Utredning- og behandlingstilbud i Norge

Etter mange forespørsler fra pasienter og leger om behandlingstilbud i Norge har vi sendt spørsmål om dette til våre referansegruppemedlemmer i de ulike helseregionene. Listen du finner her er basert på tilbakemeldinger fra referansegruppemedlemmene. Dersom din avdeling eller klinikk/senter mangler på listen, vær vennlig å kontakte vårt referansegruppemedlem i din helseregion.

Helse Vest

Helse Vest

Helse Sør-Øst

Helse Midt-Norge

Helse Nord


Offentlige tilbud:

Helse​​​​​​​ Bergen HF, Haukeland unive​​​​​rsit​​etssjukehus, Søvnpoliklinikken
Utredning og behandling primært av søvnapné og hypersomi/narkolepsi. Svært alvorlige tilfeller av insomni, døgnrytmeforstyrrelser, søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser vil bli vurdert utredet. Samlokalisering av de ulike fagavdelingene lunge-, øre-nese-hals- og nevrologi/nevrofysiologi sikrer en overordnet ensrettet utredning. Utfører polysomnografisk søvnregistrering med mulighet for videoovervåking og MSLT, og driver utredning og behandling av nattlige respirasjonsforstyrrelser med polygrafi, nesekateter, pulsoksimetri og eventuell nivådiagnostikk.

Tlf: 55 97 40 70
E-post: senterforsovnmedisin@helse-bergen.no  

Avdelinger knyttet til Søvnpoliklinikken:

  • Nevrologisk avdeling, tlf: 55 97 50 44
  • Seksjon for klinisk nevrofysiologi, tlf: 55 97 51 00
  • Øre-nese-halsavdelingen, tlf: 55 97 27 00
  • Lungeavdelingen, tlf: 55 97 32 45


Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus, ØNH polik​​​linikk
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Utredning med polygrafi, belter, nesekateter og pulsoksimetri.
Tlf: 52 73 24 60

Helse Fonna HF, Haugesund sj​ukehus, Nevrologisk poliklinikk
Behandling av hypersomnier (narkolepsi/idiopatisk hypersomni). Nevrofysiologisk utredning utføres ikke.
Tlf: 52 73 25 90

Helse Førde HF, Førde Sentralsjukehus, ØNH ​​​avdeling
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. polygrafi med belter, nesekateter og pulsoksimetri. Mulighet for for Apnegraph med nivådiagnostikk dersom det er behov for det. Utredning og behandling av andre søvnlidelser i samarbeid med nevrologisk avdeling.
Tlf: 57 83 94 40

Helse Førde HF, Førde​​ Sentralsjukeh​​​us, nevrologisk avdeling
Behandling av hypersomnier (narkolepsi, idiopatisk hypersomni) og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser.
Tlf: 57 83 93 68 – sengepost, 57 83 93 53 – poliklinikk

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssju​​kehus, Nevro​​fysiologisk/Nevrologisk avdeling
Utredning og behandling av narkolepsi, andre hypersomnier og  parasomnier. Svært alvorlige tilfeller av insomni, døgnrytmeforstyrrelser og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser vil bli utredet. Utfører polysomnografi og MSLT, med mulighet for videoovervåking.
Tlf: 51 51 84 47

Helse Stavanger HF, Stavanger U​​​​niversitetssjukehus, ØNH avdeling
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Utredning med polygrafi, belter, nesekateter, og pulsoksimetri. Ingen nivådiagnostikk. Tilpassing av CPAP og tilbud om kirurgi dersom indisert. Samarbeid med lungemedisinsk avdeling, hjertemedisinsk avdeling og nevrologisk avdeling.
Tlf: 51 51 83 70

Private t​​ilbud:

Bergen Søvns​​enter​
Utredning og behandling av insomnier, døgnrytmeforstyrrelser, hypersomnier, parasomnier og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser (restless legs, periodiske beinbevegelser under søvn).
Tlf: 982 30 719
E-post: kontakt@bergensovnsenter.no  

Bergen Øre-nese-hals

Utredning og behandling av snorking og søvnapné (med apnegrafi).
Tlf: 55 20 80 90

Nesttun Øre-nese-h​als, Bergen
Utredning av søvnapné og snorking . Driftsavtale med Helse Vest.
Tlf: 55 11 70 60

​Fana medisinske senter, øre-nese​-hals

Utredning og behandling av søvnapné og snorking med nesekateter og pulsoksimetri. Kirurgi. Driftsavtale med Helse Vest.
Tlf: 55 92 22 22
www.fanamedisinske.no/oere-nese-hals
www.fanamedisinske.no/oere-nese-hals/snorking

Klinikk Strand, Hauge​​sund
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Polygrafi, nivådiagnostikk, pulsoksimetri. CPAP tilpassing, kirurgisk behandling. Driftsavtale​ med Helse Vest​
Tlf: 52 70 79 50
www.klinikk-strand.no  

Offentlige tilbud:

Akershus Universitet​ssykehus HF
Søvnseksjonen ved Øre- Nese- Halsavdelingen tilbyr utredning og behandling ved mistanke om respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser hos voksne. Diagnostisert søvnapné behandles primært med konservative tiltak, kirurgi eller positivt luftveistrykk (PAP). Refusjon for behandling med søvnapnéskinne gis kun dersom lege ved søvnseksjonen vurderer utilstrekkelig effekt av primærtiltak. Lungeavdelingen håndterer mer komplekse tilfeller av søvnapné og overvektsrelatert hypoventilasjon. Hypersomni uten obstruktiv søvn, søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser og parasomnier utredes primært ved nevrologisk poliklinikk. Det er et begrenset behandlingstilbud for unge voksne med døgnrytmeforstyrelser. Avdeling for behandlingshjelpemidler (BHM) har utleveringsansvar for utstyr, service og forbruksmateriell til behandling med CPAP. 

Tlf: 02770

Os​​​​​lo Universitetssykehus, Lungeavde​​lingen 
Utreder søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med hoved vekt på søvn hypoventilasjon, kombinasjon av obstruktivsøvnapné og hypoventilasjon, sentralt søvnapné syndrom og andre  komplekse søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Hovedvekt på pasienter ​med nevromuskulære sykdommer, lungesykdommer, restriktive torakslidelser, og adipositas hypoventilasjon. Polygrafi gjøres poliklinisk, og "online" polygrafi med integeret transcutan CO2 gjøres mens pasienten er inneliggende. Behandling som tilbys er Cpap, ASV, bi-level-cpap, ikke-invasiv og invasiv langtids respirator behandling. Tilbudet er rettet mot pasienter i OUS sitt nedslagsfelt med hypoventilasjon og behov for non-invasiv ventilasjon, men tar også imot komplekse pasienter fra hele Helse Sør-Øst henvist fra andre sykehus. 

Tlf: 02770

Oslo Universitetssykehus. Barne-og Ungdomsklinikken for allergi og lungesykdommer

Utreder og behandler barn og ungdom med alvorlige og komplekse sykdomstilstander i øvre og nedre luftveier. Alt fra syndromrelatert apne til CCHS.
Anvender respiratorisk polygrafi og transkutane registreringer.
Kapasitet: akutt og elektiv virksomhet. 4 planlagte innleggelser pr. Uke.
Behandling; All ventilasjonsbehandling, HFNC, CPAP, BiPAP, Invasiv hjemmerespirator, phrenicus og diafragmapacer.

Oslo universitetssykehus, Avdeling for ​​nevrologi og KNF

Avdeling for nevrologi utfører utredning og behandling av hypersomnier, parasomnier og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser. Utredning og behandling av insomni og døgnrytmeforstyrrelser gjøres i liten grad. Avdelingen tar imot henvisninger fra både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i OUS sitt nedslagsfelt, samt henvisninger som kommer inn under ordningen «fritt sykehusvalg». Seksjon for klinisk nevrofysiologi utfører polysomnografi med video og MSLT, og kan motta henvisning direkte fra relevant spesialist.

Tlf: 02770

Lovisenberg Diakonale Sy​kehus, Kir.klinikk, ØNH seksjonen
Utredning og behandling av respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser (symptomgivende snorking og søvnapné) for voksne og barn i alle aldre. Metoder: Barn: Polysomnografi med video og med mulighet for transkutan CO2 måling. Voksne: Polygrafi. PSG hjemmeregistrering i utvalgte tilfeller. Behandling individualiseres. CPAP barn og voksen. Ved behov, samarbeide med barneavdeling på hjemstedet. Søvnapnéskinne etter vurdering og i samarbeide med spesialtannlege. Tilpassing og oppfølging av CPAP behandling. Barn med behov for CPAP behandling vil bli henvist videre til barneavdeling. Behandling med søvnapnéskinne vurderes og følges opp i samarbeide med spesialtannlege. Tilbud om livsstilsendringskurs til voksne med OSAS og alvorlig fedme. Det er begrenset kapasitet i forhold til utredning av barn og ventetid må påregnes. Avdelingen har ikke øyeblikkelig hjelp funksjon.

Tlf: 23225000 

Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger, Medisinsk avdeling
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Tilpasning av CPAP(APAP),BIPAP og Auto SV. Samarbeider med ØNH-poliklinikken. Tilbud til voksne.
Tlf: 62 88 72 80

Sykehuset Innlandet ​HF, Nevrofysiologisk seksjon, Lillehammer
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, hypersomnier, parasomnier og søvnrelaterte bevegelsesfortyrrelser. I liten grad insomnier og døgnrytmeforstyrrelser.
Utfører polysomnografi og MSLT. Tilbud til alle aldersgrupper fra 8-9 år.
Tlf: 06200

Sykehuset innlandet Gjøvik. ØNH​ avdeling
Har tilbud om utredning og behandling av respirasjonsreleterte søvnforstyrrelser som  snorking og obstruktiv søvnapné (OSA) vesentlig  hos voksne. Utredningsmetode er standard polygrafisk registrering av respirasjonsparametre med pulsoksymetri, flow-måling og leiesensor. Avdelingen ivaretar behandling og tilpasser CPAP til pasienter som har behov for dette. 

Sykehuset Innlandet Elverum. ØNH avdelingen

Utreder og behandler respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser. Anvender polygrafisk registrering og individualiserer behandling. CPAP tilpasning ved behov og BiPAP tilpasning i samarbeide med lungeavdeling.  Søvnapné skinne etter vurdering, dersom CPAP behandlingen ikke gir forventet effekt. Søvnapnéskinne tilpasses av samarbeidende tannleger.

Tlf: 06200

Sykehuset Innland​​​et HF, Tynset sykehus, med avd. søvnavsnittet

Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Tilpassing av CPAP og BiPAP. Søvnapnéskinne finansiert av pasienten fåes hos tannlege.
Tlf: 62 48 30 38

Sykehuset Telemark H​F, ØNH- poliklinikk, Skien
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Tilpassing av CPAP, BiPAP og Auto SV ved lungeavdelingen. Tilbud til voksne.
Tlf: 35 00 33 19

Sykehuset Østfold HF, Lungesek​​sjonen
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Pasienter med UARS og snorking blir overført til ØNH-avdelingen. Tilpassing av CPAP, BiPAP og Auto SV. Tilbud til voksne.
Tlf: 69 86 10 18 

Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg. Barneavdeling
Utreder og behandler barn og ungdom med syndromrelatert søvnapné, malacier og respirasjonssvikt. Utredning med respiratorisk polygrafi som inneliggende pasient, eller nattoksimetri hjemme. Søvnapné behandles med CPAP, og er et samarbeid med ØNH. Virksomheten er organisert elektivt med poliklinisk oppfølging der utredning viser behov for behandling. Lege og sykepleier inngår i teamet.
Telefon: Sentralbord 33 34 20 00

Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg. Øre-Nese-Halsavdeling
Tar imot ungdom, voksne og eldre for søvnutredning med polygrafi. Tilpasser CPAP til pasienter med søvnapné, og henviser pasienter som trenger BIPAP til Lungeavdelingen. Søvnapnéskinne tilpasses av samarbeidende tannleger. Sykehuset har en sykepleierdrevet CPAP-poliklinikk som utstyrer pasientene med CPAP og følger dem opp poliklinisk.
Telefon: Sentralbord 33 34 20 00


Sørlandet Sykehus HF, L​ungeseksjonen Arendal
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Poliklinisk polygrafi–registrering. Tilpassing av BiPAP, CPAP og CS2.
Tlf: 37 01 45 31

Sø​rlandet Sykehus HF. Kristiansand, lungeseksjonen
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Tilpassing av CPAP, BiPAP og AutoSV/CS2. Tilbud til voksne.
Tlf: 38 07 37 07/38 07 37 10 (medisinsk ekspedisjon)

Sørlandet Sykehus HF. K​ristiansand, Nevrologiske Avdeling
MSLT og PSG, utredning av eksessiv somnolens og parasomnier.
Tlf: 38 07 39 10

Sørlandet Sykeh​​us HF. Kristiansand, ØNH seksjonen
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. polygrafi og trykksonde. Tilpassing av CPAP, i sjeldne tilfeller kirurgisk behandling. Tilbud til ungdom og voksne.
Tlf: 38 07 39 00/38 07 33 00

Vestre Viken HF, Sykehu​​set Buskerud, Habiliteringsavdelingen (Kvinne-barn-klinikken)
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi.
Tlf: 32 24 57 00

Vestre Viken HF, Sykehuset Buskeru​d, ØNH avd
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Tilpasning av CPAP. Kirurgisk behandling. Tilbud til alle aldersgrupper. Ingen utredning eller behandling av hypersomnier, parasomnier eller døgnrytmeforstyrrelser. Utredning av søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser (restless legs og periodiske beinbevegelser under søvn) i svært liten grad.                                                                         Tlf: 32 80 38 80 

Private t​​​ilbud:

​​EEG-Laboratoriet, Colosseumklinikken

Har offentlig avtale med Helse Sør-Øst for utredning av søvnapné, søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser og hypersomnier. Avtalen omfatter polysomnografi med video og MSLT.  I forkant av alle utredninger for sentrale hypersomnier utføres også aktigrafi. EEG-laboratoriet tilbyr også privat søvnutredning med polygrafisk registrering av respirasjonsrelaterte søvnforstyrrelser, samt  private timer til utreding av andre søvnforstyrrelser.  Vi har kort ventetid. Sørkedalsveien 10c, 0369 Oslo. Tlf. 489 05 116​​

Offentlige tilb​​ud:

Helse Møre og Romsdal HF, N​evrologisk avdeling. Molde sykehus
Utredning og behandling av hypersomnier, insomnier, parasomnier, døgnrytmeforstyrrelser, søvnapné og snorking.
Tlf: 71 12 00 00

Helse Møre og Romsd​​al HF, Kristiansund
Barneavdeling med Barnehabilitering. Diagnostikk: Pulsoksymetri under søvn, evt arterielle blodgasser på intensivavdeling. Ikke oppstart LTMV, henviser til St. Olavs for lungefunksjonsvurdering/søvnreg.
Tlf 71 12 00 00

Helse Møre og Roms​dal HF, Molde sjukehus, Medisinsk avdeling og lunge/ØNH avdelinga
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrielser med respiratorisk polygrafi (nivådiagnostikk) eller forenklet pulsoksimetri. Behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med CPAP (begge avdelinger) og BiPAP (lungeavdelingen).
Tlf: 71 12 00 00

Helse Mø​​re og Romsdal HF, Ålesund sykehus, Poliklinikk for lungesykdommer
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med respiratorisk polygrafi. Behandling av respirasjonsrelaterte søvnsykdommer med CPAP.
Tlf: 70 10 50 00

Helse Møre og Romsdal HF, Ålesun​​d sykehus, Barneavdeling med barnehabilitering
Diagnostikk: Har muligheter for utredning med polysomnografi, mottar henvisning fra ØNH, fastleger, andre barneleger og habilitering. Starter LTMV på barn med tilknytting til Nyfødt intensiv
Tlf: 70 16 75 50

Helse Mør​e og Romsdal HF, Ålesund sykehus, Nevrologisk poliklinikk
Utredning av hypersomnier, insomnier, parasomnier og døgnrytmeforstyrrelser.
Tlf: 70 10 50 00

St. Olavs Ho​spital HF, Avdeling for Øre-Nese-Hals og kjevekirurgi
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med polygrafi. Behandling med kirurgi eller CPAP. Pasienter med snorking uten søvnapné blir ikke tilbudt behandling.
Tlf: 72 57 6046

St. Olavs H​ospital HF, Barneavdelingen
Utredning og behandling av barn med alle typer søvnsykdommer. Barn kan innlegges til respiratorisk polygrafi. Har team for langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV). Ved Barn Intensiv: oppstart CPAP/BiPAP/respirator diagnostikk: Spirometri ved lungepoliklinikk, respiratorisk polygrafi i overvåkingsseng, kapillære blodgasser. TcpCO2. Mulighet for PSG i samarbeid med Nevrofysiologisk seksjon. Har standardisert pasientforløp LTMV hos barn og unge.
Tlf: 72 57 47 68

St. Olavs Hospital HF, Lung​eavdelingen
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med respiratorisk polygrafi. Behandling av respirasjonsrelaterte søvnsykdommer med CPAP og BiPAP.
Tlf: 73 86 85 94

St. Olavs Hospital HF, Nev​​rologisk poliklinikk
Utredning og behandling av pasienter med primært nevrologiske, søvnrelaterte problemer. Narkolepsi, restless legs, parasomnier og døgnrytmeforstyrrelser. Tar ikke imot insomnipasienter utan større mistanke om døgnrytmeforstyrrelser.
Tlf: 72 57 52 00

St. Olavs Hospital HF, Nevrofysio​logisk seksjon
Utredning av alle typer pasienter. Utfører polysomnografi, MSLT, respiratorisk polygrafi, aktigrafi og videoregistrering dersom aktuelt.
Tlf: 72 57 60 09

St. Olavs Hospital HF, Psykis​k helsevern avdeling Østmarka
Forskningspoliklinikk. Utredning og behandling av insomni og døgnrytmeforstyrrelser, eventuellt supplert med aktigrafisk diagnostikk. Kognitiv atferdsbehandling blir tilbudt noen pasientgrupper.
Tlf: 73 86 45 00

Helse Nord-Trøn​delag HF, Sykehuset Levanger, Medisinsk avdeling, Lungeseksjonen
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med respiratorisk polygrafi. Behandling med CPAP.
Tlf: 74 09 80 00

Helse Nord-Trønde​​lag HF, Sykehuset Namsos/Levanger, Nevrologisk avdeling
Utredning av hypersomnier, insomnier, parasomnier og restless legs. Utfører ikke polysomnografi.
Tlf: 74 21 54 00 (Namsos),  74 09 80 00 (Levanger)

Helse Nord-Trøndel​ag HF, Sykehuset Namsos, ØNH-avdelingen
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser med respiratorisk polygrafi. Behandling og tilpassing av CPAP.
Tlf: 74 21 54 00

Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levang​er, Barnevdelingen
Diagnostikk: Pulsoksimetri under søvn, evt arterielle blodgasser på intensivavdeling. Henvist St. Olavs for søvnregistrering og evt. oppstart LTMV. 
Tlf: 74 09 80 00

Priva​te tilbud:

Aleris Trondh​​​eim
Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Behandling med CPAP.
Tlf: 73 87 20 00

Dr. Even Mork.
Fastlege og spesialist i allmennmedisin, og tilbyr utredning og behandling av de vanligste søvnrelaterte diagnoser, med hovedvekt på insomni og døgnrytmeforstyrrelser. Tilbyr behandling med kognitiv atferdsterapi (CBTi) og lysterapilampe. 
Konsultasjoner kan gjennomføres fysisk i Trondheim eller digitalt. 
Kontakt med e-post: sovnhjelp@gmail.com​


Offentlige​ ​​​tilbud:

Helgelandssykehuset HF, Mosjøen, ne​vrologisk polikl​inikk
Utredning av søvnapné med polygrafi (belter, nesekateter og pulsoksimetri), hypersomni, insomni, parasomni, døgnrytmeforstyrrelser og søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser. Tilpassing av CPAP. Utfører polysomnografi og MSLT i samarbeid med St. Olavs hospital i Trondheim.
Tlf: 75 11 51 26

Helgelandssykehuset HF, Sand​nessjøen, ØNH avd​​eling
Eventuelle pasienter med snorking og apnéproblematikk blir sendt til Mosjøen. Kirurgisk behandling dersom det er indisert.
Tlf: 75 06 51 00

Helse Finnmark HF, Kir​​kenes syke​hus, Medisinsk poliklinikk
Utredning ved medisink poliklinikk, og tilpasning av CPAP.

Tlf: 78 42 10 00​

Nordlandssykehuset ​​HF, Bodø, ØN​​H avdeling​​​
Søvnenheten i Bodø har gjør utredning, behandling og oppfølging av pasienter med søvnapné. Samarbeider med Respirasjonsenheten, Medisinsk avdeling.
Tlf: 91 75 76 12

Nordlandssykehuset ​​HF, Bodø, Nevrologisk avdeling
Nevrologisk avdeling diagnostiserer og henviser for PSG/MSLT til UNN Tromsø. 
Tlf: 91 55 84 28

​Universitetssykehuset Nord-No​​​rge HF, Harstad, Lungepoliklinikk
Utredning og behandling av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser. Utredning med respiratorisk polygrafi og nattoksimetri. Tilpassing av CPAP BiPAP og hjemmerespirator
Tlf: 07766

Universitetssykehuset Nord-N​​o​rge HF, Harstad, ØNH avdeling
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Utredning med polygrafi (belter, nesekateter og pulsoksimetri). Tilpassing av CPAP.
Tlf: 07766

Universitets​​sykehuset Nord​-Norge HF, Narvik. Medisinsk poliklinikk
Utredning og behandling av søvnapné og snorking. Utredningen skjer med polygrafi (belter, pulsoksimetri og nasekateter).
Tlf: 76 96 80 00

Universitetss​​yke​huset Nord-Norge HF, Tromsø, Lungeseksjonen
Utredning og behandling av nattlig hypoksemi. Utredning med polygrafi og pulsoksimetri. CPAP behandling.
Tlf: 77 62 66 51

Universitetss​​ykehuset Nord​​-Norge HF, Tromsø, Nevrologisk avdeling
Polysomnografi (ambulatorisk, evt inneliggende med video), MSLT og aktigrafi utføres ved KNF i Tromsø for hypersomni. Ved særskilt indikasjon tilbys utredning ved døgnrytmeforstyrrelser, søvnapné​​, parasomni, PLM og insomni. Nevrologisk avdeling behandler hypersomni, og i særskilte tilfeller andre søvnsykdommer.
​Tlf: 77 62 60 00/77 62 70 73​

​Univer​​​​sitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø, ØNH avdeling
Utredni​ng og behandling av søvnapné og snorking med polygrafi.​
Tlf: 77 62 74 00

Finnmarkssykehuset, Spesialistpoliklinikken i Alta ​​
Tilbyr polygrafi og tilpasning av CPAP 
Tlf: 78 96 70 00​

​Det finnes​​ ulike selvhjelpstilbud (søvnkurs, bøker, videoer), gruppebaserte behandlingsopplegg og interaktive nettbaserte behandlingsprogram som kan være til nytte for noen, først og fremst ved insomni-problematikk. Dersom du vurderer å benytte deg av slike opplegg, anbefaler vi at du velger et alternativ som kan vise til dokumentert effekt, og/eller bygger på behandlingsprinsipper med dokumentert effekt.
 
 
​​Herunder følger en oversikt over det SOVno kjenner til av tilgjengelige selvhjelpstilbud/gruppebehandlingstilbud i Norge.
 

Sov godt

Sov godt er et kursopplegg som er utviklet av Helsedirektoratet, med hjelp fra Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno), Folkehelseinstituttet (FHI) og frisklivssentraler. Kurset bygger på forskningsbasert kunnskap om søvn og behandling av søvnproblemer. Effekten av kurset er ikke dokumentert gjennom vitenskapelige studier, men forskere ved NTNU er for tiden i gang med et forskningsprosjekt for å undersøke dette nærmere. Sov godt-kursene er først og fremst rettet mot deg som har insomni, og tilbys blant annet ved flere av landets frisklivssentraler og ved enkelte andre kommunale tjenester (f.eks. ved Rask psykisk helsehjelp). Kontakt din lokale frisklivssentral for mer informasjon om tilbudet der du bor.
 
 

Stå opp

Stå opp er et gruppebasert behandlingsopplegg basert på prinsippene for kognitiv atferdsterapi for insomni (CBTi).​ Gruppebehandlingsopplegget er utviklet i Oppegård kommune, og positive effekter er dokumentert gjennom en studie publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Stå opp er rettet mot pasienter med insomni, og tilbys blant annet ved enkelte av landets frisklivssentraler og ved enkelte andre kommunale tjenester (f.eks. ved Rask psykisk helsehjelp). Kontakt din lokale frisklivssentral for mer informasjon om tilbudet der du bor.
 
 

Sov godt lille skatt

Sov godt lille skatt er et veiledet nettbasert program for foreldre til barn fra seks måneder til tre år som sover for lite. Programmet er utviklet av Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør basert på tilgjengelig forskningsbasert kunnskap, og er primært ment til bruk for helsesykepleiere på helsestasjonen og for psykologer i førstelinjetjenesten. Effekten av programmet er ennå ikke dokumentert, men det pågår et forskningsprosjekt for å undersøke dette nærmere. RBUP tilbyr fra våren 2023 opplæring i bruk av programmet, primært til institusjoner (helsestasjoner og andre deler av førstelinjetjenesten) som deltar i forskningsprosjektet. Kontakt din lokale helsestasjon for mer informasjon om tilbudet der du bor. 
 
 

Bedre søvn

Bedre søvn er en selvhjelpsbok for deg med søvnproblemer, og er basert på prinsippene for kognitiv atferdsterapi for insomni (CBTi). Boken er skrevet av Bjørn Bjorvatn, og positiv effekt på insomnisymptomer  er dokumentert gjennom en randomisert, kontrollert undersøkelse publisert i Scandinavian Journal of Psychology.
 
 

Selvhjelpsvideoer

Med støtte fra ExtraStiftelsen har psykolog Magnus Nordmo laget et videobasert selvhjelpskurs basert på kognitiv terapi for mestring av søvnproblemer (CBTi). Kurset bygger på forskningsbasert kunnskap, men effekten er ikke dokumentert gjennom vitenskapelige studier. 
 
 
 
Interaktive nettbaserte program for voksne (Sleepio og SHUTi)
 
Det eksisterer flere nettbaserte behandlingsprogram for insomni. Ikke alle slike programmer har vitenskapelig dokumentert effekt. De programmene med best dokumentert effekt (Sleepio og SHUTi), er begge bygget opp rundt prinsippene for kognitiv atferdsterapi for insomni (CBTi). Dessverre er ingen av disse programmene tilgjengelig i Norge i dag, utenom som del av pågående forskningsprosjekter. 
 
 
Ta gjerne kontakt med SOVno​ dersom du mener noe mangler i oversikten.Sist oppdatert 09.04.2024