Marianne Warloe, Eldfrid Nerland Haukenes, Benedicte Djupesland og Thomas Omdal

Fastlegesida

Samhandlingslegen

Samhandlingslegen er eit nettverk av allmennlegar som arbeider for å utvikle eit godt samarbeid mellom sjukehusavdelingar og allmennlegar/private spesialistar.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Her legg vi ut nyheiter som er aktuelle for samarbeidet mellom  Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Betanien sykehus og legar i primærhelsetenesta.  ​
 

E-​post til Samhandlingslegen: pko@helse-bergen.no

Viktige arbeidsoppgåver er tilvisingar og epikriser, kliniske retningsliner og pasientforløpsstudiar. I sin funksjon skal Samhandlingslegen medverke til å sikre heilskapen og kvaliteten i pasientforløpet.

 Samhandlingslegen har mellom anna følgjande oppgåver:

 • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
 • Utarbeiding av retningslinjer for god tilvisings- og utskrivingspraksis og skriving av gode epikriser
 • Bidra til betre informasjonsflyt mellom primærhelsetenesta og helseføretaket ved å blant anna gi ut Samhandlingsnytt
 • Etablere og rettleie om rutinar for samhandling
 • Leggje til rette for gjensidig hospitering
 • Den Norske Legeforeininga meiner: Samhandlingslegen bør bli innført ved alle kliniske sjukehusavdelingar.
 • Erfaringar tilseier at ordningen gir betre samhandling både på system- og individnivå. Undersøkingar viser at samarbeid mellom sjukehuslegar og allmennlegar gir betre fagleg kvalitet på tiltak i helsetenesta.
 • Tiltak for betre pasientflyt
 • Bidra til å utvikle godt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetenesta.​​​

Haukeland universitetssjukehus:

Portrett av Benedicte Djupesland

Benedicte Djupesland

Leiar, Samhandlingslegen

benedicte.djupesland@helse-bergen.no

Betanien sykehus:

Ubesatt

Haraldsplass Diakonale sykehus:

Anne Laue

Solli sykehus:

Toofan Barhag

Voss sjukehus:

 

​Ønsker du som fastlege å hospitere i 1- 3 dager ved Haukeland universitetssjukehus, ta kontakt med samhandlingslege Marianne Warloe på marianne.warloe@helse-bergen.no​
 

  

Nyheiter

Samhandlingslegen formidler nyheiter frå sjukehusene her på heimesida, på Facebook under "Samhandlingslegen i Bergen og omegn", og i digitale nyhetsbrev sendt ut på mail.

Abboner på nyheitsbrev

Retningslinje for nyheitsbrev

Gjeld for utsending av Samhandlingsnytt.

Retningslinjer for elektronisk nyhetsbrev Samhandlingsnytt.pdf

For fastlegar og andre tilvisarar

Samleside med nyheiter, relevante lenker, og arrangement for fastlegar og andre tilvisarar
Samhandling med fastlegar og andre tilvisarar

Samhandlingsnytt - nyheiter for fastlegar og andre tilvisarar

  Sist oppdatert 23.01.2024