LEGER I SPESIALISERING - LIS

Onkologi

Utdanningsplan for spesialitet Onkologi i Helse Bergen.

Avdelingen for kreftbehandling og medisinsk fysikk er den regionale onkologiske avdelingen i Helse Vest. Avdelingen ivaretar regionsfunksjoner for ikke-kirurgisk kreftbehandling for en befolkning på ca. 1 040 000. Et noe mindre befolkningsgrunnlag for en del andre funksjoner.

Avdelingen har 2 sengeposter med til sammen 57 senger (44 i helgene). Overlegene har ansvar for hver sine tumorspesifikke grupper, en eller flere. Videre er det teamorganisering på avdelingen:

Teamfordeling (tumorgrupper)

Blått team: Prostata, urinblære, ureter, nyrebekken, gyn.cancer (eksludert sarkom), lunge.

Gult team: Sarkom, GIST, thymom, mesoteliom, benigne øyetilstander, CNS (inkl PNET i CNS).

Grønt team: Lymfom, høydose med autolog stamcellestøtte (HMAS), myelomatose, thyroidea (ikke radiojod).

Oransje team: Colorektal, ani, lever/galleveier, nevroendokrine svulster, binyresvulster.

Rosa team: Mamma, malignt melanom, nyre, ca. origo incerta.

Rødt team: Hode-hals-kreft, øyemelanomer, hud (ekskludert melanom), testis, penis, øsofagus, ventrikkel, pancreas. I tillegg ALS.

Ved sengepostene var det 3454 heldøgns innlagte pasienter i 2021, herav 52 % øyeblikkelig hjelp innleggelser.

Den polikliniske virksomheten består i utredning, behandling og kontroller. Poliklinikken inkludert stråleterapien hadde i 2021: 88500 registrerte konsultasjoner til sammen.

Avdelingen har 6 strålemaskiner (lineærakseleratorer) i drift. Av disse er en av type Ethos strålemaskin, som ble introdusert i driften i 2021. Dette er en maskin som er spesialbygget for adaptiv (daglig tilpasset) strålebehandling.

Avdelingen har to CTer for doseplanlegging og virtuell simulering. Det utføres intrakavitær brachyterapi (gynekologisk kreft og lunge), stereotaktisk strålebehandling av lungesvulster, skjelettmetastaser m.m. og avdelingen har flerregional funksjon innen brachyterapi for øyemelanomer.

Protonsenter er under bygging og forberedelser til dette er i gang som del av det nasjonale prosjektet for protonterapi.

I tillegg er avdelingen involvert i behandling av hjernesvulster på Gammakniven hvor nevrokirurgisk avdeling behandler.

Avdelingen har hatt hypertermibehandling som potensering av stråleterapi og kjemoterapi, for tiden bare regional behandling. Denne aktiviteten blir formelt avsluttet 31.12.22.

Avdelingen har en CT for doseplanlegging og virtuell simulering. Det utføres intrakavitær brachyterapi (gynekologisk kreft og lunge), og avdelingen har flerregional funksjon innen brachyterapi for øyemelanomer. 

Avdelingen hadde i 2022: 41,67 faste overlegestillinger, inkludert en hjemmel for «sarkomonkolog» (ortoped). Økes ytterligere til høsten.

Flere overleger har redusert stillingsprosent for å ivareta forskningsfunksjoner. Noen hjemler er besatt av konstituerte overleger i vikariater, slik at alle hjemlene er besatt. Avdelingen har 1 professor I i 80%-stilling og 5 Professor II – stillinger (20% i hver stilling). Spesialister med 50% stilling i klinikk og 50% forskning med interne eller eksterne midler.

Avdelingen har 29 LIS-hjemler, hvorav 26 hovedstillinger i onkologi, 3 gjennomstrømmings-stillinger for andre spesialiteter og utdanningssteder og 1 stilling for gjennomstrøm ved Palliasjon og Smerteposten (nytt fra høst 2022).

For LIS er det tilstedevakt med tjenesteplan på 41,22 timer. Man har de siste årene gradvis økt bemanningen i vaktsituasjon dagtid, i helg og på helligdager. Fra 01.01.24 ble det innført mellomvakt fra kl. 1200 til 2000 mandag til fredag hele året. Det er 2 LIS på vakt deler av lørdagen og søndagen. Bakvakt har hjemmevakt etter kl.18 hverdager, og man har gjennom de siste årene gradvis økt tilstedeværelse til 6 timer lørdag, søndag og helligdag. 

LIS roterer hvert halvår mellom de 6 teamene og eventuelt til palliativ sengeavdeling (3 mnd, HUS, Palliasjon og smerteavdeling). Fra høst 2024 vil LIS ha 8 uker ved Lungeavdelingen som del av utdanningsforløpet.

Suppleringstjeneste i ny ordning

Klinisk tjeneste med vakter på en indremedisinsk avdeling (læringsmål ONC 060-67). For tiden avtale med medisinsk avdeling, Haraldsplass Diakonale sykehus og medisinsk avdeling, Lungeavdelingen og Mottaksklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus. Andre mulige avdelinger vurderes også for slik tjeneste. Dette må avtales individuelt.

Tjeneste / hospitering på hematologisk seksjon, medisinsk avdeling og på Lungeavdelingen for å oppnå hhv læringsmål ONC 023-024 og (delvis) ONC 011.

Hvis Palliasjon og smerteavdelingen er tjenestested i løpet av utdanningen, vil ONC 002,003 og 027 kunne delvis dekkes der. De diagnosespesifikke læringsmålene forventes dekket under halvårlig tjeneste på de respektive teamene.

Forventet tjenestetid

Minst 6 måneder indremedisinsk tjeneste, hematologisk tjeneste minst 3 måneder / hospitering minst 3 måneder, lungeavdelingen hospitering i 8 uker og mulighet for 3 måneder på Palliasjon og smerteavdelingen. Total varighet estimert til minst 5 - 5,5 år.

Nye LIS på avdelingen får tilsendt skriftlig informasjon om avdelingen før tilsetting. Første dag gjennomføres omvisning. Deretter avsatt tid første to dager til elektronisk kurs i journalsystemet og kursing i elektronisk kurve gis hvis nødvendig, for øvrig e-læringskurs i Kompetanseportalen etter behov og krav.  Det er egne dokument og mappe per team som LIS i de enkelte team kan oppsøke informasjon.

Undervisningsdag for nye LIS. Tema: «Praktisk informasjon», «Cytostatika, medikamentell kreftbehandling, virkningsmekanismer og bivirkninger», «Generelt om cytodose», «Dosering, interaksjoner (og utskillelse)», «Nøytropen feber», «Medullakompresjon», «Immunterapi – bivirkningshåndtering», «Tumorlysesyndrom», «Hyperkalsemi». I tillegg tema som vena cava syndrom, ekstravasering og allergiske reaksjoner.

LIS plasseres på et av 6 team første 6 mnd. Opplæring i postarbeid og poliklinikk gjøres i hovedsak der av kollegaer i teamet.

Ved rotasjon hver 6. måned satt av to uker (6 internundervisninger) til innføring i teamet vedrørende administrativt (kontor, poliklinikk, sengeposter) og tumorgrupper i teamet. Strålebehandling: Egen strålemodul med 6 dager. Nytt høst 2022 er tilbud om 1-1 undervisning med  doseplanlegger og LIS for innføring i doseplanleggingsprogrammet for å senke terskel for å komme i gang med inntegninger.

Informasjon om vaktrutiner ved tillitsvalgt YLF representant eller vara. Følgevakt(er) (i snitt 4-8 timer) før første vakt.

Supervisjon tilrettelegges i klinisk drift mellom LIS og overlege-supervisør på teamet. Det settes for eksempel av tid både i LIS’ og overleges poliklinikk-liste for å sammen håndtere en pasient-konsultasjon som involverer evaluering av kjemoterapi.

Overlege deltar i den daglige aktiveten på previsitt, visitt og poliklinikk. Dette variere mellom de ulike team og bemanning. Overlege går visitt til enkelte pasienter sammen med LIS.

LIS har også tilbud om å delta på MDT møter eller interne tumormøter hvor pasientkasus diskuteres og presenteres. LIS har her muligheten til å få oppfylt læringsaktiviteter.

I 2017 ble det innført modulbasert stråleopplæring for å styrke opplæringen av LIS i stråleterapi som erstattet morgenundervisning og simulator-tjeneste. Dette gjennomføres som 6 moduler over 3 hele arbeidsdager. Etter gjennomført opplæring har LIS-ene en grundigere forståelse av strålefysikk, behandling og doseplanlegging. Den praktiske treningen må gjennomføres i teamene hvor det i tillegg til aktuelle pasienter er det laget opplæringsplaner («dummy»planer).

Modulundervisningen kommer i første eller andre semester ved avdelingen. Nytt høsten 2022 for å styrke den praktiske opplæring og senke terskel for å starte med stråleplaner er å ta den praktiske opplæringen ut av modul 1 og 2. Nye LIS får nå tilbud om 3 enkelttimer med 1-1 opplæring av en doseplanlegger som de må gjennomføre før strålemodulundervisningen.

LIS får oppnevnt en veileder den første måneden etter tiltredelse. Det er avsatt fast i snitt 1 time / mnd. til veiledning i undervisningsplanen, men det oppfordres til hyppigere møter utenom de avsatte tidspunkt etter behov. Den daglige faglige veiledning / supervisjon skjer av overleger tilknyttet teamene.

Faglig fordypning fremgår av tjenesteplanen og samles gjerne på hele dager. Teamene tar ansvar for å tilrettelegge for at LIS får delta i MDT-møter som del av fag-opplæringen på de enkelte team. For noen diagnoser vil det være spesifikke læringsaktiviteter knyttet til dette.

Modellen er under utvikling. LIS egenregistrerer noen aktiviteter (prosedyrer) som samlet godkjennes av en overlege. Læringsmålene godkjennes av et evalueringskollegium som typisk vil være Utdanningsansvarlig overlege (UAO) og andre aktører som veileder eller team-overlege avhengig av læringsmålets art.

Midtveisevaluering av faglig progresjon innenfor et rotasjons-halvår og sluttevaluering like før rotasjon.

Det er totalt avsatt 120 minutter pr uke fordelt på 4 dager til undervisning organisert ved avdelingen.  Annenhver fredag i 60 min. har avdelingen ekstern foredragsholder / veiledning, og annenhver fredag er det felles undervisning for alle leger ved HUS.  Overlege står for undervisningen på onsdager. Artikkelgjennomgang 20-30 min hver mandag. LIS og overlege bytter på å ha denne gjennomgangen. 

Man har laget en oversikt over tema undervist de siste årene og tema som bør bli undervist, som er tilgjengelig for alle leger som skal forberede undervisning slik at man lettere kan velge egnet tema og for å sikre at alle relevante tema tas med i en 3 års periode. Stråleterapiundervisning kommer nå inn som fast månedlig dag med praktisk gjennomgang med overlege, doseplanlagger og fysiker i fellestime. I tillegg settes det av 6 undervisninger hvert halvår til gjennomgang av doseplan for uerfaren og erfaren LIS. I tillegg blir LIS invitert med til doseplangjennomgang ved godkjenning i de enkelte team. Flere tumorgrupper har egne fagmøter i tillegg som LIS kan delta på.  

Totalt antall timer vil da oppfylle kravet til minst 70 timer /år.

Avdelingen sender så mange LIS som mulig til nødvendige nasjonale kurs. Drifthensyn setter begrensninger for antall. Det tilstrebes at LIS’ene får minst 1 kurs i halvåret. Om driften tillater det kan LIS delta på andre kurs også.

Oppfyllelse av disse målene søkes integrert i avdelingens drift så mye som mulig (mester-svenn supervisjon, internundervisning, veiledning, gjennomgang av avvik / uheldige hendelser på legemøter). Avdelingen har også gruppeveiledning for å dekke noen av disse læringsmålene på det som vi har kalt «Supertirsdag» som er undervisning for LIS med både aktiv og passiv deltakelse.

Avdelingen sørger for at LIS deltar i forbedringsprosjekter, som f.eks.

deltagelse i grupper/komiteer i avdelingen. Andre slike prosjekter er elektroniske løsninger for legemiddelsamstemming, elektronisk kurve og bildevisningssystemer. 

Utdanningsutvalget består av 2 LIS, 2 OL og UAO + tillitsvalgt for Ylf. UAO har overordnede oppgaver knyttet til utdanningsgjennomføringen på avdelingen. P.t. har denne også personalansvar for LIS. 

Avdelingens forskningsaktivitet er hovedsakelig innenfor feltene molekylærbiologi, hormonelle virkningsmekanismer, cytostatika- og endokrin resistens, foton- og partikkelterapi, immunterapi samt kliniske studier innenfor en rekke tumorformer. For eksempel K. G. Jebsen senter for genomrettet kreftterapi er opprettet ved UiB / Kreftavdelingen. DAHANCA og SWENOTECA ABC. Patogenetiske mekanismer bak ME / kronisk utmattelsessyndrom og immunologisk intervensjon ved ME er også et forskningsfelt. Klinisk kompetanse i overlegegruppen og andre yrkesgrupper brukes rett inn i supervisjon og undervisning av LIS.

Avdelingen har månedlige forskningsmøter åpent for alle interesserte hvor det blir gitt informasjon om pågående og fremtidige studier.

Klinisk kompetanse i overlegegruppen og andre yrkesgrupper brukes rett inn i supervisjon og undervisning av LIS.

Ved tilsetting vil det utarbeides en individuell utdanningsplan for LIS som viser hva LIS skal gjennomføre (læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer), basert på hvor i utdanningsløpet LIS starter. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av LIS i samarbeid med veileder og evt. utdanningsansvarlig overlege. Planen skal godkjennes av leder.

Simulering er aktuelt å få til. Ferdighetstrening er det mulighet for ved Ferdighetssenteret.

YLF-tillitsvalgt er med i Utdanningsutvalget.

For spørsmål om spesialistutdanningen, ta kontakt med Utdanningsansvarlig overlege ved avdelingen.

Sist oppdatert 24.06.2024