebehov Du kan ha behov for hjelp fra hjemmetjenesten når du kommer hjem.

Medbestemmelse står sentralt i rehabiliteringen og tjenestene baseres på samhandling mellom deg, spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Etter

Det gjennomføres en sluttkartlegging når oppholdet nærmer slutten, og den tverrfaglige rapporten sendes til de samarbeidsparter du og avdelingen blir enige om. Epikrise sendes til fastlege og til institusjon dersom det er aktuelt for videre rehabilitering.
Innlagte pasientar vil få en poliklinisk oppfølgingstime tre måneder etter utskriving.

Kontakt

Nordåsgrenda 4 Fysikalsk medisin og rehabilitering

Kontakt Fysikalsk medisin og rehabilitering

Oppmøtestad

Nordåsgrenda 4
5235 Rådal

Logg inn for å endre time

Nordåsgrenda 4

Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal

Transport

Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du går av på buss-stoppet «Nordåsgrenda». Du kan også ta buss 67 frå Lagunen.

Til Lagunen går det bybane fra Flesland og fra Bergen sentrum. Vil du spasere tar det ca. 20 minutt frå Lagunen bybanestopp.

​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande utanfor bygget. 

There is free parking for patients and relatives outside the building.

Praktisk informasjon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.