Tekst

Innovasjonsprosjekt om Utprøvende behandling og unntaksordningen

Digital søknadsportal for sykehusfinansiert legemiddelbehandling

Prosjektperioden er 2022-2024. Målsetting for prosjektet er at alle norske sykehus som ønsker det skal kunne ta i bruk løsningen i løpet av 2025.

​​Prosjektet utvikler et elektronisk system for å støtte saksbehandling av søknader om helseforetaksfinansiert legemiddelbehandling utenom den ordinære H-reseptordningen, i og utenfor sykehus. I dette inngår legemiddelbehandling initiert av sykehuslege, men der legemidlene benyttes utenfor godkjent indikasjon eller ikke har norsk markedsføringstillatelse - i henhold til ​Rammeverk for legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon i spesialisthelsetjenesten (nyemetoder.no), samt for legemidler som søkes via Unntaksordningen​ i Nye Metoder. 

Systemet skal kunne benyttes både til å hente inn søknader fra behandlende lege, forankre søknader, vurdere søknader både internt i et helseforetak og på tvers av helseforetak, samt dokumentere beslutninger som tas. 

Systemet skal også bidra til oversikt over beslutninger om helseforetaksfinansiert utprøvende legemiddelbehandling, hvor informasjonen skal være tilgjengelig for interessenter og beslutningstakere på tvers i spesialisthelsetjenesten. 

Høy grad av transparens og samhandling mellom helseforetak vil bidra til å redusere uønsket variasjon i beslutningsprosesser på tvers av helseforetakene.

Utfyllende informasjon om bakgrunn og planer finnes i​ Prosjektbeskrivelsen (pdf).

Prosjektet er finansiert med støtte fra Helse Vest og Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet​

​Prosjektet utgår fra legemiddelfagmiljøet i Helse Bergen, og løsningen utvikles av Helse Vest IKT. Ca 20 fagpersoner med kompetanse innen farmasi, medisin, økonomi, metodevurderinger og ledelse inngår i prosjektets referansegruppe. De fleste er ansatt ved et av helseforetakene i Helse Vest. Alle fire regionale helseforetak er representert med minst en deltaker. Oversikt over deltakerne i prosjekt- og referansegruppene​.

Prosjektledere: Jannicke Slettli Wathne (farmasøyt, PhD) og ​Tormod Karlsen Bjånes (overlege, PhD)

 • Februar 2024 -> Søknadsskjema gjøres klar til pilottesting. Integrasjoner mot FEST, finnkode.no, Felleskatalogen.
 • November 2023 - Januar 2024: IKT-utviklingspause pga kapasitetsbegrensinger. Videre arbeid med personverndokumentasjon
 • Oktober 2023: Informasjons- og innspillsrunde i regional og nasjonal referansegruppe.  Møte med representanter for H-reseptprosjektet (Helse Midt-Norge).
 • August 2023: Personvernkonsekvensutredning (DPIA), juridiske avklaringer omkring hjemlsgrunnlag for behandling av person- og helseopplysninger i ulike deler av løsningen.
 • Juni 2023: ROS-analyse påbegynt
 • Mai 2023: Samarbeids-/orienteringsmøte med sekretariatet for Nye Metoder og prosjektledere i "Verktøystøtte Nye Metoder"
 • April 2023:  Planlegging av ROS-analyse ved prosjektgruppen, HVIKT og personvernombud i Helse Bergen. Løsningen presenteres i interregionalt fagdirektørmøte.
 • Mars 2023:  Informasjons- og innspillsrunde i regional og nasjonal referansegruppe, samt fagdirektør i Helse Vest
 • Februar 2023: Brukertester blant leger, ledere og fagdirektør i Helse Bergen
 • Januar 2023: Oppstart ​av utvikling. Helse Vest IKT (HVIKT) ansvarlig for utvikling.
 • Desember 2022: Finansiering på plass. Tildelt prosjektstøtte fra Helse Vest Innovasjon og Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
 • August - september 2022: Prosjektbeskrivelse, utvikling av tidlig prototype
 • Januar - juni 2022: Idefase. Tildelt såkornmidler i Helse Vest

​​​En presentasjon av bakgrunn for prosjektet og skjermbilder fra en prototype av løsningen per april 2023 er tilgjengelig her:



Sist oppdatert 03.03.2024