Primær hyperaldosteronisme

Primær hyperaldosteronisme (PHA) skyldes overproduksjon av hormonet aldosteron fra en eller begge binyrer. PHA er den vanligste formen for sekundær hypertensjon, det vil si forhøyet blodtrykk med en underliggende årsak. Antatt forekomst er 5-12 % av alle personer med hypertensjon. Ved ubehandlet PHA har man høyere risiko for hjerte-karkomplikasjoner enn ved primær hypertensjon. Det er derfor svært viktig å få korrekt diagnostisert personer som har PHA, slik at man kan få best mulig behandling som både senker blodtrykket og minsker risiko for komplikasjoner.

​​​​​​​Pågåande prosjekt

Dette er en prospektiv studie som fra 2013 har inkludert pasienter med primær hyperaldosteronisme (PHA) som utredes ved Haukeland Universitetssykehus, og følger dem over tid. Utredning ved primær hyperaldosteronisme er krevende og består av mange ledd, ofte med medisinomlegging i forkant. Formålet med studien er å systematisere, forenkle og forbedre diagnostikk, behandling og oppfølging ved PHA. Fra høsten 2020 vil også PHA-pasienter som utredes ved Oslo Universitetssykehus inkluderes i studien.

Oppstart:       01.06.2013
Prosjektslutt: 31.12.2030​​​​​​​


Skjema
Samtykkeskjema (PDF)

Info-brev (PDF)​


Kontaktinformasjon
Marianne Grytaas
Prosjektleder
Telefon: 55 97 84 32
marianne.grytaas@helse-bergen.no ​​​​​​​​​

Hormoner skilles ut i et rytmisk mønster, med store variasjoner i hormonnivå gjennom et døgn. Forstyrrelser i utskillelse av aldosteron og øvrige binyrehormoner kan derfor være vanskelig å påvise i en enkelt blodprøve eller urinprøve. I denne pilotstudien brukes ny mikrodialyseteknikk til å måle nivå av binyrehormoner i underhudsvæsken gjennom et helt døgn. Formålet med studien er å øke kunnskapen om variasjoner i aldosteron og øvrige binyrehormoners rytmiske utskillelse gjennom døgnet, både hos friske og hos pasienter med primær hyperaldosteronisme. Denne kunnskapen kan så brukes til å bedre diagnostikken ved primær hyperaldosteronisme. I studien undersøkes også effekt av binyreoperasjon målt ved samme mikrodialyseteknikk.

Oppstart:       01.12.2014
Prosjektslutt: 01.12.2019​​​​​​​


Kontaktinformasjon
Kristian Løvås
Prosjektleder
Tlf: 55 97 ​​79 96
kristian.lovas@helse-bergen.no


Dette er en retrospektiv multisenterstudie hvor Haukeland Universitetssykehus deltar som ett av ti europeiske sentre i regi av det europeiske forskningsnettverket ENS@T (European Network for the Study of Adrenal Tumours), i tillegg til seks japanske sentre. I studien brukes resultater fra binyrevenekateteriseringsprosedyrer utført ved Haukeland Universitetssykehus i perioden 2006-2018 hos pasienter som har samtykket til studien «Diagnostikk og oppfølging ved primær hyperaldosteronisme».

Formålet med studien er å kartlegge i hvilken grad resultater fra binyrevenekateterisering brukes i behandlingsbeslutning med hensyn til om binyreoperasjon skal utføres. Manuskriptet til studien er ferdigskrevet våren 2020, og forventes publisert i løpet av høsten 2020.

Oppstart: 01.05.19
Prosjektslutt: 31.12.21

Kontaktinformasjon
Marianne Grytaas
Prosjektleder
Telefon: 55 97 84 32

Sist oppdatert 03.06.2022