Leger i spesialisering - LIS

Radiologi

Utdanning i spesialiteten Radiologi (HUS).

Utdanningsplanen for leger i spesialisering (LIS) er utarbeidet av utdanningsutvalget ved Radiologisk avdeling og består av følgende personer februar 2024):

 • Eric Alexander Resnes, leder av utvalget og overlege i Radiologisk enhet Mottak
 • Heidi Hoven, overlege ved Thoraxseksjonen
 • Tormund H. Njølstad, overlege, Nevroseksjon
 • Signe Landa, YLF-tillitsvalgt
 • Ingvild Tomassen, Vara-YLF-tillitsvalgt

Planen gjelder for utdanningskandidater til spesialiteten radiologi ved Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Planen gjennomgås og oppdateres årlig. Planen bygger på «Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for spesialiteten radiologi» som er utarbeidet av Spesialistkomiteen i radiologi ved Den norske legeforening.

Avdelingens utdanningstilbud har som mål å gi den enkelte lege i spesialisering (LIS) et fullverdig utdanningsløp innenfor radiologi. LIS skal i sin spesialisering tilegne seg nødvendige teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og ønskede holdninger (jf. målbeskrivelsen punkt 2) for å kunne fungere i overordnet stilling med selvstendig ansvar. 

Avdelingen har utdanningsavtaler med blant annet Helse Fonna,  Helse Førde, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Betanien og Voss sjukehus om å tilrettelegge for helhetlige utdanningsforløp (tidligere gruppe I-ordning). 

Haukeland Universitetssjukehus har lokalsykehusfunksjon for Bergen, delt opptaksområde med Haraldsplass Diakonale Sykehus. Sykehuset har flere regionale funksjoner i Helse Vest og landsfunksjoner for enkelte fagområder. 

PET senteret ligger organisatorisk under Radiologisk avdeling, men er en egen enhet der LIS i nukleærmedisin har en egen utdanningsplan og omfattes ikke av denne utdanningsplanen.

Radiologisk avdeling er plassert på ulike lokasjoner i sykehuset. Hovedavdelingen ligger i 1. etasje i sentralblokken og deler av maskinparken er lokalisert på Parkeringsdekket (0.etasje) og i underetasjen. 

Seksjon for barn er lokalisert i det nye barnesykehuset i Glasblokkene. Brystdiagnostisk senter (BDS) har lokaler i det nye sykehusbygget på Haraldsplass Diakonale Sykehus. I tillegg har avdelingen en CT maskin på Kysthospitalet Hagavik i Os, sør for Bergen.

I 2016 ble det radiologiske tilbudet i Mottaksklinikken åpnet og inneholder en konvensjonell rtg lab, og en CT maskin (man planlegger 2 CT-maskiner).

På dagtid er en vakthavende LIS tilstede i akuttmottak sammen med MK-overlege (evt en annen lis i rotasjon) og assisterende avdelingsoverlege med personalansvar for lis. For øvrig finnes ytterligere ressurser tilgjengelig i hovedavdelingen. Utenom dagtid hverdager er det vaktteamet som har ansvar for driften i hele avdelingen. 

November 2021 ble Røntgenavdeling ved Voss sjukehus og Radiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus slått sammen til en enhet. 

Avdelingen utførte i 2023 totalt ca. 204 000 undersøkelser (inkludert nukleærmedisinske undersøkelser) fordelt etter modalitet: 

 • CT: 40 500
 • MR: 10 000
 • Intervensjon: 5000
 • Røntgen: 110 000
 • Ultralyd: 21 700
 • Mammografiscreening og klinisk brystdiagnostikk: 12 400

Avdelingen benytter Sectra PACS og talegjenkjenning. Arbeidsplassene er lokalisert dels i åpent kontorlandskap, dels i mindre felleskontorer og dels med mindre cellekontorer, og det tilstrebes kort avstand mellom arbeidsplasser for overleger og LIS.

Bibliotekstjenester er tilgjengelig ved UiB. Universitetsbiblioteket sin avdeling for Medisin og odontologi ligger i 3. etg. i nabobygningen til Sentralblokken (BBB=Bygg for biologiske basalfag) med forbindelse via gangbro.

Det er 16 LIS- og 47 overlegestillinger ved avdelingen.

Radiologisk avdeling er organisert i 7 seksjoner; muskel-skjelett, thorax, gastro, nevro, uro/kar/intervensjon, barn og BDS. Alle seksjoner har en seksjonsoverlege som har det faglige ansvaret på seksjonen, og en LIS-ansvarlig overlege / supervisør / som har hovedansvar for opplæring av LIS på sin seksjon. 

Avdelingen har samarbeid med MR- og CT fysikere og det er stor forskningsaktivitet i avdelingen. Det er gode muligheter for samarbeid med Visualiseringssenteret, (Mohn Medical Imaging and Visualization Centre; MMIV), for forskningsinteresserte LIS.  

Nye LIS inngår i en opplæringsperiode på 12 uker (se ve​dlegg) der de roterer til de ulike seksjonene for å tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper til å starte i dagvakt. 

I opplæringsperioden har LIS en følgevakt per uke til kl. 20. Etter opplæringsperioden følger en periode på 3 måneder hvor LIS følger vanlig tjenesteplan, selvstendig i dagvakt og følge på natt. Etter dette gjøres en individuell vurdering av den enkelte LIS av ass.avdelingsoverlege i samråd med kollegiet. LIS vil deretter gå selvstendige nattevakter etter gjeldende tjenesteplan som for tiden er 16-delt.

LIS som kommer med tidligere erfaring i radiologi går inn i vakt etter individuell vurdering.

LIS roterer mellom alle seksjoner hver 4-6. måned med unntak av BDS hvor man har rotasjon på 2 mnd. Det kan være aktuelt med kortere opphold på samarbeidsinstitusjoner som Betanien, Haraldsplass og PET-senteret for å få oppfylt enkelte læringsmål. 

For å øke rekruttering til BDS så kan man etter individuell vurdering få tilbud om utdanningsplan som gir mer seksjonstid ved BDS i løpet av spesialiseringsperioden (1 dag i uken). 

LIS deltar i daglig seksjonsarbeid, og opplæring/tilbakemelding skjer ved kontrasignering av LIS sine beskrivelser og ved behov en-til-en gjennomgang av undersøkelser med overlege.

LIS kan holde demonstrasjoner når de har tilstrekkelig erfaring. LIS er med som tilhører ved demonstrasjoner og tverrfaglige møter/MDT. 

Pasientkasus tas opp på avdelingens internundervisning jevnlig, og det oppfordres til å ta opp kompliserte kasus som alle kan lære av og knytte til den jevnlige teoretiske undervisningen. Det avholdes i tillegg regelmessig kasusmøte for og av LIS. 

Tid til faglig fordypning er avsatt i tjenesteplanen, deler av fordypningstiden skal brukes til å forberede internundervisning.

Det tilstrebes at LIS får reise på 2 anbefalte kurs per år, og eventuelt flere
etter individuell vurdering. Hvem og hvor mange som får reise er avhengig av driften i avdelingen på aktuelle tidspunkt. De som nærmer seg ferdig spesialist prioriteres til de anbefalte kursene, og det har ikke pleid å være problematisk å få gjennomført alle kurs innen normert tid. Det er også anledning til å søke om deltagelse på andre kurs og kongresser, for eksempel nordisk traumekurs i radiologi, forskningskurs og hands-on ultralydkurs.

Haukeland universitetssjukehus (HUS) organiserer også en del interne kurs som skal dekke læringsmål innenfor Felles kompetansemål (se vedlegg).

LIS bemanner ultralydlab daglig og en overlege er tilstede på den andre laben på formiddag og ellers ved tilkalling for opplæring og supervisjon på dagtid.

LIS er også satt opp på tjeneste ved gjennomlysningslab hvor man deltar på prosedyrer sammen med radiograf.

LIS har et stort felleskontor i 1. etasje på sykehuset, i nær relasjon til Mottaksklinikken. Rommet er utstyrt med kjøkken, kontorpulter, stoler og datamaskiner til bruk ved fordypning. Ansatte har tilbud om låsbare garderobeskap i underetasjen i fellesgarderober.

Alle LIS får tildelt en veileder når de starter i avdelingen. LIS og veileder har gjensidig ansvar for å innkalle til veiledningssamtaler, som skal avholdes månedlig og minimum 10 ganger per år. Referat fra veiledningssamtalene skal dokumenteres i Kompetanseportalen. 

Ved hver rotasjon avholdes oppstartsmøte, midtveisevaluering og avslutningsmøte mellom LIS og seksjonens supervisør. Veileder og utdanningsansvarlig overlege kan delta ved behov. Hensikten med møtene er å hjelpe LIS med å klargjøre forventninger til seksjonsarbeid, konkretisere tjenestens innhold og legge en plan for hvilke læringsmål som skal dekkes og vurdere hvilke læringsmål som er oppnådd (se vedlegg med kommentarer fra seksjonene). 

Avdelingen har utarbeidet en egen mal for Individuell utdanningsplan som fylles ut av LIS før hver nye rotasjon (i samråd med veileder) som viser generell oversikt over progresjon. 

Ved faglige eller personalmessige utfordringer for LIS, meldes dette i linjen til ass. avdelingsoverlege som har personalansvar og eventuelt til avdelingsoverlege som har medisinsk faglig ansvar i avdelingen. 

Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler der faglig utvikling og progresjon er et tema som tas opp mellom leder og ansatt. 

Man planlegger å starte opp med evalueringskollegium i løpet av 2024.

Det holdes internundervisning mandag, tirsdag og fredag kl 11-11.30 i avdelingens bibliotek. Seksjonene rullerer på å ha ansvar for undervisningen. Undervisningen er felles med PET-senteret, Haraldsplass Diakonale Sykehus og avdeling for Medisinsk fysikk, slik at hver seksjon har undervisning omtrent hver 10. uke. Internundervisningen utgår i ferieperioder og uker med lis-kurs. Seksjonsoverlegene/supervisører har ansvar for tema og fordeling av undervisning innad i sin seksjon. 

LIS skal delta og også bidra i internundervisningen, jf. punkt 3 om fordypningstid. 

I tillegg til å bidra med emner til internundervisning så holder avdeling for Medisinsk fysikk halvårlige / årlige seminar i strålebruk og strålevern (se vedlegg).

Avdelingen utfører årlig praktisk øvelse i hjerte-lungeredning, samt teoretisk undervisning og praktisk øvelse av behandling av akutte kontrastmiddelreaksjoner for alle legene. 

Det tilstrebes å etablere en ordning med forskningsmøter hver andre torsdag i lunsjen kl 11.30-12. Hvor man kan invitere både interne og eksterne forskere til å presentere sine prosjekter, og annen hver gang blir det artikkelgranskning utført av lis. 

Fredagsmøtene er en forelesningsserie der ulike avdelinger i Helse Bergen får presentere sine aktuelle tema. Møtene avholdes i oddetallsuker kl 0800-0830 i Store Auditorium (eller digitalt). Møtene er obligatoriske for lis.

I 2024 startet prøveprosjekt med regional internundervisning for lis i Helse Vest med en forelesning per mnd (Helse Førde, Helse Haugesund, Helse Stavanger og Helse Bergen).

Målet er å til sammen tilfredsstille kravet om minst 70 undervisningstimer per år.  

Utdanningsplanen evalueres årlig av utdanningsutvalget og endres ved behov. I tillegg vil planen kunne justeres fortløpende, dersom saker kommer opp i utdanningsutvalget som tilsier at det er hensiktsmessig. 

Utdanningsplanen legges i Elektronisk kvalitetshåndbok (EK) slik at den er tilgjengelig for alle ansatte LIS og overleger. 

Sist oppdatert 08.04.2024