Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland

Helse Bergen HF er tildelt et innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge for å utvikle en løsning som skal sikre identifisering og hvor kirurgiske enkeltinstrumenter befinner seg i sykehuset. Helse Bergen vil vite hvor utstyret er, hvor det har vært og hvor det skal. Gjennom denne innovasjonsprosessen mot relevante leverandører og næringsliv håper vi å kunne løse utfordringer norske sykehus opplever i dag. Vi ser nå etter leverandører!

En person i en sykehusseng;

Instrumentreisen

Dette er reisen til kirurgiske instrumenter gjennom sterilforsyningskjeden hos sykehuset i dag.

illustrasjonsfoto 

Det er livsviktig at kirurgen har de nødvendige instrumentene for hånden under et inngrep. For å unngå bakterier og smitte må instrumentene være sterile når de tas inn på operasjonssalen.
For å sikre at ingen instrument blir gjenglemt inne i pasienten telles alt som tas inn på stuen, både før, underveis og etter inngrepet.

illustrasjonstegning

Etter instrumentet blir tatt ut fra operasjonsstuen blir det demontert og grundig vasket. Først spyles det for hånd før det plassere i en instrumentvaskemaskin for grundig desinfisering. Ødelagte instrumenter tas ut for å sendes til reparasjon. Engangsutstyr kastes.

illustrasjonstegning

Instrumentene blir så transportert til sterilsentralen via det underjordiske automatiske transportsystemet. Ulike sykehus har ulike transportsystemer men de er ofte automatiske og ubemannede.

illustrasjonstegning

Instrumentene blir tatt imot på ren side ved sterilsentralen, hvor de går gjennom en visuell sjekk om de er rene. Instrumentene blir sortert, montert, smurt, pakket, og gjort klar for sterilisering.

illustrasjonstegning

Instrumentene kjøres igjennom en sterilisator hvor de blir utsatt for vakum (trykk), vanndamp og høy temperatur.
Utstyret kommer ut av sterilisatoren på andre siden, som er steril side. Når utstyret kommer ut av sterilisatoren må det kjøles ned før det kan berøres.

illustrasjonstegning

Det sterile utsttyret blir nå enten lagret eller transportert tilbake til sin avdeling. Steriliteten har utløpsdato, som varierer med hvordan det er pakket.

illustrasjonstegning

Om prosjektet

For spørsmål, kontakt prosjektleder Viviann Torvund Danielsen

Som et av landets største sykehus utføres det ca. 26 000 kirurgiske inngrep ved Haukeland universitetssjukehus hvert år. De operative inngrepene kan variere i tid og kompleksitet. Det brukes store mengder komplisert kirurgisk utstyr til stadig mer spesialiserte prosedyrer innen operativ behandling. Instrumentkvalitet, riktig rengjøring og desinfeksjonsprosess etter bruk, samt steriliseringskvalitet vil alltid spille en viktig rolle i smittevernsarbeidet. For øvrig vil Identifikasjon av instrumenter være særdeles viktig sett i lys av pasientsikkerhet der forebygging er viktig. 
Det steriliseres anslagsvis 1 million kirurgiske instrumenter i sterilsentralen pr år. Instrumentene utsettes for ekstreme forhold som kjemi, trykk og høye temperaturer om igjen og om igjen i årevis. Det er strenge krav til at all behandling instrumentet gjennomgår dokumenteres. I dag har Helse Bergen kontroll på hvor instrumentkontainer befinner seg, men ikke på enkeltinstrumenter. Det brukes derfor mye tid på leting etter enkelt instrumenter.

Kirurgiske flergangsinstrumenter utsettes for hard manuell vask, kjemi i vaske dekontaminatorer og sterilisator. I tillegg til vanndamp og høye temperaturer i sterilisatorer. Kvalitet sikrede instrument leveranser er således en viktig del av service til kirurgiske enheter i sykehuset. 

Helse Bergen vil finne teknologiske løsning/er som vil kunne gi sykehusene i Helse Vest full oversikt over instrumentparken og hvor enkelt utstyret befinner seg. Enkeltinstrumenter brukes flere tusen ganger og løsningen skal bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i planlegging, og styrke verdikjedene for logistikk i sykehusene.
Løsningen skal sikre sterilforsyningskjeder i sykehus med effektive identifikasjonsløsninger som tåler både kjemi, varme og trykk.
Identifisering og overvåkning av kompliserte kirurgiske instrumenter vil gi sykehusene store mulighetsrom på tilgjengelighet. 

Innovasjon Norge
Nasjonalt program for leverandørutvikling
DIFI
Helse Vest IKT
Sykehusinnkjøp
Sykehusbygg
Oslo Universitetssykehus
Sykehuset Østfold
Idean

Invitasjon til Innovasjonspartnerskap om sterilforsyning på Haukeland (pdf)

Visjonen

Med denne løsningen håper vi å øke pasientsikkerheten ved sykehuset. Ved å spore alt utstyr ønsker vi å øke utnyttelsen av ressurser, frigi hender og redusere sykehuskøer. Vi sikter mot bedre samarbeid på tvers av avdelinger, og gjøre det mulig å jobbe på nye og bedre måter.
Se video
skjermbilde av video

Webinar om innovasjonspartnerskap

Se filmer og presentasjoner fra et seminar/webinar om Innovasjonspartnerskap arrangert av Difi april 2018.
Les mer om webinaret
skjermbilde av video
Sist oppdatert 23.01.2023