Diagnose

Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)

Omgrepet ROP blir brukt som ei samlenemning for «samtidig rusliding og psykisk liding». ROP-pasientar er personar med ei alvorleg psykisk liding kombinert med rusliding. Personar med mindre alvorleg psykisk liding og samtidig rusliding blir også inkludert viss kvar av dei to lidingane er forbunde med betydeleg funksjonssvikt.

Behandling for ROP-pasientar kan ha svært ulik målsetting. Vi ønsker å redusere skadane ved pågåande rusmiddelmisbruk og bidra til at du får betre psykisk helse og funksjonsevne. Eit anna mål kan vere betra funksjonsevne og integrering i samfunnet. Ofte vil målsettinga endre seg undervegs i behandlingsforløpet.

Før

Du vil få eit brev med tidspunkt og oppmøtestad før første behandlingstime.

Behandlinga kan skje poliklinisk eller i form av døgninnlegging. Nokre gonger kan det vere aktuelt med ein kombinasjon. Avhengig av behovet ditt og behandlingsstaden kan tilbodet bestå av individuelle samtaler, miljøterapi, deltaking i grupper, medikamentell behandling og fysisk aktivitet. 

For at ei døgninnlegging skal gi best mogleg resultat, er det viktig med godt forarbeid. Vi ønsker å vere best mogleg kjent med situasjonen din, slik at behandlinga kan bli lagt til rette for deg. Kontakt mellom behandlingsinstitusjonen og dei personane som allereie hjelper deg i ditt lokale hjelpeapparat (fastlege/kommune), er viktig. 

Kartlegging og utgreiing bør omfatte rusmiddelbruk, psykisk helse, kognisjon, somatisk helse – inkludert eventuelt tannhelse og ernæring. Vi ønsker også å kartlegge den sosiale situasjonen din og funksjonsnivået ditt i kvardagen, slik at det kan danne grunnlag for ein behandlingsplan.

Du kan lese meir om kartlegging og utgreiing i rusbehandling i den nasjonale retningslinja «Rus- og psykiske lidelser».  

Under

Eit behandlingstilbod kan bestå av hjelp frå eit behandlingsteam med ulike yrkesgrupper (lege, psykolog, sjukepleiar, sosionom). Vi kan møte deg enten på kontoret, heime hos deg eller ein annan eigna stad. Når hjelpa blir gitt ulike stader utanfor institusjon – alt etter behova dine og situasjonen din – heiter det ambulant behandling. 

Etter

Etter avslutta behandling i spesialisthelsetenesta overtar det lokale hjelpeapparatet, det vil seie fastlege og kommune. Før avslutning ved poliklinikk eller utskriving frå døgneining, vil det vere møte og samtaler mellom sjukehuset og ditt lokale hjelpeapparat. Ved avslutning mottar du og behandlaren din eit avslutningsbrev, som er ei oppsummering av opphaldet, og ei anbefaling av tiltak vidare.

Ved utskriving frå opphald i døgnavdelinga kan det i ein periode vere aktuelt med vidare poliklinisk oppfølging i spesialisthelsetenesta.

Kontakt

Dr. Martens, Sandviken Rusmedisin AFR

Kontakt Rusmedisin AFR

Dr. Martens, Sandviken

Hatleveien 7D

Dr. Martens - Bygg 16, Hatleveien 7D, 5038 Bergen

floen

Floen, Manger, Nordhordland

Toskavegen 400

5936 Manger

inngangsparti askøy. foto

Haugane 8, Askøy

Haugane 8

5307 Ask

inngangspartiet til Kanalveien 5

Kanalveien 5

Kanalveien 5

5068 Bergen

hvitt hus ved vannet.foto

Møllendalsveien 31

LAR M31 og Årstad, Møllendalsveien 31, 5009 Bergen

En bygning med vei og biler

Nye Sandviksveien 84

Nye Sandviksveien 84

5032 Bergen

Tertnesveien 35

Tertnesveien 35

Tertnesveien 35

5113 Tertnes

Østre Murallmenningen 7

Østre Murallmenningen 7

5012 Bergen

Transport

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Seksjonane Ambulant, Poliklinikk Kanalveien og KoRus er samlokalisert i Kanalveien 5