Utdanningsplaner LIS 2 og LIS 3

Utdanningsverksemda (sjukehuset) skal sørge for at utdanninga av legespesialister skjer innan fagleg forsvarlege rammar og på en måte som sikrar tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrøyming i utdanningsløpet.

​Det skal lagast ein overordna utdanningsplan for den enkelte spesialitet som angir på kva måte verksemda vil sikre at legar i spesialisering kan oppnå læringsmåla. Formålet med den overordna utdanningsplanen for kvar av spesialitetane er å beskrive oppbygging og rekkjefølge for heile utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert spesialiserings- /suppleringsteneste.

Sist oppdatert 16.02.2024