Leger i spesialisering - LIS

Anestesiologi (HUS)

Utdanning i spesialiteten Anestesiologi (HUS).

Anestesi- og intensivavdelingen er fra 15.01.03 gått sammen med operasjonsavdelingen i en ny enhet: Kirurgisk serviceklinikk. 

Det gis årlig ca. 26 500 anestesier. Klinikken er også ansvarlig for drift av sykehusets generelle intensivavdeling (årlig 450 pasienter, 2300 liggedøgn). Sykehuset har en av Norges største fødeavdelinger (ca. 4700 fødsler per år). Avdelingen har også egen tverrfaglig Smerteklinikk. Fra 1. juli 2002 overtok avdelingen også ansvaret for legebemanningen ved Statens Luftambulansetjenestes base i Bergen. Avdelingens Seksjon for akuttmedisin har også ansvar for drift av 10 bilambulanser i Bergen, Nordhordland og på Sotra / Askøy.

Avdelingen har ca. 73 ansatte spesialister innen anestesiologi og 39 LIS under utdanning. Av disse har 16 akademisk kompetanse og 10 formalisert veilederutdanning.

Legene jobber innen anestesi (de forskjellige seksjonene i sentraloperasjonen, på dagkirurgisk seksjon «utpost»seksjonen, thoraxkirurgisk seksjon, kvinneklinikken), intensivmedisin, smertebehandling og akuttmedisin. LIS roterer innom alle avdelingens seksjoner i løpet av utdanningen, mens de fleste av overlegene har en fast tilknytning til en seksjon. Avdelingens leger er organisert i fire bakvaktslag (Bakvakt i SOP, bakvakt innen ortopedisk anestesi, bakvakt intensiv og bakvakt thorax) og fire forvaktslag (forvakt i SOP, forvakt kvinneklinikken, forvakt intensiv, legespesialist i tilstedevakt). 

Avdelingen tilbyr en fullverdig utdannelse innen anestesiologi, og LIS som tar hele spesialiseringsforløpet her har ikke behov for å rotere til andre sykehus eller avdelinger.

Avdelingen har til enhver tid 8-10 LIS i såkalt «gjennomstrømningstilling» (tidligere kalt gruppe-1). Minimumstid er 18 måneder. 

For LIS som ikke har anestesierfaring fra tidligere varer utdanningen minimum 5 år. Utdanningen finner primært sted på dagtid på de forskjellige seksjonene som er tilknyttet avdelingen. Hver rotasjon varer 14 uker. Alle LIS får en utdanningsplan som gir en gradvis og pedagogisk innføring i faget. Planen vil se slik ut:

Utdanningsplan - LIS uten anestesierfaring
​Tidsrom​​

​Rotasjon​

​Mål for rotasjon

14 uker​​Introturnus
​Tillegne seg vaktkompetanse
14 uker​​Ortopedisk seksjon
​Luftveier / regional anestesi / generell innføring i faget
​14 uker
​Kirurgisk seksjon
​Forts. generell innføring, thorakale epiduraler
​​14 uker
​Hode-hals seksjonen
​Forts. generell innføring, luftveier, nevrokirurgi
​​14 uker
Utpost seksjonen​​Forts. generell innføring, cvk, barn
​14 uker
​Brannskaden
​Forts. generell innføring, intensivmedisin
​14 uker
​Kvinneklinikken
​Obstetrisk anestesi, vaktkompetanse for KK
​14 uker
​Kvinneklinikken

​14 uker
​Kirurgisk seksjon
​Fordypning i anestesi for kirurgiske pasienter​

​14 uker
​Ortopedisk seksjon
​Blokader

​14 uker
​Utpost seksjonen
​Barn

​14 uker
​Smerteklinikken
​Avansert smertebehandling

​14 uker
​Intensivmedisinsk seksjon
​Intensivmedisin

​14 uker
​Intensivmedisinsk seksjon
​Intensivmedisin

​14 uker
​Thoraksseksjonen
​Thoraksanestesi​

LIS med anestesierfaring fra tidligere vil få en individuelt tilpasset plan, men rotasjon innen seksjonene for anestesi til barn, ØNH-kirurgi, nevrokirurgi, intensivmedisin og thorakskirurgi er obligatorisk: 

Utdanningsplan - LIS med anestesierfaring
​Tidsro​​m
​Rotasjon​

​Mål for rotasjonen

14 uker​​Utpost seksjonen
​Barn, cvk, bli kjent på HUS
14 uker​​Hode-hals seksjonen
​Luftveier, nevrokirurgi
14 uker​​Intensivmedisinsk seksjon
​Gruppe 1 Intensivavdeling
14 uker​​Thoraksseksjonen
​Thoraksanestesi
​14 uker
​Smerte / diverse
​Kompl. smertebehandling, kir mtp karkirurgi? etc.

LIS uten anestesierfaring får en 14 ukers introduksjonsperiode (såkalt «introturnus») hvor de introduseres til anestesifaget og skal gjøres vaktklare. I perioden går de på topp på dag- og vakttid (det legges opp til 13-14 følgevakter med erfarne LIS-leger) og har ingen form for selvstendig ansvar. En rekke prosedyrekrav må innfris før oppstart i selvstendige vakter, men LIS må også sette seg inn i en rekke teoretiske problemstillinger som fort blir relevante på vakttid. Introperioden evalueres midtveis og i sluttfasen. 

Det er et linjeansvar å legge til rette for gjennomføring av veiledersamtaler med kompetente veiledere. Ved ansettelse vil alle LIS få tildelt en veileder som er spesialist i faget. Denne vil være ansvarlig for den regelmessige individuelle veiledningen. 

Gruppeveiledning vil kunne inngå som en del av spesialistutdanningen og vil ha hovedfokus på innholdet i de felles kompetansemålene. Det legges til rette for fortløpende overvåkning av og bistand til LIS i de konkrete arbeidssituasjoner (supervisjon). For å sikre at LIS kan arbeide selvstendig vil det gjennomføres regelmessige kompetansevurderinger av LIS i sentrale fagområder. 

Leder (ansvarshavende) har ansvaret for at læringsmålene godkjennes. Oppgaven kan imidlertid delegeres til utdanningsansvarlig overlege. 

Veiledning av LIS skal legges inn som en ordinær oppgave i avansert oppgaveplanlegger for å sikre at det settes av tilstrekkelig tid og ressurser for LIS og veileder. Det er lagt opp til at det settes av 1 time hver måned til individuell veiledning og dette skal dokumenteres. Helseforetakene vil arbeide videre med å lage en overordnet struktur og mal for innholdet av gruppeveiledningen av LIS. 

Det vil bli tatt ut regelmessige rapporter (vil utarbeides) fra kompetanseportalen av ulike kvalitetsindikatorer (vil utarbeides) for utdanning, slik at linjeledere får en fortløpende og oppdatert dokumentasjon på utdanningskvalitet i sin avdeling. 

Det er opprettet en funksjon som utdanningsansvarlige overlege i alle klinikker og avdelinger i Helse Vest. De utdanningsansvarlige overlegene vil være de spesialitetsvise utdanningsutvalgenes leder og vil bidra til at: 

  • Det legges til rette for gode læringsarenaer og at LIS utdanningen integreres med driften
  • LIS utdanningen videreutvikles til å inngå i tverrfaglig undervisning og utdanning
  • Ferdighetstrening og simulering utvikles som en funksjon på tvers av spesialiteter
  • LIS får jevnlig kompetansevurdering og at veiledere får nødvendig veilederkompetanse

Utdanningsansvarlige overleger er formelt sett en ny funksjon i Helse Vest, og det vil i årene som kommer brukes ressurser på å utvikle kompetanse i utøvelsen av denne funksjonen. 

Supervisjon i det kliniske arbeidet vil foregå ved at LIS følges opp av spesialist. Det legges opp til at LIS har tilgjengelig spesialist i faget og får tilstrekkelig supervisjon tilpasset sitt kompetansenivå ved visitt, pre-visitt, postarbeid, praktiske prosedyrer og vakttjeneste. Supervisjon vil bli gitt av klinikkens spesialister, men vil i enkelte tilfeller også kunne gis av andre spesialister (vaktarbeid) eller LIS med høyere kompetanse.

Supervisjon vil være hovedfokus for den formative vurderingen. Avdelingen vil arbeide for at alle leger får mulighet til å utvikle bedre kompetanse på supervisjon av LIS i tråd med de anbefalinger som vil utarbeides i Helsedirektoratets veiledere for supervisjon, veiledning og kompetansevurdering.

Avdelingen har internundervisning hver dag og opprettholder kravet om minst 70 timer pr. år. Det undervises i alle fagets grunntema over en to-års periode. I tillegg avholdes komplikasjonsmøte, MTU-utsjekk og nødvendige oppdateringer fra andre fagområder. 

LIS oppfordres til å delta på to obligatoriske nasjonale kurs pr år.

Disse er dels integrert i daglig drift som for eksempel under previsitt  (intensiv / anestesiforberedelse) og i samhandling med andre faggrupper. Videre dekkes det dels på morgenmøtene og i interundervisning. Vi ønsker å koble avdelingens leger opp mot et fåtalls lokale kurs (både oppmøte og e –læring) som for eksempel internt kommunikasjonskurs. Vi har tradisjon for at LIS deltar i forsknings og forbedringsarbeid og de tilbyes dette etter noen års ansettelse. Det er planlagt et års hjul med fire ulike fokus for gruppeveiledning innen de aktuelle FKM.

Utdanningsutvalget består av klinikkoverlege, utdanningsansvarlig overlege, overleger og LIS. Utdanningsansvarlig overlege har personalansvar for LIS og har ansvar for LIS’ utdanning, supervisjon og veiledning.

LIS-legene får teoretisk opplæring i forskningsmetoder og deltar eller har selvstendige forskningsprosjekter som ledd i LIS-utdanningen.

Avdelingen har 4 professorer og 3 amanuenser. Flere leger har kliniske stillinger kombinert med aktiv forskning (50 prosent - 50 prosent) og veileder PhD prosjekter i avdelingen. For tiden har vi 3 pågående PhD kandidater som får veiledning i sitt forskningsarbeid. I tillegg har avdelingen 2 fordypningsstillinger for LIS – 50 prosent forskning og 50 prosent klinikk for at LIS kan få mulighet til å starte i et forskningsprosjekt. Det avholdes regelmessige litteratur- / forskningsmøter på de enkelte seksjoner. 2 ganger i året presenterer legene sine prosjekter for kollegiet. Avdelingen har også kompetanse innen kvalitetsarbeid og forbedringsarbeid hvor LIS kan delta i pågående / egne prosjekter. 

Forskningsforståelse er et felles kompetansemål for LIS utdanning (FKM-LM-13). LIS skal i løpet av spesialistutdanningen ha tilegnet seg tilstrekkelig bakgrunnskunnskap til å kunne gjennomføre prosjektoppgaven «Kunnskap og forbedring». Ulike aspekter ved forskningsforståelse inngår jevnlig i internundervisning ved anestesilegeavdelingen. Det legges i tillegg opp til gruppeveiledning om dette tema. 

Utover dette er deltakelse i forskningsaktiviteter frivillig.

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS (se også beskrivelse av utdanningsløpene), som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av utdanningsansvarlig overlege og godkjennes av leder.

Simulering er en viktig del av vår undervisning. Avdelingen er aktiv i flere simuleringsprogram på sykehuset. Ukentlige simulering av traume, stans, dårlig barn, nyfødte og trombektomi. LIS deltar blant annet også på fagdager hvor simulering spiller en stor rolle, og trener også mye med sykepleiere i simuleringscenarier. 

Det legges opp til årlig trening på luftveishåndtering og nød-trakeotomi. Det er årlig utsjekk på medisinsk teknisk utstyr, både praktisk og e-læring via kompetanseportalen.

Tillitsvalgte er en viktig samarbeidspartner for klinikkoverlege og utdanningsansvarlig overlege og man har en tett og god dialog gjennom hele utdanningsforløpet.

​For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med klinikkoverlege / utdanningsansvarlig overlege.

Sist oppdatert 08.04.2024