LEGER I SPESIALISERING - LIS

Plastikkirurgi

Utdanningsplan for plastikkirurgi Haukeland universitetssjukehus.

Avdelingen tilbyr utredning og behandling innen et stort spekter av plastikkirurgiske problemstillinger og dekker de fleste grenområder av faget. Avdelingen er en høyspesialisert avdeling der mye av behandlingen er organisert innen subspesialiserte fagområder. Avdelingen har subspesialiserte behandlingsteam for håndkirurgi, leppe-kjeve-ganespalter, malignitetskirurgi, brystkirurgi og rekonstruktiv mikrokirurgi, i tillegg til egen landsdekkende avdeling for brannskader. Utdanningen har som mål å føre fram til en bred plastikkirurgisk kompetanse og er organisert som tjeneste i rotasjon mellom de ulike fagområdene.

Den kliniske tjenesten består av poliklinikk, avdelingsarbeid, operasjoner og vakttjeneste. Avdelingen har sengepost med 11 senger og Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling (Brannskadeavdelinga) med 5 intensivsenger. Poliklinisk virksomhet omfatter rundt 13000 konsultasjoner. I tillegg har avdelingen rundt 3300 dagkirurgiske operasjoner og 900 operasjonar for inneliggende pasientar per år.

Gjennom hele utdanningsløpet blir LIS eksponert for både subspesialiserte problemstillinger og mer generelle kirurgiske/plastikkirurgiske problemstillinger. Vakttjenesten er felles for hele det plastikkirurgiske fagområdet og er delt i to vaktsjikt. Det er en LIS/legespesialist i forvakt og to overleger i bakvakt. Bakvakt er delt mellom brannskadevakt og generell plastikkirurgisk vakt. Forvakt og bakvakter har hjemmevakt på natt.

Lengde på spesialiseringsforløp er minimum 6.5 år, hvorav 1,5 år som LIS 1.

Av resterende 5 år skal minimum 3 år og 3 måneder av tjenesten utføres ved en plastikkirurgisk avdeling. Det skal også gjennomføres felles kirurgiske læringsmål/FKI/LIS2. Plastikkirurgisk avdeling er en bredspektret kirurgisk avdeling. En god del av de felles kirurgiske læringsmålene vil kunne oppnås ved Plastikkirurgisk avdeling, mens andre FKI-læringsmål helt eller delvis fordrer tjeneste på en generell kirurgisk avdeling, eller rotasjon til flere kirurgiske spesialiteter.

Realistisk sett tar det ofte lengre tid enn 6,5 år å gjennomføre spesialisering i plastikkirurgi. Det er læringsmålene som beskriver hva man skal kunne. Man følger progresjonen til LIS ved at disse signeres ut i kompetanseportalen og gjennom daglig supervisjon. Et læringsmål kan ha en læringsaktivitet tilknyttet seg. Læringsaktiviteter er anbefalt for å tilegne seg kunnskap som kreves for å få godkjent læringsmålet. Læringsaktiviteter er typisk prosedyrer og kurs.

LIS3 løpet for plastikkirurgisk spesialistutdanning har normert varighet av 4 år ved Plastikkirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus/HUS. Utdanningstid vil variere noe ut fra hvor mye erfaring LIS har ved oppstart, og hvor raskt læringsmål oppnås. I denne delen av utdanningen vil en etter en generell introduksjonsperiode  på ca 6 måneder ha planlagte rotasjoner innen de subspesialiserte behandlingsteamene på avdelingen (Brannskade, Hånd, Leppe-kjeve-ganespalte/LKG, Malignitet, Bryst). Rotasjonene vil ha 6-12 måneders varighet. Under hele utdanningen går man avdelingsspesifikk vakt.

12 måneder av utdanningen er lagt som rotasjon til Haraldsplass Diakonale sjukehus/HDS som generell kirurgisk tjeneste. Rotasjon til HDS bør skje relativt tidlig i utdanningen, men er ikke noen forutsetning for å oppnå læringsmål i hovedspesialiseringen. Hovedformålet med denne delen av tjenesten er oppnåelse av Felles kirurgiske læringsmål (FKI), og en del læringsmål innen hovedspesialiseringen som sjelden oppnås ved HUS. I enkelttilfeller kan tjenesten ved HDS reduseres ned til 6 måneder viss hele eller deler av aktuelle læringsmål er oppnåd før rotasjon til HDS. Tjenesten ved HDS omfatter også generell kirurgisk og ortopedisk vakttjeneste.

Tidlig i spesialiseringsløpet vil en ha fokus på eksponering for basisferdigheiter og grunnleggende vaktkompetanse. Læringsmålene under PLA001-PLA032 vil være lagt spesielt vekt på i denne fasen og poliklinisk operasjonsaktivitet vil være en fokusert læringsarena. Ved rotasjonar til hvert team vil en følge teamspesifikk utdanningsplan, og tilhørende læringsmål, med tilrettelagt opplæring og klinisk tjeneste. Hvert team vil ha ulik vekt på poliklinikk, operasjon og postarbeid som tjenestested og læringsarena, Man legger opp til gradvis oppbygging av fagspesifikk kompetanse og tekniske ferdigheiter.

Oversikt over forskjellige trinn i utdanningsforløpet

Nyansatt LIS vil få nødvendig opplæring i avdelingsrutiner før en blir satt til selvstendige arbeidsoppgaver. LIS inngår i vaktrotasjon som plastikkirurgisk forvakt. Det blir som rutine satt opp følgevakter sammen med mer erfaren LIS for nyansatte. Det fins e-læringskurs for nyansatte og et skriftlig velkomsthefte til Plastikkirurgiske LIS.

LIS vil i hele utdanningsløpet få supervisjon og veiledning fra overlegene i avdelingen. I tillegg skal hver LIS få tildelt en overlege som veileder gjennom hele utdanningsløpet. Veileder blir tildelt ved ansettelse og første veiledningssamtale skal skje innen 3 uker fra oppstart. Det teamet der LIS til en hver tid tjenestegjør er ansvarlig for å sikre faglig progresjon for LIS i forhold til teamet sitt planlagte utdanningsløp og LIS sin individuelle utdanningsplan. Daglig supervisjon og rettledning vil foregå i hvert team, og det blir i tillegg lagt til rette for regelmessige samtaler med veileder og tid til faglig fordypning.

Avdelingen jobber også for at LIS skal delta i simuleringsaktiviteter, kurs og faglige møter. LIS skal gjennom hele utdanningen få erfaring med interdisiplinært samarbeid og MDT-møter i relasjon til det teamet en er i rotasjon ved. Faglig utvikling skal fortløpende evalueres av LIS i samarbeid med veileder, teamet der en tjenestegjør og tilbakemeldinger fra overlegekollegiet/Evalueringskollegium.

Avdelingen har Evalueringskollegium etter en skriftlig mal 1-2 ganger pr halvår. LIS deltar ikke på selve evalueringen, men det er en forutsetning at veileder, og minst en lege fra teamet der LIS tjenestegjør deltar, for at Evalueringskollegium kan gjennomføres. LIS skal få tilbakmelding fra veileder senest 2 uker etter gjennomført Evalueringskollegium. En del læringsmål godkjennes også gjennom Evalueringskollegium.

Oppnådde læringsmål og utførte kirurgiske prosedyrer skal fortløpende registreres av LIS i Kompetanseportalen. Når læringsmål og prosedyrekrav er registrert oppnådd av LIS, skal LIS sende de til signering hos veileder, teamleder på aktuelle seksjon, eller avdelingssjef. LIS har ansvar for å føre referat fra veiledningssamtaler og sende til godkjenning hos veileder. Endelig godkjenning av oppnådde læringsmål ved avsluttet utdanningsløp skal signeres av utdanningsansvarleg overlege og/eller avdelingssjef.

Den planlagte internundervisingen i avdelingen er 45min undervising hver tirsdag og fredag (minimum 70 undervisningstimer/år) i alle uker utenom ferieavvikling. Det er obligatorisk for alle LIS å delta på denne undervisingen og de skal selv delta aktivt i undervisingsopplegget. Undervisingen følger oppsatt målplan der alle teoretiske læringsmål for spesialistutdanningen blir gjennomgått gjennom en fast, rullerende 3-årig læreplan. Planen utarbeides og revideres av utdanningsansvarlig overlege sammen med en LIS-representant.

Mesteparten av undervisingen blir gjennomført som teoretisk undervising, men deler av denne undervisingen vil være praktisk rettet på disseksjonssal. Gjennomgang av vanskelige caser og komplikasjoner er også en del av undervisningen. Deler av undervisningen blir holdt av eksterne spesialister som Plastikkirurgisk avdeling har særlig mye samarbeid med.

Avdelingen har også et legemøte hver tirsdag kl 15-16. I tillegg til administrativ informasjon planlegges og diskuteres utfordrende pasientforløp.

Avdelingen praktiserer anbefalte kurs i plastikkirurgi som obligatoriske:

 • Nordiske kurs
  • Kurs 1: Rekonstruktiv plastikkirurgi og misdanningar (LKG)
  • Kurs 2: Rekonstruktiv plastikkirurgi ved traumer og sår (BSA/Hand)
  • Kurs 3: Rekonstruktiv plastikkirurgi og cancer (Malignitet)
  • Kurs 4: Rekonstruktiv plastikkirurgi og estetisk kirurgi (Mamma)
 • Mikrokirurgi (Mikro)
 • Overekstremitetskirurgi (Hand)
 • Emergency Management of Severe Burns (BSA)
 • Administrasjon og ledelse

Følgende kurs er anbefalt for felles kirurgisk del:

 • Kurs i basale kirurgiske ferdigheter. (Basic surgical skills (BSS) eller tilsvarende.)
 • Kurs i basal laparoskopi
 • Kurs i fysiologi og intensivmedisin for kirurger 
 • Kurs i akutt traumebehandling. (Advanced Trauma Life Support (ATLS))
 • Basalkurs i akuttkirurgi

Kurs anbefalt for kirurgiske fag/FKI forsøkes utført så tidlig som mulig i løpet av spesialiseringen eller under generell kirurgisk tjeneste på HDS. I særlige tilfeller hvor kurs likevel ikke er gjennomført kan avdelingen i enkelttilfeller vurdere læringsmål som oppnådd dersom tjenesten som helhet vurderes som god nok for aktuelle læringsmål. Denne vurderingen gjøres i Evalueringskollegium i samråd med avdelingssjef.

Obligatoriske kurs utgjør 2-3 kurs per LIS per år. Kursdeltagelse utover de obligatoriske kurs kan ikke påregnes, men kan bli aktuelt etter anbefaling fra aktuelle team der LIS er i rotasjon, utdanningsansvarlig overlege eller avdelingssjef. Ekstra kursaktivitet må forhåndsgodkjennes av avdelingssjef.Avdelingen deltar også i felles undervisning på kirurgisk klinikk, med 2,5 timer pr mnd.

De felles kompetansemålene innen områder som etikk, kommunikasjon, kunnskapshåndtering, kvalitet og pasientsikkerhet, lovver og organisasjonsutvikling blir kontinuerlig undervist gjennom hele den kliniske praksisen under supervisjon og gjennom fortløpende veiledningssamtaler med tildelt veileder. Det vil også bli gjennomført spesifikk gruppeveiledning med teoretisk og praktisk forberedelse som del av den planlagte undervisingen.

LIS skal også delta i forbedringsarbeid ved avdelingen som del av utdanningsløpet. Dette kan for eksempel være innføring av nye faglige retningslinjer eller gjennomføring av et spesifikt fagprosjekt innen pasientsikkerhet, samhandling eller behandlingsrutiner. Forbedringsarbeidet skal vere planlagt med veileder og være mulig å gjennomføre innen rimelige tidsrammer. Kurs i administrasjon og ledelse bidrar til å nå læringsmål innan organisasjonsforståelse og ledelse, og er en obligatorisk del av alle spesialiseringsløp.

Utdanningsansvarleg overlege har sammen med avdelingssjef det overordnede ansvaret for spesialistutdanningen i avdelingen. Avdelingen skal sørge for at LIS får tildelt veileder, får utarbeidet en godkjend utdanningsplan og følger planlagt utdanningsprogresjon.

Utdanningsplanen revideres sammen med veileder og utdanningsansvarlig overlege en gang pr år, og sendes avdelingssjef for godkjenning.

Teamlederene er ansvarlige for utdanningsopplegget ved LIS-rotasjon til deres team og har det daglige ansvaret for at utdanningen blir gjennomført etter oppsatt plan.

Avdelingen vil legge vekt på akademisk forståelse som integrert del av utdanningsløpet mot klinisk spesialitet. Grunnleggende forskningsforståelse vil bli undervist i internundervisingen og gjennom egen vitenskapelig gruppeveiledning for LIS. Avdelingen har for tiden 3 overleger med PhD, 1. amanuensis, og egen forskningsgruppe for brannskadebehandling og rekonstruktiv kirurgi. LIS blir oppfordret til å delta i pågåande forskingsaktiviteter ved avdelingen. LIS med interesse for forsking vil kunne få tilrettelagte kompetanseløp mot PhD etter nærmere avtale med avdelingen.

Avdelingen gjennomfører tilrettelagt, teknisk ferdighetstrening ved patologisk avdeling og ved ferdighetssenteret. Som del av undervisingsopplegget for LIS blir det gjennomført læringsaktiviteter innen rekonstruktiv lappekirurgi, mikrokirurgi, håndkirurgi og felles kirurgiske læringsmål.  

For spørsmål om utdanningsplanen, ta kontakt med utdanningsansvarlig overlege eller avdelingssjef.

Sist oppdatert 25.06.2024