Kreft: Sikkerhet og toleranse av pembrolizumab (MK-3475-158) for pasienter med fremskredne solide kreftsvulster

Hensikten med studien er å undersøke sikkerhet og toleranse av pembrolizumab, samt undersøke om pembrolizumab har en svulstreduserende effekt hos pasienter med fremskredne kreftsvulster som tidligere har gjennomgått standard behandling.

Om studien

I denne studien skal sikkerhet, toleranse og svulsthemmende effekt av pembrolizumab undersøkes hos pasienter med fremskredne tidligere behandlede solide svulster. Hensikten med studien er å avgjøre om disse biomarkørene vil kunne identifisere hvilke pasienter som vil ha effekt av behandling med pembrolizumab.

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 03.02.2016 fram til 31.12.2025

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

For å kunne delta i studien må du være 18 år eller eldre og være diagnostisert med en av følgende fremskredne kreftsvulster:

 • Analkreft
 • Galleveiskreft
 • Nevroendokrine svulster
 • Livmorkreft
 • Livmorhalskreft
 • Vulvakreft
 • Små-cellet lungekreft
 • Mesotheliom (lungehinnekreft)
 • Kreft i skjoldbruskkjertel
 • Kreft i spyttkjertel eller annen solid svulst som har høy mikrosatellittinstabilitet (unntatt tykktarms-/endetarmskreft )

Eksklusjonskriterier

 • Du er ikke villig til å tillate bruk av biopsi for testing av biomarkør
 • Din biopsi er uegnet til testing av biomarkører eller oppfyller ikke kravet til biomarkørene som blir undersøkt i studien
 • CT, MR, blodprøver eller fysisk form møter ikke kriteriene for inklusjon i studien
 • Du deltar i eller har deltatt i andre studier med medisiner under utprøving innen 4 uker før første dose studiemedisin
 • Du har mottatt behandling med steroider innen 7 dager før første dose studiemedisin
 • Du har mottatt annen behandling for din kreftsykdom innen 2 uker før første dose studiemedisin
 • Du er tidligere behandlet med PD-1, PD-L1,PD-L2 antistoff CTLA-4 antistoff (ipilimumab) eller har tidligere deltatt i kliniske studier med pembrolizumab
 • Du er behandlet med monoklonalt antistoff innen 4 uker før første dose studiemedisin
 • Du har visse kreftformer som denne studien ikke omfatter
 • Du har aktiv kreft i nervesystemet eller spredning av kreft til hjernehinnen 
 • Du har en autoimmun sykdom som har krevet systemisk (ikke-lokal) behandling i løpet av de siste to år
 • Du har en type lungebetennelse som ikke skyldes infeksjon
 • Du har en aktiv infeksjon som krever behandling
 • Du har en psykiatrisk sykdom eller et stoffmisbruk som kan gjøre det vanskelig å følge studien 
 • Du er gravid, planlegger å bli gravid eller ammer
 • Du er mann og planlegger å bli far i løpet av studien 
 • Du har HIV-infeksjon eller aktiv hepatitt B- eller C virusinfeksjon 
 • Du har mottatt en levende vaksine innen 30 dager før start av studiemedisin

Kva inneber studien?

Behandlingen som gis er 200 mg pembrolizumab som intravenøs infusjon hver tredje uke.

Behandlingen gis i inntil 2 år eller til forverring av kreftsykdommen. Etter 2 års behandling vil man gå inn i en 2 års observasjonsperiode. Ved forverring i denne perioden vil man kunne få ytterligere ett års behandling. 

Undersøkelsene i studien inkluderer blant annet legeundersøkelse, blod- og urinprøver, måling av blodtrykk, puls, temperatur, pustefrekvens, høyde, vekt, EKG og røntgenundersøkelser i form av CT eller MR. Du vil få utlevert et spørreskjema om din helsetilstand.

Studien gjennomføres ved Haukeland universitetssjukehus og Oslo universitetssykehus.

Kontaktinformasjon

Haukeland universitetssjukehus
Kontaktperson Dr. Nina Jebsen

E-post: nina.louise.jebsen@helse-bergen.no

Oslo universitetssykehus (OUS)
Henvisning om mulig deltakelse i studien ved OUS sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Avdeling for kreftbehandling / henvisning
Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med Utprøvingsenheten ved Dr. Tormod Guren på telefon 22 93 40 00.

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

 • Oslo universitetssykehus
 • Helse Bergen