Spørreskjema

Her finner du aktuelle spørreskjema som brukes i utredning av søvnsykdommer.

 • Søvndagbok (pdf)
  Viktig og nyttig redskap i utredning og oppfølgning av alle typer søvnproblemer. Mye brukt både i forskning og klinikk. 
 • Pittsburgh Sleep Quality Index (pdf)
  Generelt spørreskjema. Dekker flere aspekter av søvn. Godt validert, også på norsk. Egen (og komplisert) skårealgoritme. SOVno har ikke lov til å videreformidle dette skjemaet på grunn av copyrightregler. Kontakt rettighetsinnehaver.
 • Global Sleep Assessment Questionnaire (pdf)
  Relativt kort spørreskjema som dekker ulike diagnoser innen søvn. Ikke validert på norsk, men brukt i undersøkelser i Norge. 
 • Sleep Hygiene Index (pdf) 
  Relativt nytt skjema som ser spesifikt på hvordan pasienten forholder seg til ulike søvnhygiene-råd. Ikke validert på norsk. 
 • Forenklet søvnutredningsskjema (pdf)
  Dekker ulike aspekter av søvn. Ikke validert på norsk, men brukt i en stor norsk epidemiologisk undersøkelse. Basert på Karolinska Sleep Questionnaire. 
 • Utredningsskjema for allmennleger (pdf)
  Skjema utviklet for klinisk bruk i norsk allmennpraksis. Inneholder også søvndagbok. Ikke egnet for forskning. 
 • Mayo søvnskjema (pdf)
  Utviklet og validert i engelsk utgave for å fange opp REM søvn adferdsforstyrrelse (RBD) og flere andre søvnlidelser hos personer med demens og Parkinson sykdom. RBD inngår i diagnostikk av demens med Lewylegemer, og skjemaet brukes i Demensstudien på Vestlandet og Registerstudien. Skjemaet fylles ut av pasientens sengepartner, og utfyllingen tar vanligvis under 5 minutter. 
 • Richards-Campbell Sleep Quesionnaire (pdf)     
  5-punkts skjema utviklet for å måle søvn hos kritisk syke pasienter. Tar om lag 2 minutt å fylle ut, og baserer seg på selv-rapport. Skalaen evaluerer pasienten egen oppfatning av søvndybde, innsovningstid, antall oppvåkninger, tid tilbrakt våken og generell søvnkvalitet.
 • Basic Nordic Sleep Questionnaire (pdf)       
  Et standardisert spørreskjema som er utviklet for å studere et bredere spekter av søvnproblem, inkludert innsovning samt å opprettholde søvnen, subjektiv søvnkvalitet, bruk av medikasjon for å lette innsovningen, uttalt søvnighet på dagtid, napping, snorking og generelle søvnvaner hos voksne.
 •  Sleep Associated Monitoring Index (SAMI)
  Instrument utviklet for å måle en rekke ulike faktorer relatert til personens selvmonitorering av kroppsfornemmelser under våkenhet, pre-søvn og ved dagtidsfungering. Til norsk ved Ståle Pallesen.     
 •  Utility of Presleep Worry Questionnaire (UPWQ)
  Spørreskjema utviklet for å måle bekymring og grad av dette som personen gjør i sengen før innsovning. Spørreskjemaet måler også i hvilken grad personen selv mener at tenkningen/bekymringen oppleves som hensiktsmessig. Til norsk ved Ståle Pallesen . 
 • Duke Sleep Interview
  Duke Structured Interview for Sleep Disorders er et strukturert intervju som omfatter de fleste av de mest vanlig og kjente søvnsykdommene. Det er basert på diagnosekriteriene i 5. utgaven av Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. Intervjuet egner seg for dem som har behov for inngående kartlegging og diagnostisering av søvnsykdommer, også med tanke på differensialdiagnostikk.

 • Adolescent Sleep Hygiene Scale (pdf)     

  Skjema som måler søvnhygiene hos ungdom i ni dimensjoner (psykologisk, kognitivt, emosjonelt, søvnmiljø, dagtids søvn, substans-bruk, leggerutiner, søvnstabilitet, soveromsmiljø). Skjemaet er validert for ungdom 12-17 år i Italia og USA. Oversatt til norsk av Ståle Pallesen. 

 • SØVNANAMNESE ​(foreldre og barn fra skolealder)
  Utarbeidet av overlege Berit Hjelde Hansen,nåværende arbeidssted: Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – NevSom, OUS,​ mars 2016 basert på «SleepWake Questionnaires» fra SickKids Hospital, Toronto, «Utredningsskjema for søvnapné» www.sovno.no. 

  Dette skjema er ment til klinisk praksis (ikke til forskning)​.

 • Adolescent Sleep Wake Scale (pdf)     

  Skjema som måler selvrapportert søvnkvalitet hos ungdom i fem dimensjoner (å legge seg, å sovne, å vedlikeholde søvn, å sovne etter oppvåkninger, å våkne). Skjemaet er validert for ungdom 12-17 år i Italia og USA. Oversatt til norsk av Ståle Pallesen. 

 • Spørreskjema om søvnforstyrrelser hos barn (pdf)
  The Sleep Disturbance Scale for Children SDSC. Skjemaet med 26 spørsmål som fylles ut av foreldre. Validert på et utvalg italienske barn 6-15 år gamle. Det er laget normer for å måle døgnrytme og søvnproblemer. Oversatt til norsk ved Yngvild Sørebø Danielsen og Ståle Pallesen.
 • Søvnspørsmål for ungdom (pdf)     
  Tolv generelle spørsmål om søvnvaner tilpasset ungdom 13-19 år, tilpasset fra School Sleep Habits Survey validert hos amerikansk ungdom i high-school. Oversatt til norsk. 
 • Søvnvaner hos barn (pdf)      
  The Children’s Sleep Habits Questionnaire CSHQ. Et av de mest brukte instrumentene ved søvnproblem hos barn (4-10 år). Fylles ut av foreldre/omsorgsperson.  Omhandler leggetidspunkt, søvnatferd, nattlige oppvåkninger, oppvåkning om morgenen, søvnighet på dagtid. Det er laget en "cut-off skåre" som indikerer et klinisk søvnproblem. Basert på et utvalg amerikanske barn. Oversatt til norsk ved Yngvild Sørebø Danielsen, Berit Hjelde Hansen og Ståle Pallesen. ​

Generell informasjon

 • Bergen Insomnia Scale (pdf)

  Skalaen er basert på inklusjonskriteriene for insomni i DSM-IV/DSM-5 og kriterier brukt i klinisk praksis. Kan brukes til å gi en kvantitativ skåre eller til kategorisering (insomni, ikke-insomni). Skalaen har norske normer. Anbefales.

 • Insomnia Interview Schedule (pdf)
  Klinisk intervju med fokus på insomni.  
 • Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep
  Spørreskjema om søvn som kan brukes både klinisk og i forskning. Godt egnet som utgangspunkt for kognitiv terapi. Ikke validert på norsk.  Anbefales. SOVno har ikke lov til å videreformidle dette skjemaet på grunn av copyrightregler. Kontakt rettighetsinnehaver.​​
 • Insomnia Severity Index
  Mye brukt for insomnisymptomer. Basert på totalskåren kategoriseres respondenten til en av fire grupper (ingen klinisk signifikant insomni, subterskel insomni, klinisk insomni (moderat) og klinisk insomni (alvorlig). Anbefales. SOVno har ikke lov til å videreformidle dette skjemaet på grunn av copyrightregler. Kontakt rettighetsinnehaver.
 • Sleep Related Behavior Questionnaire (pdf)      
  Spørreskjema som er nyttig for å kartlegge kognitive faktorer ved søvnproblemer. Ikke etablerte skårings-normer. Ikke validert på norsk, men versjonen er godkjent av utviklerne. 

Generell informasjon

 • Berlin Questionnaire (pdf)     

  Screeningverktøy for obstruktiv søvnapné med tre spørsmålskategorier; snorking, dagtidstretthet, samt blodtrykk og kroppsmasseindeks. Screeningegenskapene til dette skjemaet er beskrevet som sub-optimale i en stor norsk studie av en voksen generell befolkning.    

 • Seasonality Pattern Assessment Questionnaire (SPAQ) (pdf)
  Skjema opprinnelig utviklet for å screene pasienter for mulig årstidsavhengig affektiv lidelse (Seasonal Affective Disorder). Skjemaet er mye brukt i epidemiologiske studier. 
 • Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)
  Er et mye brukt angst og depresjonsskjema for selvutfylling. Validert på norsk. Anbefales. SOVno har ikke lov til å videreformidle dette skjemaet på grunn av copyrightregler. Kontakt rettighetsinnehaver.​

 • Epworth Søvnighetsskala
  Det mest brukte selvrapporteringsmålet på opplevd søvnighet. ESS har gode psykometriske egenskaper, er brukes mye både i klinikk og til forskning. ESS er oversatt og validert på norsk. SOVno har ikke lov til å videreformidle dette skjemaet på grunn av copyrightregler. Kontakt rettighetsinnehaver.​
 • Karolinska Sleepiness Scale (pdf)
  Spørreskjema som måler søvnighet på ulike klokkeslett gjennom dagen. KSS er mye brukt innen skiftarbeidsforskning.

 • Chalder Fatigue Questionnaire (pdf)      
  Mye bruk spørreskjema som måler symptomer på utmattelse. CFQ har gode psykometriske egenskaper, og kan brukes både til klinisk og epidemiologisk forskning. CFQ er oversatt til norsk og består av to faktorer, fysisk og psykisk utmattelse, men kan også brukes unidimensjonalt.
 • Flinder Fatigue Scale (pdf)       
  Et kort spørreskjema som kartlegger insomni-relatert utmattelse på dagtid. FFS er oversatt til norsk, og er mye brukt i intervensjonsstudier. Gode psykometriske egenskaper. ​

Sist oppdatert 09.10.2023