To forskere ser på MR på skjerm. Foto

Forsking

Forsking er ei av dei fire hovudoppgåvene til sjukehuset, saman med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande. Forskingsmiljøet ved Haukeland universitetssjukehus publiserer fleire hundre vitskapelege artiklar, og mellom 50 og 100 doktorgradar blir gjennomført årleg.

Sjå oversikt over kliniske studiar

Kliniske studiar med menneske blir også kalla utprøvande behandling for nye metodar og legemiddel. Når du deltar i studiar som pasient, får du tett oppfølging. Dette inneber fleire kontrollar, testar og prøvar enn vanleg behandling.
Meir informasjon om ulike kliniske studiar
Prøveglass og pipette. Foto

For forskarar

  Nasjonal forskning og innovasjonsrapport

   Aktuelle forskingssaker

    Studiar til pasientens beste

    Kliniske studiar handlar om å dokumentere effekt og sikkerheit av nye behandlingsmetodar, altså ei undersøking av korleis ein behandling verkar på menneske. Det kan vere eit nytt legemiddel, ein kirurgisk metode, spesielle diettar eller bruk av medisinsk teknisk utstyr.
    Les meir om korleis ein klinisk studie går føre seg
    Gruppebilde forskere med plakat hæsjtag spør oss om kliniske studier". Foto
    Sist oppdatert 04.06.2024