Nettverk av fysio-og ergoterapeutar i Bergen

Fysio- og ergoterapinettverket består av ca. 50 ressurspersonar frå Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i alle bydeler i Bergen kommune, frå ergo-/fysioterapieiningar i andre kommunar i Helse Bergen føretaksområde og frå sjukehusavdelingar, rehabiliteringseiningar og private verksemder som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling.

Målet for fysio- og ergoterapinettverket er å:

  • Auke fysio- og ergoterapeutars kompetanse, interesse og engasjement for palliasjon.
  • Skape eit forum for samhandling mellom ergo- og fysioterapeutar på dei ulike nivåa og dermed fremme samarbeid og behandlingsflyt i ergo- og fysioterapitenesta.
  • Fremme samarbeid med andre faggrupper.

Nettverket vert leia av ei driftsgruppe på sju personar med representantar frå Helse Bergen, Sunniva senter HDS, Bergen kommune, kommunar utanfor Bergen og KLB.

Driftsgruppa har ansvar for å drifte nettverket og arrangere samlingar i samsvar med strategidokument, aktuell årsplan og kompetanseplan.

Fysio- og ergoterapinettverket er ein del av Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Bergen føretaksområde. Det er felles strategiplan, det utarbeidast felles årsplan, det er felles introduksjonskurs, og det arrangerast kvar haust felles årleg fagdag for sjukepleiarnettverket og fysio- og ergoterapinettverket.

Pall​net. Register over ressurspersonar i nettverket​

 

 

Navn Tittel Arbeidssted Telefon E-post
Grete Ege, vikarierende leder av driftsgruppa ass.avd.sjef Fysioterapiavd. HUS 55975082 grete.ege@helse-bergen.no
Torunn Åkra spes.fysioterapeut Fysioterapiavd. HUS   torunn.akra@helse-bergen.no
         
Jorunn Skaar fysioterapeut Bergen Røde Kors Sykehjem. Habiliterings- og rehab.tjenesten i Bergenhus og Årstad 55397777/
93098360
hilde.sveaass@brks.no;
hilde.sveaas@bergen.kommune.no
         

Digital nettverkssamling for alle fysio-/ergoterapinettverka i kreftomsorg og lindrande behandling i Helseregion Vest, 04.06.2024

Invitasjon og program .pdf

Sist oppdatert 12.04.2024