Leger i spesialisering - LIS

Bryst og endokrinkirurgi

Utdanning i spesialiteten Bryst- og endokrinkirurgi.

Avdelingen har som mål å utdanne spesialister i bryst- og endokrinkirurgi i teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Kandidatene skal lære diagnostikk og behandling i spesialiteten, som definert i læringsmål og læringsaktiviteter. De skal også ha forskningsoppgaver. Vi har 2 LIS- stillinger. LIS-legene inngår i generell vaktordning i kirurgisk klinikk, 10-delt døgnkontinuerlig vakt. 

Klinisk virksomhet

Vaktarbeidet består i å ta imot kirurgiske pasienter i akuttmottak, ØH-kirurgi og følge opp inneliggende pasienter. 

Avdeling for Bryst- og Endokrinkirurgi har enefunksjon i utrednings- og behandling av brystkreft for Helse Bergen, herunder oppfølging i mammografiscreeningsprogrammet i Vestland Fylke hvor avdelingen har deltatt siden oppstart i 1996. 

I tillegg har avdelingen enefunksjon for operasjoner i endokrin kirurgi (thyreoidea- og parathyreoidea) for Helse Bergen, og vi har regionsfunksjon i Helse Vest for behandling av cancer thyreoidea, all binyre-kirurgi og spesielle problemstillinger/ kompliserte tilfeller/ reoperasjoner innen thyreoidea/parathyreoidea. 

For reoperasjoner/ spesielle problemstillinger innen endokrin kirurgi får også avdelingen en del henvist pasienter fra andre landsdeler. 

Det behandles årlig ved avdelingen over 350 nye tilfeller av cancer mammae, det gjøres i tillegg til primær rekonstruksjon også onkoplastisk kirurgi. To av avdelingens overleger er også spesialister i plastikk-kirurgi. 

Avdelingen har operasjoner på vanlig sentraloperasjonsavdeling for inneliggende pasienter, i tillegg har vi en utstrakt dagkirurgisk virksomhet. Avdelingen betjener per uke 9,3 operasjonsstuer. De fleste mammainngrep, både primære inngrep for cancer og rekonstruktive inngrep gjøres dagkirurgisk. Videre gjøres ca 60 % av thyreoidea-inngrepene og parathyreoidea-inngrep som dagkirurgi. 

Vi har sengepost i samarbeid med urologisk avdeling med fleksibel bruk, gjennomsnitt 2-8 senger. 

Avdelingenes poliklinikk har også en operasjonsstue hvor mindre inngrep i lokalanestesi gjøres. Flere av avdelingens leger utfører ultralyd thyreoidea og gjør finnålspunksjoner. 

Forskning

Én overlege har PhD-grad og er tilknyttet Universitetet i Bergen med 20 prosent 1.amanuensis-stilling. Avdelingen deltar i flere forskningsprosjekter / herunder også i samarbeid med andre fagområder:

  • ​Prosjektledelse/ deltakelse i thyr. klin molekylærbiologi
  • Klinisk forskning i ca mammae; translasjonsstudier i samarbeid med kreftavd og avd for patologi 
  • Mekanismer for N recurr skade (eksperimentell dyreforskning og klinisk) 
  • Binyrer i samarbeid med indremedisinsk (endokrinologisk) 
  • Ca mamma i samarbeid med hormonlaboratoriet og Stavanger Universitetssykehus
    • Pasientsikkerhet/sjekklister i samarbeid med Kirurgisk serviceklinikk

Læringsmålene og prosedyrekravene innen Bryst- og Endokrinkirurgi (BEK) dekkes ved avdelingen.

Felles læringsmål for kirurgiske fag (FKI) i egen avdeling

Samtlige læringsmål under tema «kreftbehandling» og «pasientforløp» kan oppnås i egen avdeling, anslagsvis i løpet av 12 måneder. Dette forutsetter deltakelse på relevante kurs og regelmessig deltakelse på avdelingens internundervisning og interdisiplinære møter.

«Vevshåndtering, kirurgiske tilganger og grunnleggende kirurgiske prinsipper»: FKI045, FKI040, FKI043, FKI048, FKI038, FKI044, FKI041, FKI046 kan forventes oppnådd ved egen avdelingen i løpet av 6 måneder. På 12 måneder kan FKI048, det meste av FKI042 (bortsett fra 30 hudtumores og 5 anastomoser), FKI039 oppnås i avdelingen. På vakttid vil man kunne få dekket FKI055 i løpet av 6 måneder. FKI047, FKI055, FKI059, FKI056, FKI057 og FKI058 vil kunne oppnås etter 2 år med vakttjeneste og simulatortrening.

«Akuttkirurgiske tilstander» og «traumehåndtering og behandling»: Samtlige læringsmål – med unntak av FKI008 og FKI009 - må kunne oppnås i løpet av 2 år med deltakelse i vakt, på kurs og simulator. Eventuelt i løpet av hele forløpet LIS 2/3.

Behov for læringsmål (FKI) ved andre avdelinger

Diverse læringsmål om sårbehandling – FKI053, FKI051, FKI054, FKI050, FKI052 og FKI049 – krever rotasjon til plastikkirurgisk avdeling og må kunne dekkes i løpet av 3 måneder. Også del av FKI042 basal kirurgiske ferdigheter – eksisjon av 30 hudtumores inngår her samt FKI008 (brann- kulde- og etseskader) og FKI009 nekrotiserende fascitt.

Ved ansettelse blir LIS vurdert med tanke på de kvalifikasjoner vedkommende behersker i henhold til spesialistutdanningen. Seksjonen legger sterk vekt på både teoretisk og praktisk opplæring/supervisjon i starten av utdannelsen. LIS deltar i alle avdelingens aktiviteter. For endokrine operasjoner har de alltid med overlege som assistent når de er operatør, for brystinngrep er det overlege som assistent eller som kan tilkalles og evt gå fra annet arbeid om nødvendig. Pasientkasus drøftes på felles morgenmøte, eller ad hoc ved å ta kontakt med overlege. I poliklinikk er det vanligvis overlege også til stede, eller man kan nåes på telefon ved behov. 

LIS får en veileder ved seksjonen ved ansettelsen. Veiledningsmøter holdes hver måned, innfelt i arbeidsplan. I tillegg kontinuerlig supervisjon daglig. I hele utdanningskandidatens forløp vil det være et tett samarbeid mellom seksjonens overleger og utdanningskandidaten både i utredning og behandling av seksjonens pasientgrupper. LIS deltar i seksjonens tverrfaglige møter. 

Vurdering av oppnådde læringsmål gjøres av veileder i samarbeid med avdelingens øvrige spesialister og leder. Kompentanseportalen brukes for å dokumentere oppnådde læringsmål. 

Avdelingen har teoretisk undervisning 2 ganger i uken, vanligvis fredager og tirsdager. Man tar opp temaene med jevnlige intervall. I tillegg gjennomføres halve dager såkalt blokkundervisning, dette går på omgang blant klinikkens avdelinger. Både LIS og overordnede leger har ansvar for teoriundervisning etter tur, og det er tid til diskusjon. Jevnlig er det tidskriftgjennomgang hvor utvalgte artikler gjennomgås, dette er meget nyttig undervisning hvor både innhold og metode gjennomgåes kritisk og diskuteres. Avdelingen har ansvar for/evt deltar i flere tverrfaglige kurs og undervisning for annet helsepersonell.

Kvalitetssikringsarbeid er en inngangsport for den som vil begynne å tolke pasientmaterialer. Alle LIS 3 skal delta i avdelingens pågående kvalitetssikringsarbeid. Fellesmålene oppnås med aktiv veiledning, klinisk tjeneste og kurs. 

Utdanningsutvalget for Kirurgisk klinikk velges årlig med representanter for alle avdelinger og med leder som roterer mellom avdelingene. 

Utdanningsansvarlig overlege vil lede utdanningsaktivteten i avdelingen sammen med avdelingssjef og leder for utdanningsutvalget. 

Ved tilsetting skal det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsp​lanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og ev. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. 

Alle LIS har tilgang til ferdighetssenteret der vi har simulatorutstyr for ulike kirurgiske inngrep/prosedyrer. Ferdighetssenteret kan benyttes av LIS både innenfor og utenfor arbeidstiden. 

Det er felles LIS tillitsvalgt for kirurgisk klinikk, Julie Nøss Haugland (Urologisk avdeling). 

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med utdanningsansvarlig overlege

Sist oppdatert 08.04.2024