Undersøking

Sædprøve

Ved utgreiing av ufrivillig barnløyse, er sædprøve den viktigaste undersøkinga av mannen.


Tilvising og vurdering


Utgreiing hos eiga lege

Ved utgreiing av ufrivillig barnløyse hos fastlege/gynekolog blir mannen tilvist til eit laboratorium for å få undersøkt sædkvaliteten. Sædprøven blir undersøkt på mengde (volum), tal (konsentrasjon), rørsle (motilitet) og korleis sædcellene ser ut (morfologi). 

Ved eventuell tilvising til infertilitetsbehandling, må svaret på sædprøven leggast ved.

Varierande kvalitet
Kvaliteten på sædprøven kan variere ein del, derfor kan vi ikkje konkludere med mannleg infertilitetsårsak på grunnlag av ein einskild redusert sædprøve. Sædkvaliteten kan for eksempel bli svært redusert etter ein feberinfeksjon, men den er normal igjen etter 1-3 månader. Er prøven redusert må det derfor vere tatt to prøvar før tilvising.

Tilvising til Fertilitetssenteret

Er det ingen sædceller i prøven, kan det tilvisast til TESA (Testicular Sperm Aspiration) hjå oss. Om det ikkje blir funne sædceller etter TESA kan vi ikkje tilby behandling, sidan me ikkje har tilbod om donorsæd. Paret kan visast vidare til klinikkar som har det tilbodet.

Før

Forundersøking

Når paret kjem til forundersøking her på avdelinga, må mannen levere ny sædprøve. Då informerer vi om sædkvalitet og eventuelt kva befruktningsmetode som sannsynleg vil bli valgt ved eventuell behandling.

Under

Prøvetaking

Ved sædundersøking i forbindelse med utgreiing av infertilitet, vil din fastlege / gynekolog tilvise deg til laboratoriet ved Fertilitetssenteret. Ventetida er for tida 1-2 månader frå henvisningstidspunkt. Du vil motta timeavtale i posten. Prøven blir analysert samme dag og svaret vil bli sendt til legen som tilviste deg.

Menn som skal til forundersøking eller behandling hos Fertilitetssenteret, skal levere prøven direkte til avdelinga. Prøven kan avleggast på avdelinga, men vi anbefaler alle som har mogelegheit til det om å avlegge prøven heime, då det ellers kan bli noko ventetid. 

Prøveglas

For par i behandling hos oss, får kvinna eit prøveglas med paret sitt namn den siste dagen ho er til ultralydmonitorering. Alternativt kan ein kjøpe eit urinprøveglas på apoteket. Hugs å merke glaset godt med kvinna og mannen sitt namn og fødselsnummer.

For å få best mogeleg kvalitet på prøveresultat:

 • Få heile sædmengda på glaset
 • Hald prøven varm under transport ved å oppbevare den nær kroppen
 • Lever prøven innan om lag ein time etter at den er avlagt
 • Ein ideell prøve er avlagt 1-3 dagar etter forrige sædavgang

Hundetenesta til Politiet trenar spesialhundar til etterforsking av voldtektssaker.
Hundane blir trena opp til å kjenna att lukta av human sæd.

Overskotsmateriale frå anonymiserte sædprøvar blir frose ned og gjeve bort i frosen tilstand til Hundetenesta. Desse vil bli nytta som luktekjelde i trening av hundane. Etter bruk blir dei destruert.

Å gje bort overskot av din sædprøve vil ikkje påverka behandlinga eller utgreiinga di hjå oss. Det inneber ingen risiko for deg og gjev heller ingen direkte føremoner for deg, men du kan væra med på å bidra til å betre politiet sin beredskap når det gjeld alvorleg kriminalitet.

Prøvane vil bli handsama utan namn, fødselsnummer eller andre gjenkjennande opplysningar. Det vil såleis ikkje væra mogleg å identifisere gjevar av materialet.

Dersom du ynskjer å bidra i opplæring av politihundar underteiknar du erklæringa om samtykkje. Du kan, når som helst og utan å grunngje det, trekkje deg utan at dette vil få fylgjer for deg og behandlinga di. Dersom du har spørsmål eller du allereie deltar og ynskjer å trekkje deg, kan du kontakte Kvinneklinikken på telefon 55 97 42 00.
Skriv ut samtykkeerklæringa

Etter

Svar på prøven blir sendt til fastlege / tilvisar når resultatet er klart.

Ved behov for hjelp til tolking av prøveresultata, kan de kontakte laboratoriet ved Fertilitetssenteret.

Kontakt

Årstadhuset Fertilitetssenteret

Kontakt Fertilitetssenteret

Oppmøtestad

Inngang til Fertilitetssenteret vil fortsatt vere via hovudinngangen i gamle KK-bygget og ned trappa/heisen til underetasjen.
 
Adresse: Årstadhuset, Jonas Lies vei 72, vis-a-vis Augebygget, like ved Årstad kirke.
 
Ver rask med tilbakemelding til oss om de ikkje kan nytta tildelt time, slik at vi unngår unødig forlenging av ventetida for andre pasientar. 
 
Du kan kontakte oss direkte ved å sende ei melding frå «helsekontakter» på helsenorge.no.

Årstadhuset

Jonas Lies vei 72

5021 Bergen

Transport

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Fertilitetssenteret​ har gått over til å bruke dialogmeldingar som kommunikasjonsform med pasientar.

Du loggar deg inn på helsenorge.no og vel «Helsekontakter». Der finn du «Ass.Befruktning» og kan velje «Skriv melding» for å skrive inn spørsmåla dine og sende direkte til seksjonen.

Meldingen vil besvares så snart som mulig, som oftest innen påfølgende arbeidsdag. Hvis det haster bør du ta kontakt per telefon 55 97 42 00.

Dersom du ikke er pasient hos oss eller ikke finner oss under «helsekontakter», må du kontakte oss på telefon 55 97 42 00.

Fleire og fleire avdelingar på sjukehuset får nå ny digital løysing for korleis du som pasient registrerer deg og betalar. Denne avdelinga har nå tatt i bruk denne nye løysinga. 

Du registrerer at du er komen til sjukehuset enten via tekstmeldinga du får frå oss eller på ein sjølvbeteningsautomat. Om du skal ta blodprøve kan du også registrere dette sjølv i dei avdelingane kor det er utplassert automater. Du kan framleis få hjelp i resepsjonen om du ønskjer det.


Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velje å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/utan ekstra kostnader for deg. Du kan òg betale med kort på ein sjølvbeteningsautomat eller i resepsjonen.

Les meir om innsjekk og betaling

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.