Forskning

SOVno er etablert for å bygge opp og spre forskningsbasert kunnskap om søvn og søvnsykdommer. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber for å støtte norsk søvnforskning.

SOVno har en nasjonal funksjon. Vi jobber derfor aktivt med å støtte forskning og fagutvikling i ulike søvnforskningsmiljøer i hele landet. Blant annet arrangerer vi månedlige forskningsmøter i et hybrid format, slik at forskere i hele landet kan delta. I tillegg utlyser vi søkbare forskningsmidler omtrent annet hvert år, der vi oppfordrer forskere fra alle helseregioner til å søke. Annet hvert år arrangerer vi Nasjonal søvnforskningskonferanse, de siste årene med ~100 deltakere fra hele landet.

SOVno gjør også noe forskning i egen regi. For eksempel gjennomfører vi jevnlig befolkningsundersøkelser, der vi kartlegger søvn i den norske befolkningen. Flere av resultatene fra disse undersøkelsene er publisert i internasjonale tidsskrift. SOVno samarbeider også med Søvnpoliklinikken ved Haukeland universitetssjukehus om å drifte pasientregisteret «Register for søvnforstyrrelser», et lokalt kvalitets- og forskningsregister med nasjonalt omfang.

Flere av medlemmene i SOVno har forskerkompetanse, og mange har hoved- eller bistillinger på universitet/høyskole, slik at SOVno er representert i flere ulike og tverrinstitusjonelle forskningsprosjekter.

 

Prosjektleder: Ståle Pallesen/Bjørn Bjorvatn/Siri Waage.
Søvn, skiftarbeid og helse blant sykepleiere.

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn.
Søvnapne og komorbide somatiske og psykiske lidelser.

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn/Ragnhild Lundetræ
Søvnapne og blodprøver - søvnapneregisteret.

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Hodepine blant skiftarbeidere.

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn/Ingvild W. Saxvig
Søvn blant ungdom.

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Effekt av en selvhjelpsbok for insomni på hypnotikabruk i allmennpraksis.

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Søvn og infeksjoner i norsk allmennpraksis.

Prosjektleder: Siri Waage/Bjørn Bjorvatn
En randomisert kontrollert studie (RCT) av en selvhjelpsbok for mestring av skiftarbeid versus søvnhygieneråd blant helsepersonell med skiftarbeidsrelaterte søvnplager.

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
International Covid Sleep Study (ICOSS) – norsk del.

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn
Fatigue blant sykepleiere.

Prosjektleder: Ståle Pallesen.
Søvn og idrettsprestasjoner.

Prosjektleder: Ståle Pallesen/Andre Baumann
Sleep and esport.

Prosjektleder: Ståle Pallesen
Effekt av Bemer-matte på søvn.

Prosjektleder: Sverre Lehmann
Betydningen av lungefunksjon og søvnapné på 10 års risiko for død, hjerneslag, hjerteinfarkt, kreft og hoftebrudd i en generell befolkning.

Prosjektleder: Ingvild Saxvig 
Behandling av obstruktivt søvnapnesyndrom. En registerbasert studie.

Prosjektleder: Anders Johansson 
Acoustic pharyngometry to improve the treatment effect of oral appliance therapy in obstructive sleep apnea patients.

Prosjektleder: Børge Sivertsen
Søvn hos småbarn.

Prosjektleder: Børge Sivertsen
Populasjonsbasert behandling av insomni via internett.

Prosjektleder: Børge Sivertsen
SHoT 2022 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2022).

Prosjektleder: Maria Vollsæter
Fysisk og psykisk helse hos ekstremt for tidlig fødte barn i ungdomsalderen, en nasjonal studie.

Prosjektleder: Maria Vollsæter
Systematisk laryngoskopisk evaluering av øvre luftveier hos ventilerte ALS pasienter.

Prosjektleder: Anette Harris
Health Promoting Work Schedules.

Prosjektleder: Anders Johansson 
Acoustic pharyngometry to improve the treatment effect of oral appliance therapy in obstructive sleep apnea patients.

Prosjektleder: Håvard Kallestad
Can online treatment of insomnia while patients are on the wait list improve outcomes in mental health care? A multi-center RCT.

Prosjektleder: Tone Henriksen
Blue-blocking glasses as adjunctive treatment for sleep disorders in child and adolescent psychiatry - a pilot trans-diagnostic randomized controlled trial (BATCAT).

Prosjektleder: Ane Wilhelmsen-Langeland
Søvnintervensjoner i psykiatrien.

Prosjektleder: Ane Wilhelmsen-Langeland
Søvn i psykisk helsevern (SIP): Ikke-medikamentell søvnbehandling i gruppe for mennesker med psykiske lidelser.

Prosjektleder: Maria Hrozanova
Utprøving av gruppebasert CBTi ved frisklivssentraler.

Prosjektleder: Thomas Halvorsen
Født for tidlig, konsekvenser for lungehelse og funksjon.

Prosjektleder: Aleksandra Filip.
Effects of sauna and beet root supplement on sleep.

Prosjektleder: Gunhild Nordbø Marthinsen/Liv Fegran
Søvn, helse og livskvalitet hos foreldre etter fødsel.

 

Forsker du på søvn eller søvnrelaterte tema? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på: sovno@helse-bergen.no.

 

Sist oppdatert 04.06.2024