Behandling

Vanedannende legemidler

Bruken av vanedannende legemidler kan medføre at du utvikler en avhengighet. Langvarig bruk gir økt risiko for dette. Behandlingen vil hjelpe deg med å få kontroll over impulsene og trangen til å bruke legemidlene – uansett årsak. Dette kan gjøres med poliklinisk behandling eller i kombinasjon med døgninnleggelse.

TSB omfattar tilbod om døgnbehandling, dagbehandling, ambulantbehandling og polikliniske tenester.

Kven kan tilvise?

Tilvising til TSB kan komme frå

 • sosialtenesta/NAV
 • barneverntenesta
 • fastlege/allmennpraktiserande lege
 • privatpraktiserande legespesialist eller psykolog(spesialist)
 • lege ved andre delar av spesialisthelsetenesta
 • lege i fengselshelsetenesta
 • anna helsepersonell som har rett til å vise til spesialisthelsetenesta

Kva skal tilvisinga innehalde?

Tilvisinga skal danne grunnlaget for vurderingane som skal gjerast. Det er derfor viktig at ho inneheld mest mogleg komplett informasjon om deg (pasienten) og forhold rundt deg.

Tilvisinga skal innehalde følgjande informasjon:

 • personopplysningar (namn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer)
 • familieforhold/sosial status
 • sysselsetjing/trygdestatus/eventuelle økonomiske vanskar
 • uteståande dommar/planlagd soning
 • historikk for rusproblematikk, inkludert tidlegare behandling og beskriving av dagens situasjon
 • historikk og vurdering av psykisk og somatisk helse
 • medisinering
 • mål for iverksett eller planlagd habilitering/rehabilitering
 • involverte instansar, inkludert beskriving av samarbeidsrelasjonar
 • vurdering av rett til individuell plan
 • samtykke til innhenting av relevante opplysningar
 • relevante epikriser
 • forslag til type tiltak
 • vurdering av om det er behov for avrusing for å kunne gjennomføre behandling

Før

g_05165aad_416e_4882_a1ba_6abc910448d9

Under

g_f1c2208e_2e67_4c19_8154_94325cba3bf4

Etter

g_5de18742_1bb0_4543_b246_a8f5c7cdef5f

Kontakt

Dr. Martens, Sandviken Rusmedisin AFR

Kontakt Rusmedisin AFR

Dr. Martens, Sandviken

Hatleveien 7D

Dr. Martens - Bygg 16, Hatleveien 7D, 5038 Bergen

floen

Floen, Manger, Nordhordland

Toskavegen 400

5936 Manger

inngangsparti askøy. foto

Haugane 8, Askøy

Haugane 8

5307 Ask

inngangspartiet til Kanalveien 5

Kanalveien 5

Kanalveien 5

5068 Bergen

hvitt hus ved vannet.foto

Møllendalsveien 31

LAR M31 og Årstad, Møllendalsveien 31, 5009 Bergen

En bygning med vei og biler

Nye Sandviksveien 84

Nye Sandviksveien 84

5032 Bergen

Tertnesveien 35

Tertnesveien 35

Tertnesveien 35

5113 Tertnes

Østre Murallmenningen 7

Østre Murallmenningen 7

5012 Bergen

Transport

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Seksjonane Ambulant, Poliklinikk Kanalveien og KoRus er samlokalisert i Kanalveien 5