Lærling i portørfaget

Portørfaget

Portører transporterar pasientar, medisinar og utstyr på sjukehus eller behandlingsinstitusjonar og er ein viktig bidragsytar for god pasientflyt og logistikk for heile sjukehuset.

En mann som står ved siden av en stor maskin

Arbeidet kan være fysisk krevjande og inneberer mykje gåing. Du må like å arbeide med menneske og må være i generelt god fysisk form.

Opplæringa i faget skal utvikle evna til å utføre arbeidsoppgåvene på ein profesjonell, trygg og sikker måte. Opplæringa skal vidareutvikle evna til å arbeide sjølvstendig, til etisk bevisstgjøring, fleirkulturell forståing og til å kommunisere profesjonelt og omsorgsfullt. Opplæringa skal også utvikle evna til å arbeide under tidspress og tidvis under psykisk og fysisk krevjande forhold.

Portørfaget blei godkjend som eige fagbrev i 2015.

For å søkje læreplass i portørfaget må du ha følgjande utdanning:
 
VG1 – videregående trinn 1 VG2 – videregående trinn 2
Helse og Oppvekstfag → Ambulansefag
                                            Helsearbeiderfag
                                            Helseservicefag

Som lærling arbeider du i hovudsak to-delt turnus med dag og seinvakter, samt 3. kvar helg i gjennomsnitt. Du må og rekne med å arbeide heilagdagar.

Lærlingar hos oss har variert og spennande arbeidsdag med ulike arbeidsoppgavar.I løpet av læretida vil du få opplæring og arbeide ved alle våre seksjonar.

  • Pasientportørtenesta   
  • Forsyningstenesta
  • Miljøhall og varetransport

Vi tar imot praksiselever heile året for kortare og lengre periodar.
Maks inntak er åtte elevar fordelt på 4 skuler. Skulene varierer kvart år.

Anita Løseth, fagleg leiar
Tlf:  934 91 155
E-post: anita.loseth@helse-bergen.no

     Se læreplan for portørfaget.

Våren 2021 søker vi entusiastiske og motiverte lærlingar innan portørfaget

Sist oppdatert 26.08.2023