Leger i spesialisering - LIS

Geriatri

Utdanning i spesialiteten Geriatri.

Helse Bergen har 950 000 pasientmøter per år og 13 000 ansatte (9 600 årsverk) og består av Haukeland universitetssjukehus (HUS) og Voss lokalsjukehus. HUS er lokalsykehus for Bergen og omegnskommunene med en populasjon på ca. 400 000 innbyggere, og regionsykehus for Vestland fylke og Rogaland fylke med ca. 1,1 million innbyggere.

Før oppstart i spesialiseringsløp LIS 3- geriatri, må man ha gjennomført hele LIS 1-tjenesten og størstedelen av felles indremedisin del 2. 

LIS 3 i geriatri i Helse Bergen vil gjennomføre 6 måneders tjeneste i Mottaksklinikken, 6 måneders tjeneste ved Nevrologisk avdeling HUS og 12 måneders tjeneste ved den eksterne læringsarenaen Haraldsplass Diakonale sykehus. I sin tjenestetid i Mottaksklinikken vil de inngå i samme vaktlag som LIS 3 i Akutt- og Mottaksmedisin og under sin 6 måneders tjenestetid ved Nevrologisk avdeling inngå i nevrologisk vaktlag. LIS 3 i geriatri skal ha to ukers tjeneste ved Alderspsykiatrisk seksjon og en ukes tjeneste ved Seksjon for smerte og palliasjon, dette oppføres som læringsaktiviteter. De skal dessuten gjennomføre alle anbefalte kurs i geriatri og gjennomføre det som er angitt i prosedyrelisten.

Helse Bergen har satt seg et mål om å utdanne 6 nye geriatere sammen med Haraldsplass Diakonale sykehus i løpet av 5 år. Haukeland universitetssjukehus vil de kommende årene styrke den geriatriske kompetansen i hele sykehuset og gradvis bygge opp antallet spesialister i geriatri og annet personell med spesialkompetanse. Vi har etablert et fagråd i geriatri som er et tverrfaglig råd med representasjon fra alle de store enhetene i sykehuset med ansvar for å følge, understøtte og rapportere om fremdrift i geriatritilbudet.

Det bygges opp et geriatrisk nettverk i Mottaksklinikken som vil ha ansvar for spesialiseringsløpet i geriatri og, i samarbeid med fagråd for geriatri, bidra til en økt satsning på geriatri i hele foretaket. Vi arbeider med utvikling av gode akuttforløp med kompetanseutvikling i samarbeid med HDS. En viktig del av dette arbeidet fremover er å sikre at vi har en god og hensiktsmessig organisering av spesialtilbudet for denne pasientgruppen i sykehuset. Ved økt geriatrisk kompetanse vil man kunne vurdere å samlokalisere tilbudet i en egnet enhet i sykehuset.

Læringsarena Mottaksklinikken har totalt 71 senger og består av Akuttmottak, 4 sengeenheter og en poliklinikk (Diagnostisk senter). 

Organisasjonskart Mottaksklinikken

Organisasjonskart for mottaksklinikken, modell som viser ledelse og organisasjonsstruktur og antall senger. Illustrasjon

​Akuttmottak (AKMO) tar imot ca. 45 000 pasienter per år, og er landets nest største akuttmottak målt i antall pasientkontakter. Akuttmottaket håndterer et vidt spekter av problemstillinger og pasienter av alle aldersgrupper inkludert barn. Barn med medisinske problemstillinger og kvinner med gynekologiske problemstillinger blir imidlertid i hovedsak tatt imot ved Barne- og ungdomsklinikken og ved Kvinneklinikken. Haukeland universitetssjukehus er eit av fire regionale traumesentra i Norge og tar imot og behandler de mest alvorlig skadde pasientene i regionen. Traumesenteret har også det overordnede ansvaret for kvalitetssikring av håndteringen av hardt skadde pasienter i Helse Vest. Sykehuset er også regionalt slagsenter og tar imor pasienter fra hele Helse Vest for trombektomi. Sykehuset har landsfunksjon for brannskader. Mottaksklinikken bemanner akuttmottaket med sykepleiere, LIS og overleger. LIS fra fagspesifikke avdelinger/klinikker i sykehuset går vakter i AKMO.

Sengeenhetene i Mottaksklinikken har ca. 12 000 døgnopphold hvert år og består av: Utredningsmottak 1 og 2 (41 senger) tar imot pasienter med sammensatte problemstillinger med forventet liggetid under 3 døgn. LIS 3 i geriatri vil hovedsakelig jobbe i UMO 1 og 2, siden det er her de akutt geriatriske pasientene legges inn etter vurdering i akuttmottak. Det var 3400 døgnpasienter over 70 år i UMO 1 og 2 (2021). Pasienter fra alle fagspesifikke avdelinger kan tas imot, hovedsakelig generell indremedisin og kirurgi, men også noe rus, psykiatri og pasienter med uavklart fagtilhørighet. Enhetene har 9 rom med sluser for pasienter med behov for isolering.

Kortidsposten (20 senger + 5 observasjonssenger) tar imot pasienter med relativt avklarte problemstillinger og pasienter med kort forventet liggetid (24 timer) for observasjon, behandling og mindre prosedyrer som for eksempel arbeids-EKG, elektrokonvertering og ultralyd. Observasjonssengene er lokalisert i Akuttmottak og kan brukes av alle fagspesifikke avdelinger. Pasienter blir innlagt i en kort periode (maks 8 timer) for observasjon og avklaring (blant annet lab./røntgen) før utskrivelse.

Akuttposten (10 senger) er en somatisk enhet med overvåkingssenger som tar imot pasienter med alvorlig rus som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse og overvåking. En stor andel av pasientene kommer bevisstløse direkte fra ambulanse til enheten. Denne tjenesten inngår kun i løpet for felles indremedisin del 2 og del 3 akutt- og mottaksmedisin.

Diagnostisk senter er en poliklinikk som utreder pasienter med mistanke om alvorlig sykdom, men uten organspesifikke symptomer (Diagnostisk pakkeforløp).

Mottaksklinikken har p.t. en spesialist i geriatri, men det er avsatt midler og vil utlyses ytterligere to stillinger i 2022. Totalt sett er det ansatt 21 overleger (14,9 årsverk) i Mottaksklinikken og 36 LIS 2/3 i spesialiseringsløpet felles indremedisin del 2 og noen i del 3 i akutt- og mottaksmedisin (inkludert deltidsstillinger og permisjoner). Spesialistene i Mottaksklinikken (14 stk.) har ulik kompetanse; blant annet geriatri, akutt- og mottaksmedisin, infeksjonsmedisin, gastroenterologi, generell indremedisin, kardiologi og nefrologi. I tillegg har UMO 2 knyttet til seg to gastrokirurger. Majoriteten av spesialistene har dobbeltspesialitet, men det er også flere trippelspesialister. Se senere tall for forskning for professorat/stipendiater m.m.

Det er totalt 4 spesialister i geriatri i Helse Bergen. En av disse er ansatt i Mottaksklinikken og vil ha hovedansvaret for spesialiseringsløpet i geriatri. Det utlyses stillinger for ansettelse av flere geriatere. Geriater i Mottaksklinikken vil ha ansvar for veiledning, koordinering og oppfølging. De øvrige geriaterne i Helse Bergen vil få tilbud om å bidra inn i spesialiseringsløpet blant annet ved undervisning. Spesialister vil ha minimum ti dager årlig avsatt til faglig utvikling. 

Vaktordningen (p.t. 12-delt) vil legge til rette for at LIS 3 i utdanningsløpet for geriatri vil oppnå sine læringsmål og få gjennomført læringsaktiviteter.

Læringsarena Nevrologisk avdeling HUS
Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus (HUS) har en bred nevrologisk virksomhet som dekker alle aspekter av nevrologi. Avdelingen er organisert med felles ledelse i Nevroklinikken, sammen med Nevrokirurgisk avdeling, Klinisk Nevrofysiologisk avdeling, Logopedtjenesten og Nevrologisk forskningsmiljø. Avdelingen har: 

  • Akuttpost med 28 sengeplasser
  • Spinalenhet med 12 sengeplasser og spastisitetspoliklinikk
  • Dagpost og poliklinikk

Akuttposten inneholder egen slagenhet med fire overvåkningssenger, en epilepsienhet og en generell nevrologisk sengepost. Ved akuttposten håndteres alle former for generell akutt nevrologi. Epilepsienheten har i tillegg en langtids video-EEG-monitoreringstjeneste. Nevrologiske pasienter med behov for behandling ved intensivmedisinsk avdeling følges opp av leger ved nevrologisk akuttpost. På Dagpost utføres elektiv utredning av alle typer nevrologiske problemstillinger, og immunologiske og andre behandlingskurer.

Spinalenheten har ansvar for primærrehabilitering av traumatiske og atraumatiske ryggmargsskader fra hele Helse-Vest-området, og livslang oppfølging av disse pasientene. Enheten har eget tverrfaglig team. I tillegg drives en spastisitetspoliklinikk for alle nevrologiske diagnoser her. Avdelingen har tilknyttet tjeneste fra fysioterapeuter, sosionom, ergoterapeuter og logopeder fra respektive samarbeidende avdelinger og klinikker. 

Det gjennomføres i overkant av 26 000 pasientbehandlinger årlig ved avdelingen, hvorav rundt 3700 er døgnpasienter, rundt 1200 er dagbehandlinger og noe over 21 000 polikliniske konsultasjoner (2019-tall). HUS er lokalsykehus for en del av Bergen og omlandskommunene, og avdelingen får kontakt med en svært bred pasientflate, fra komplisert nevrologisk sykdom til indremedisinske og kirurgiske tilstander med nevrologisk presentasjon. Nevrologisk avdeling, HUS, fungerer også som tertiær-avdeling for kompliserte nevrologiske pasienter, både fra andre foretak i Helse Vest, men også fra andre foretak. Tilknyttet avdelingen er Nasjonal kompetansetjeneste for MS, samt Forskningspost for klinisk behandling. 

Det er til enhver tid 12 LIS (2019-tall) i tjeneste ved avdelingen. Disse går 12-delt vaktturnus der vaktdøgnet er todelt. På dagtid er det en forvakt (08.00-20.00), samt en B-vakt (08.00-16.00.), nattevakt går fra kl. 16.00–09.00. Vaktteamet (forvakt og bakvakt) har faste møtepunkter gjennom morgenmøtet (08.00-08.30) og gjennom vaktmøte 18.30-19.00. I helgene går forvakt enten på dagtid (09.00-18.00) eller nattevakt (17.30-09.30). 3 LIS har avsatt tid til fordypning i tjenesteplan. Avspasering gjennomføres hver 12. uke, fastlagt i tjenesteplan. I vaktsituasjon vil LIS ha ansvar for innleggelse gjennom akuttmottak, samt postansvar etter at bakvakt har forlatt sykehuset. LIS 3 i geriatri vil oppnå læringsmålene GER 032-042 ved vakttjeneste og dagarbeid i Akuttposten, dagpost og poliklinikk.

​Geriatrisk nettverk i Mottaksklinikken
Bedre samordning av tilbudet til eldre pasienter med sammensatte lidelser er en satsning både nasjonalt og i helseforetaket (Nasjonal Helse og Sykehusplan 2020-2023, Utviklingsplan 2022-2035 for Helse Bergen). Det er derfor besluttet at Haukeland universitetssjukehus (HUS) i tiden fremover skal løfte kompetansen og kvaliteten på tilbudet som gis til eldre skrøpelige pasienter som er innlagt (Felles kompetanseløft på akuttgeriatri HUS, mars 2022). Mottaksklinikken gis et spesielt ansvar for å videreutvikle og forbedre forløpet og tilbudet som allerede er etablert for hjemmeboende eldre med akutt funksjonssvikt. (Tverrprofesjonelt tilbud til akutt-geriatriske pasienter)

Akuttforløp for geriatriske pasienter ved UMO

Klikk på bildet for større versjon

Modell for akuttforløp for geriatriske pasienter ved UMO. Illustrasjon

​Det er utarbeidet et akuttgeriatrisk forløp for personer over 70 som tilbys et ​tverrprofesjonelt geriatrisk team ved Mottaksklinikken bestående av helsefagarbeider, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, lege/geriater. Logoped, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog kontaktes ved behov. 

Mottaksklinikken har p.t. en geriater og jobber for å øke dette antallet. I februar 2021 ble det opprettet en 70% stilling for ergoterapeut i Mottaksklinikken. UMO 1 har en geriatrisk sykepleier i 100% stilling og det er utlyst stillinger for flere spesialsykepleiere. Fysioterapeuter er ikke ansatt i avdelingen, men deltar i teamvurderingen av alle pasientene som innkommer med akutt funksjonssvikt (tap av funksjon de siste 2-4 uker) som inkluderes i det akutte forløpet. 

Pasientene i det akuttgeriatriske forløpet vil være inneliggende i UMO1 og 2 og merkes i journalsystemet (MEONA) med et grønt flagg med GER ved inklusjon.

Sykepleier/helsefagarbeider har det daglige ansvaret for pasientene, kontakt med 1. linjetjenesten, samt screener pasienter over 70 år med 4AT (test med tanke på delir) og Trygg Pleie (forebygge fall, trykksår og underernæring). Scoring ved screening ved 4AT avgjør om pasienten blir inkludert i det akuttgeriatriske forløp med behov for ytterligere kartlegging. LIS 3 i geriatri i samarbeid med geriater skal vurdere og utrede pasienten bredt klinisk og samarbeide med farmasøyt ved behov for farmalogiske endringer. I tillegg til standard behandling vil aktuelle pasienter få en ergoterapeutisk vurdering av ADL-funksjon og eventuell kognitiv status. Fysioterapeut vurderer pasientens mobilitet/gangfunksjon ved bruk av kartleggingsverktøyet Short physical performance battery (SPPB). Samlet vil det tverrfaglige tilbudet gi et tydeligere bilde av pasienten sitt hjelpebehov ved utreise, som igjen gjør det enklere for kommunen å iverksette riktige tiltak for pasienten. 

LIS 3 i geriatri vil altså sammen med geriater ha hovedansvar for utredning og behandling av disse pasientene, men de vil også få erfaring med vurdering av øvrige pasienter i klinikken. LIS vil få erfaring fra et stort antall pasienter med sammensatte problemstillinger da sengepostene har en svært variert pasientgruppe med generelle indremedisinske og kirurgiske problemstillinger, uavklart fagtilhørighet og noe rus og psykiatri. I vaktsammenheng er LIS ansvarlig for et stort spekter av pasientmottak, fra vanlig mottak i samarbeid med sykepleier til mottaksteam (akutt-team). I tillegg er en ansvarlig for tilsyn og behandling av pasienter inneliggende på postene i Mottaksklinikken, samt den generelle flyten i akuttmottak.

LIS 2-løpet baserer seg på utdanningsplanene for felles indremedisin del 2 i Helse Bergen (Mottaksklinikken, Hjerteavdelingen, Medisinsk avdeling og Lungeavdelingen). Dette løpet vil i hovedsak være gjennomført ved oppstart av LIS 3 (inntil 6 måneder overlappende tjeneste). Det foreligger avtale for halvårlige rotasjoner mellom alle avdelingene som dekker læringsmål og læringsaktiviteter i felles indremedisin del 2 ved 1,5 år i rotasjon og 1-2 år i egen avdeling. Rotasjonstjenesten inkluderer to mnd. tjeneste ved overvåkningsenhet. 

LIS 3 i geriatri vil være ansatt i Mottaksklinikken ved HUS og under hele sin LIS 3 tjeneste være knyttet til det geriatriske nettverket i Mottaksklinikken. 6 måneder av tjenesten gjennomføres i Mottaksklinikken, deretter 6 måneder ved Nevrologisk avdeling Haukeland. Ytterligere LIS 3-løp i 12 måneders tjeneste ved Medisinsk klinikk, geriatrisk seksjon på Haraldsplass Diakonale Sykehus.

​Utdanningsplan

​​Tid av utdanning

​Helse​foretak

​Sykehus / DPS

​Avd. / læringssted​

​Læringsmål

​0-1 år

Helse Bergen​

​HUS

​Mottaksklinikken

​FIM 001-152

​1-2 år

Helse Bergen​

​HUS

​Mottaksklinikken, 6 mnd. rotasjon til Medisinsk klinikk, Hjerteavdelingen og Lungeavdelingen

​FIM 001-152

2-3 år​

​Helse Bergen

​HUS

​6 mnd. rotasjon til Medisinsk klinikk, Hjerteavdelingen og Lungeavdelingen

FIM 001-152​

3-4 år​

​Helse Bergen

​HUS

​6 mnd. på Mottaksklinikken (inkl. 2 uker klinisk tjeneste på Alderspsykiatrisk seksjon og 1 uke på Seksjon for smertebehandling og palliasjon).
6 mnd. på Nevrologisk avdeling.

Mottaksklinikken:
Ger 001-006
Ger 012-016
Ger 023-031
Ger 043-063

Nevrologisk avd.:
Ger 032-042​

4-5 år​

​Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS)

​HDS

​Medisinsk klinikk Haraldsplass, geriatrisk seksjon 

​Ger 007-011
Ger 017-022
Ger 047

​5-5,5 år

​Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) 

​HDS

​Medisinsk klinikk Haraldsplass, geriatrisk seksjon

​Ger 007-011
Ger 017-022
Ger 047

Merknad: LIS 3 i geriatri skal ha klinisk tjeneste i 2 uker på Alderspsykiatrisk seksjon (Ger 046-049) og 1 uke på Seksjon for smertebehandling og palliasjon (Ger 054-055 og Ger 063) for oppnåelse av angitte læringsmål/læringsaktiviteter. 

I tillegg vil det legges opp til at LIS skal gjennomføre alle de anbefalte kursene i Felles indremedisin del 2 og i geriatri i løpet av de 5 årene. Aktiviteter angitt i prosedyrelister i felles indremedisin del 2 og i geriatri må fullføres.

Samarbeidssykehus utenfor Helse Bergen

1. ​Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS)

Haukeland universitetssjukehus kan tilby hele LIS 2 i felles indremedisin og  ønsker nå å starte opp med LIS 3 geriatri i inntil 12 måneder. De resterende 12 månedene av utdanningsløpet for LIS3 i geriatri gjennomføres ved HDS. Rotasjon mellom HUS og HDS blir organisert i henhold til kandidatens behov og tilgjengelige stillinger ved sykehusene. Kandidatene forventes å inngå i klinikkens felles primærvaktordning, inklusiv teammottak. Se egen fagavtale (PDF)

Alle medarbeidere gjennomgår obligatoriske introduksjonskurs (praktisk brannvern, smittevern/håndhygiene, brannvernsteori med sjekkliste og informasjonssikkerhet). De tildeles Plan for nyansatte i Kompetanseportalen, introdager (1-2 dager avhengig av tidligere kompetanse) og opplæringsvakter før inntreden i ordinær vaktordning. Kandidaten blir tildelt veileder og gjennomgår medarbeidersamtale med leder ved oppstart der individuell utdanningsplan inkludert rotasjonsplan gjennomgås. 

Ved klinisk tjeneste ved de ulike sengepostene er spesialister og konstituerte overleger i ulike fagfelt tilstede og gir kontinuerlig supervisjon alle dager (fysisk tilstede i alle avdelinger fra 08.00-22.00, deretter bakvakt på telefon). Det er p.t. ansatt en geriater i Mottaksklinikken som inngår fulltid i denne vaktordningen, men det vil bli utlyst ytterligere stillinger. Geriater vil ha ansvaret for veiledning og oppfølging av utdanningsløpene for LIS 3 i geriatri og vil være tilgjengelig for konferering alle dager. LIS 3 vil tildeles en individuell utdanningsplan ved oppstart i tillegg til denne generelle utdanningsplanen. Det gjennomføres minimum månedlig veiledning på 60 minutter pr. LIS. LIS skriver referat fra veiledningssamtalene som legges inn i Kompetanseportalen og godkjennes av veileder. LIS 3 i geriatri vil inkluderes i nettverket for geriatri i Mottaksklinikken, jf. ovenfor.

LIS bruker Kompetanseportalen for registrering av læringsmål og læringsaktiviteter. Under månedlige veiledningssamtaler er progresjon i LIS-løpet tema, samt læringsmåls- og læringsaktivitetsoppnåelse. LIS får anbefaling fra veileder om hvilke læringsmål som kan sendes til godkjenning i vurderingskollegiet. Vurderingskollegiet avholdes månedlig og består av minimum tre overleger, derav utdanningsansvarlig, supervisør og veileder. Veileder gir tilbakemelding til LIS etter vurderingskollegiet. LIS vil få mulighet til å delta i vurderingskollegiet etter eget ønske i siste del av sitt utdanningsløp. Gjennom regelmessig veiledning og tilbakemelding fra vurderingskollegiet sikrer man fortløpende fokus på faglig progresjon og oppnådde læringsmål. Det arrangeres årlig medarbeidersamtale med leder. Avdelingens leder har det endelige ansvaret for godkjenning av den individuelle utdanningsplanen før LIS kan søke godkjenning som spesialist.

Det er flere arenaer for teoretisk læring, alle med obligatorisk deltagelse for LIS. Undervisningen er tilpasset LIS og lagt opp i tråd med læringsmålene, og kravet om minst 70 timer pr. år oppfylles. Deltagelse i nasjonale kurs prioriteres og utgifter dekkes av avdelingen og med så liberale tildelinger av permisjon som avdelingsdrift tillater. 

Den organiserte undervisningen vil rette seg mot både Felles indremedisinske læringsmål og spesifikt mot spesialiseringsløpet i geriatri.

Det arrangeres undervisning 60 minutter pr. uke i læringsmål felles indremedisin del 2 obligatorisk for alle LIS. Undervisningen er et samarbeid mellom avdelingene hjerte, lunge, medisin og Mottaksklinikken. Både LIS 2-3 og overleger fra Mottaksklinikken deltar som undervisere. Undervisningen avholdes tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 08.35-08.55. Undervisningen er et rullerende utdanningsprogram som strekker seg over 2 år.

Fredager i oddetallsuker blir det gjennomført 30 min. fredagsmøte. I partallsuker blir det organisert undervisning / gruppeveiledning med praktisk eller teoretisk gjennomgang i tema som oppfyller læringsmål i LIS 2 indremedisin.

I tillegg er det 90 minutter ukentlig internundervisning i geriatriske emner (45 minutter tirsdager og torsdager). Undervisningen følger en rullerende undervisningsplan. Det planlegges deltakelse i GERIT (nasjonalt undervisningsprogram for LIS i geriatri og geriatere). Det foreligger også et undervisningsprogram i alderspsykiatri (PSYKIT) hvor man vil delta ved gjennomgang av aktuelle læringsmål.

LIS har avsatt 4 timer fordypning pr. uke i sin arbeidsplan for faglig utvikling. Ved rotasjon til Nevrologisk avdeling og HDS deltar de i deres utdanningsprogram.

FKM vil oppnås gjennom klinisk tjeneste gjennom hele LIS-løpet, regionalt FKM-basiskurs, administrasjons- og ledelseskurs, veiledningskurs og prosjektoppgave i forbedringsarbeid, samt tilpasset undervisning og aktuelle gruppeveiledninger.

Kommunikasjonskurs i 4 gode vaner er obligatorisk for LIS 1 og dekker flere læringsmål for LIS2-3 i FKM. Krav om prosjektoppgave søkes tilfredsstilt blant annet gjennom ett eller flere konkrete kvalitetsforbedringsprosjekter, pasientsikkerhetsprosjekter eller relevante doktorgradsarbeid. LIS vil bli invitert til å delta i utvalg/prosjektgrupper og undervisning i og utenfor avdelingen og deltagelse i avdelingens pågående forskningsprosjekter.

Pr. 28.09.2022:

  • ​Utdanningsansvarlig overlege Synnøve Espe (geriatri, indremed., akutt- og mottaksmed.)
  • Overlege Dagfinn Markussen (infeksjon, indremed., akutt- og mottaksmed.)
  • Overlege Marianne Reimers (infeksjon., indremed., akutt- og mottaksmed.)
  • Overlege Megha S. Tveit (emergency, akutt- og mottaksmed.)
  • LIS 3 Ina Marie Eide (akutt- og mottaksmedisin)
  • LIS 3 i geriatri inkluderes ved godkjent spesialiseringsløp (søknad sendt juni 2022)

Det er stor interesse for forskning i kollegiet i Mottaksklinikken, og klinikken har en egen forsknings- og utviklingsenhet (FOU) som har hovedfokus på arbeid med kvalitet, pasientsikkerhet, utvikling, forskning, videreutdanning og prosjekt for Mottaksklinikken. Klinikken støtter opp under forskning via FOU-avdelingen, og alle klinikkens ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. LIS hos oss vil via sin deltagelse i undervisning i avdelingen få introduksjon til basiskunnskap m forskningsarbeid (læringsmål FKM) i tillegg til deltagelse og detaljert informasjon om forskningsprosjekter i klinikken. Klinikken bistår også legene i prosessen med søknader til egne prosjekt.

Det er pr. september 2022 ansatt 4 leger i Mottaksklinikken med forskningserfaring på PhD-nivå. En av disse er ansatt som professor i Akutt- og mottaksmedisin 100 % ved UiB med bistilling som overlege. Klinikken har pt. 4 leger, hvorav 3 er overleger, opptatt i PhD-program ved UiB. Videre planleges innmelding av ytterligere 3 leger, hvorav 1 overlege, i løpet av 2023.

Klinikkens forskningsaktivitet er i stor grad knyttet opp mot 2 randomiserte kliniske studier som gjennomføres i Akuttmottak, hhv. CAPNOR (pneumonistudie) og WESTCOR/WESTCOR-POC (biomarkører og pasientnær diagnostikk ved akutte brystsmerter). Disse studiene har ekstern finansiering fra Norsk forskningsråd, Trond Mohn forskningsstiftelse samt fra Helse Vest. I relasjon til disse forskningsprosjektene er det ansatt egne forskningssykepleiere og alle legene som jobber i Mottaksklinikken vil således interagere med disse pågående studier i sitt virke i Mottaksklinikken. Dessuten pågår flere mindre forskningsprosjekter relatert til legenes basiskompetanse (geriatri, infeksjonsmedisin, nefrologi og gastroenterologi).

Det forventes i 2022 at en overlege disputerer for PhD-graden og ytterligere en i første halvår i 2023, og at det publiseres 15-20 artikler. Forskningsambisjonen for Mottaksklinikken i fremtiden er kvantitativt minst 1 PhD og mer enn 10 publiserte artikler pr. år.

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS befinner seg. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder. Det er utarbeidet hjemmeside der all informasjon vedrørende spesialistutdanningen er samlet.

Sykehuset har eget moderne ferdighetssenter med mulighet for simulering innen et bredt register. Det er mulighet for egentrening og kurs blant annet i hjerte- og lungeredning og ultralyd. 

Mottaksklinikken er representert med en overlege i sykehusets ABC-utvalg. Hvert halvår avholdes en modul av ABC-kurset som er en gjennomgang av generelle akuttmedisinske prosedyrer for alle leger ved Mottaksklinikken (LIS i Akutt- og mottaksmedisin og geriatri), lungeavdelingen, hjerteavdelingen og indremedisinsk avdeling. LIS forventes årlig å gjennomgå kurset, overleger hvert 2. år. 

Modul A: Deltakerne skal tilegne seg teori og praktiske kunnskaper om avansert hjerte-lungeredning (AHLR). Primærfokuset skal være rettet mot AHLR hos voksne, men deltakerne skal også få informasjon om, og demonstrert, AHLR på barn. 

Modul B: Deltakerne skal som hovedmål tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om diagnostisering og behandling av respirasjonssvikt, samt enkel tilnærming til pacemakerbehandling. Teoretiske og praktiske tema er analyse av arteriell blodgass, behandling med non-invasiv respirasjonsstøtte (NIV), oksygenbehandling med høy luftstrømshastighet og varmfukting (HFNC oksygenbehandling) og invasiv respiratorbehandling. Videre er pacemakerbehandling, eksufflering ved pneumothorax og utredning med fokusert lungeultralyd tema ved de praktiske dagene.

Modul C: Deltakerne skal tilegne seg teoretiske kunnskaper om akutt gastrointestinal blødning, sepsis og ketoacidose, samt praktiske ferdigheter bl.a. mikroskopi av mikrobiologiske preparater, ultralyd oversikt abdomen, spinalpunksjon og orienterende ekkokardiografi. 

Det er også fast organisert simuleringstrening flere ganger i uken i Mottaksklinikken: Ultralydstrening (POCUS) arrangeres mandag kl. 09.15-10.00 med markør, akutt-teamtrening hver tirsdag og torsdag fra kl. 09.15-10.00 (innbefatter bevisstløse pasienter med uavklart tilstand som er meldt til Nevroklinikken hvor man tar utgangspunkt i BEST-metodikk). Det er ellers faste simuleringer i Akuttmottak av slag, stans og traume som LIS-leger ved anledning kan observere. Mottaksklinikken har også en viktig rolle i forhold til CBRNE-hendelser, med arrangering av sporadiske øvelser. Ved rotasjon til nevrologisk avdeling vil LIS 3 delta i simuleringstrening trombektomi.

Utdanningsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom utdanningsansvarlig overlege, utdanning​sutvalget og tillitsvalgte. 


Sist oppdatert 08.04.2024