Leger i spesialisering - LIS

Klinisk farmakologi

Utdanning i spesialiseringen Klinisk farmakologi.

Klinisk farmakologi (KF) analyser utføres ved flere analytiske seksjoner i Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF). KF har medisinsk faglig ansvar for lege- og rusmiddelanalytikk ved MBF og fortolkning av analyseresultat som beslutningstøtte i legemiddelbehandling. KF samarbeider med RELIS Vest (Regionalt legemiddelinformasjonssenter i Helseregion Vest, RV) som har oppgaver innen legemiddelinformasjon til helsepersonell og pasienter, og bivirkningsarbeid. KF bidrar med legefaglig kompetanse i dette arbeidet. KF har også ansvar for Legemiddelkomiteeen i Helse Bergen, og organiserer farmasøytiske tjenester som foretaket kjøper fra Sjukehusapoteket i Bergen. 

​KF består av avdelingsoverlege, overleger og leger i spesialisering (LIS). Leder for RV har regelmessige møter med avdelingsoverlege i KF, og øvrig stab ved RV består av rådgivere, enten farmasøyter (cand.pharm. eller master i farmasi) eller leger. Avdelingsoverlege i KF er medlem av ledergruppen på MBF. Leder av RV er underlagt avdelingsoverlegen i KF i helseforetaket, men har selvstendige oppgaver og økonomi definert i årlig oppdragsbrev fra Statens legemiddelverk (SLV). Personell ved KF/RV kan ha tilknytning til Klinisk institutt 2 (K2), Universitetet i Bergen (UiB) og undervise i farmakologi/farmasi. 

Overleger og LIS i KF fungerer som seksjonsleger ved de ulike analytiske seksjonene ved MBF. LIS vil etter introduksjon/opplæring delta i en dagvakt 08-16 i ukedagene, med overlege som bakvakt. LIS har oppgaver innen legemiddelinformasjon til helsepersonell og pasienter, og innen bivirkningsarbeid ved RV etter en rotasjonsordning. LIS deltar også på møter i LMK. Leger i KF kan ha særskilt ansvar for kontakt med kliniske avdelinger hvor KF sitt tilbud er spesielt benyttet. Eksempler er Avdeling for rusmedisin, Psykiatrisk klinikk, Nevrologisk avdeling og Hjerteavdelingen.

Leger fra KF kan ha verv i henholdsvis styre og spesialitetskomiteen, Norsk Forening for Klinisk Farmakologi (NFKF). De kan også ha verv som webredaktører i Farmakologiportalen, et sentralt nasjonalt farmakologisk organ. 

Utdanningsenheten har LIS 3, og enheten tilfredsstiller hele utdanningsforløpet i KF utenom klinisk tjeneste (12 mnd.). KF ønsker kandidater med kompetanse fra legemiddelrike spesialiteter som f.eks. indremedisin, rusmedisin eller psykiatri. Klinisk tjeneste på sykehus kan skje innenfor en rammeavtale med aktuell institusjon (f.eks. Helse Bergen) som gjelder flere avdelinger. Klinisk tjeneste i allmennmedisin kan også tilfredsstille behovet. Utdanningsforløpet foregår ved de ulike analytiske og ikke-analytiske seksjonene ved MBF, ved RV, og Legemiddelkomiteen. LIS introduseres for en rekke andre læringsarenaer gjennom møtevirksomhet, kontaktpersoner og undervisning. KF og RV har felles ansvar for Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) i Helseregion Vest hvor man besøker og underviser fastleger 1:1. 

KF har 5 bolker med læringsmål, og klinisk medisinsk, laboratoriemedisinsk, samfunnsmedisinsk virksomhet dekkes på utdanningsenheten. Det samme gjelder kommunikasjon med helsepersonell og pasienter. Akademisk kompetanse står sentralt i spesialiteten, og LIS får tildelt forskningsprosjekter på bakgrunn av veilederkompetanse i egen stab. Med full progresjon vil spesialiseringen være fullført etter 5 år. 

LIS tildeles veiledere fra KF ved oppstart og faddere ved RV. På RV vil de gjennomgå en opplæringsplan for de ulike arbeidsoppgavene. Ved KF vil LIS rotere til de ulike analytiske seksjonene og andre arenaer. MBF er akkreditert av Norsk Akkreditering (NA) og tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 15189:2012 Medisinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetanse. Norsk Standard (korrigert versjon 2014-08-15). Dette definerer også LIS sin virksomhet i forhold til påkrevd sertifisering for konkrete oppgaver spesifisert i Elektronisk Kvalitetshåndbok (EK). 

I vaktarbeid vil LIS forholde seg til supervisør som fungerer som bakvakt. I regelmessige veiledningssamtaler kan LIS drøfte egen innsats og erfaringer i forbindelse med utdanning med sin veileder. Veileder har også et overordnet ansvar for kvalitet på arbeidsoppgaver ved RV. Et vurderingskollegium med veileder, undervisningsansvarlig overlege og LIS møtes halvårlig for å vurdere progresjon i faglig utvikling. Rutinearbeidet ved RV (blå tid), ved de enkelte analytiske seksjonene eller vaktarbeid (gul tid) innebærer faglig fordypning, men det er avsatt egen tid (hvit tid) til fordypning i forbindelse med undervisning, prosjekter eller forskning. LIS har anledning til å delta på faglige møter nasjonalt og internasjonalt i forståelse med avdelingsoverlege og avdelingssjef ved MBF.

Denne overordnede utdanningsplanen skal danne grunnlag for individuelle utdanningsplaner i utdanningsenheten. Fortløpende vurdering av faglig progresjon for LIS skal skje gjennom supervisør, veileder og evalueringskollegium (overlegemøter). I tillegg vil LIS selv kunne fortløpende dokumentere læringsaktiviteter som gjennomførte opplæringsplaner, sertifisering, internundervisning o.l. All virksomhet vil dokumenteres i Kompetanseportalen, og planen godkjennes av avdelingsoverlegen.

Program for internundervisningen bestemmes av KFs utdanningsutvalg, og undervisningen organiseres av LIS etter en rotasjonsordning. KF samarbeider med medisinsk biokjemi (MB) om å gjensidig delta på relevant internundervisning for begge spesialiteter i avdelingen. LIS deltar på obligatoriske kurs og regelmessig nettundervisning i regi av KF nasjonalt. Dette programmet og internundervisning er organisert for å dekke alle læringsmål i KF, inkludert felles kompetansemål (FKM). Internundervisningen er fra 09-10 hver onsdag, og ellers deltar LIS på relevant undervisning i medisinsk biokjemi.

Internundervisningen er lagt opp til at den dekker læringsmål i de 5 bolkene i ny spesialistutdanning i KF som omfatter:

  • ​klinisk medisinsk virksomhet
  • laboratoriemessig virksomhet
  • samfunnsmedisinsk virksomhet
  • kommunikasjon
  • akademisk kompetanse

KF arrangerer egne forskningsmøter. 

FKM skal oppnås som en integrert del av den øvrige utdanningen, gjennom refleksjoner med veileder eller i grupper. Vaktarbeid inkluderer hyppig etiske og personvernmessige problemstillinger (f.eks. utlevering av prøvemateriale til politiet, tolkning og formidling av rusmiddelanalysesvar som kan gi konsekvenser for prøvegiver). KFs forskningsmøter egner seg for å gi en introduksjon til LIS i akademisk tankegang, utforming av protokoller og kildekritikk. LIS vil få innsyn i kvalitetssikringsarbeidet gjennom blant annet å delta på interne revisjoner på analytiske seksjoner og gjennom regelmessige besøk fra Norsk akkreditering. KF og RV bruker en rekke elektroniske ressurser og e-helseverktøy som ledd i sin rutinevirksomhet. I KUPP tilbys dedikerte kommunikasjonskurs, og erfaringer fra KUPP-besøk egner seg for refleksjoner med veileder eller i grupper. For øvrig dekkes de felles kompetansemålene gjennom LIS-gruppesamlinger (samarbeid med LIS-gruppen i MB), Regionalt basiskurs og Legeforeningens kurs i Administrasjon og ledelse.

Utdanningsansvarlig overlege er spesialist i KF. Utvalget består i tillegg av en overlege og en LIS.

Utdanningsenheten har bred akademisk kompetanse og søker regelmessig egen avdeling eller Helse Vest om forskningsmidler til prosjekter relatert til lege- og rusmiddelanalyser, legemiddelinformasjon og bivirkninger. Staben på KF består, utover spesialister i klinisk farmakologi, av leger med erfaring fra flere ulike kliniske spesialiteter som kan stimulere til samarbeidsprosjekter. Gjennom forskningsmøter og prosjekter vil LIS presenteres for akademisk tilnærming og praksis. Spørsmål-svar tjenesten ved RV innebærer øving i kritisk litteraturgjennomgang, og skriftlig trening i formuleringsevne og bruk av referanser. KF er en spesialitet med høy andel phd, og det er forventninger fra utdanningsenheten om at LIS tildeles egne prosjekter.  

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS, som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal​ godkjennes av leder.

I forbindelse med deltakelse i KUPP arrangeres simulering og ferdighetstrening gjennom rollespill og videoopptak. KF legegruppe gjennomgår ukentlig problemstillinger fra foregående ukes vaktarbeid og har regelmessig felles gjennomgang av utvalgte pasientkasus ved validering av prøveresultater (vaktarbeid).

LIS i KF har en tillitsvalgt for underordnede leger i MBF som ivaretar deres interesser.

Utdanningsansvarlig overlege.

Sist oppdatert 08.04.2024