Nettverk Helse Førde

Nettverket i Helse Førde føretaksområde er basert på ein delavtale mellom 17 kommunar i Vestland fylke og Helse Førde. Det er etablert eit samarbeid mellom Kreftforeningen, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest og Helse Førde for å drifte nettverket.

Nettverket består av eit sjukepleiarnettverk. Nettverket er organisert med ei styringsgruppe og ei driftsgruppe. Nettverket har ein årleg fagdag.

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Førde føretaksområde består av omlag 100 sjukepleiarar. Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling. 
Sjukepleiarnettverket er delt opp i fire lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå dei fire lokale nettverksgruppene og samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar og rutinar knytt til nettverksarbeidet i samsvar med vedtatt kompetanseplan.  

Pallnet. Regis​ter over ressurspersonar i nettverket​

Lokale nettverksgrupper

Film om nettverket

Samhandling om kreftpasientar

Helse Førde inviterer til seminar for legar, fysioterapeutar og ergoterapeutar som arbeider med kreftpasientar. Dagen er eit samarbeid mellom Helse Førde og kommunehelsetenesta. 

Vert arrangert vanlegvis i februar

Det vert arrangert introduksjonskurs for nye ressurspersonar og deira næraste leiar kvar år.

Introduksjonskurset 07.05.24 avlyst.

er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling, Individuell plan. 
Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller KLB-medarbeidar (Marthe Hauge Aase: marthe.hauge.aase@helse-forde.no ) for å få undervisningsmalane tilsendt.

Sist oppdatert 07.05.2024